271/1977

Annettu Helsingissä 18. päivänä maaliskuuta 1977

Rintamasotilaseläkeasetus

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkelain (119/ 77) 19 §:n nojalla:

Rintamasotilaseläkkeen ja rintamalisän hakemisesta, hakijan velvollisuudesta antaa hakemuksen ratkaisemiseksi tarpeellisia tietoja sekä eläkkeensaajan ilmoitusvelvollisuudesta on soveltuvin osin voimassa, mitä 7 päivänä joulukuuta 1956 annetun kansaneläkeasetuksen (594/56) 5 luvussa on säädetty. Rintamasotilaseläkettä ja rintamalisää koskevan hakemuksen vastaanottamisesta ja virkatodistuksen hankkimisvelvollisuudesta on vastaavasti voimassa, mitä kansaneläkeasetuksen 68 ja 69 §:ssä on säädetty.

Sen lisäksi, mitä 1 §:ssä on säädetty, rintamasotilaseläkkeen ja rintamalisän hakija on velvollinen esittämään kansaneläkelaitoksen paikallistoimistolle tai kansaneläkelaitoksen niin määrätessä muulle viranomaiselle sotilaspassiin merkityn taikka asianomaisen sotilaspiirin esikunnan antaman muun kirjallisen todistuksen siitä, että hänelle on annettu rintamasotilastunnus.

Samoin on henkilön, joka hakee rintamalisää rintamasotilaseläkelain (119/77) 9 §:n 3 momentin nojalla, esitettävä vaadittaessa selvitys siitä, että hän on saanut veteraanitunnuksen.

Hakija, joka on täyttänyt 55 mutta ei 60 vuotta, on velvollinen antamaan tarpeellisen selvityksen myös siitä, ettei hän alentuneen työkykynsä vuoksi pysty tekemään tai saamaan hänelle sopivaa toimeentuloaan turvaavaa työtä. Samoin on mainitun ikäinen eläkkeensaaja velvollinen ilmoittamaan työkykynsä tai työnsaantimahdollisuutensa olennaisesta parantumisesta.

Ulkomailla asuvan rintamasotilaan on annettava eläkehakemuksensa Helsingin vakuutuspiirin paikallistoimistolle ja se on käsiteltävä Helsingin sosiaalivakuututstoimikunnassa, jollei kansaneläkelaitos toisin määrää.

Rintamasotilaseläke myönnetään ulkomailla asuvalle rintamasotilaseläkelain 2 §:ssä tarkoitetun kolmannen kuntaryhmän mukaisena.

Rintamasotilaseläkelain 8 §:n 4 momentissa tarkoitetuksi työtuloksi katsotaan palkkatulo sekä se osa liike- ja ammattitulosta tai maatilataloudesta tahi muusta ansiotoiminnasta saadusta tulosta, jota on pidettävä kohtuullisena korvauksena edellä tarkoitetussa ansiotoiminnassa suoritetusta työstä.

Rintamasotilaseläkelain 12 §:n 1 momentissa tarkoitetun perustavaa laatua olevan muutoksen katsotaan syntyneen, jos vuositulo verrattuna siihen vuosituloon, jonka perusteella rintamasotilaseläke on määrätty, on kasvanut vähintään puolella kansaneläkelain (347/56) 27 §:n 3 momentissa säädetyn rajatulon määrästä ja jos yksi muutostapahtuma tai enintään vuoden sisällä sattuneet useammat muutostapahtumat yhteensä ovat aiheuttaneet vuositulon kasvua vähintään 15 prosentilla mainitusta rajatulon määrästä.

Sovellettaessa 2 momenttia katsotaan, jollei muuta ole selvitetty, vuositulon kasvun jakautuvan tasaisesti koko sille aikavälille, joka on kulunut rintamasotilaseläkkeen peruseena olevan vuositulon vahvistamisesta.

Rintamasotilaseläkkeen maksamisesta on soveltuvin osin voimass, mitä kansaneläkeasetuksen 6 luvussa on kansaneläkkeen maksamisesta säädetty. Rintamalisä maksetaan kansaneläkkeen yhteydessä.

Kansaneläkelaitoksen velvollisuudesta ilmoittaa rintamasotilaseläkkeistä ja rintamalisistä sekä antaa tietoja muun lainsäädännön perusteella annettavan edun vahvistamista tai suprittamista varten sekä salassapitovelvollisuudesta on vastaavasti voimassa, mitä kansaneläkeasetuksen 71 ja 72 §:ssä on säädetty.

Valtion, kunnan ja muun julkisoikeudellisen yhteisön viranomainen, julkisessa virassa oleva lääkäri, sairaala sekä vakuututs- ja eläkelaitos ovat velvolliset pyynnöstä antamaan kansaneläkelaitokselle, tarkastuslautakunnalle ja vakuutusoikeudelle hallussaan olevat 55 mutta ei 60 vuotta täyttäneen eläkkenhakijan ja -saajan terveydentilaa koskevat tiedot.

Asianomainen sotilasviranomainen on velvollinen antamaan pyynnöstä tietoja rintamasotilastunnuksista kansaneläkelaitokselle, tarkastuslautakunnalle ja vakuutusoikeudelle. Samoin on asianomainen työvoimaviranomainen velvollinen antamaan tietoja 55 mutta ei 60 vuotta täyttäneen eläkkeenhakijan ja -saajan työnsaantimahdollisuuksista.

Mitä kansaneläkeasetuksen 22 ja 23 §:ssä on säädetty, sovellletaan vastaavasti rintamasotilaseläkkeiden kustannuksiin.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1977 ja sillä kumotaan 28 päivänä toukokuuta 1971 annettu asetus rintamasotilaseläkkeestä (425/71).

Helsingissä 18. päivänä maaliskuuta 1977

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Orvokki Kangas

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.