259/1977

Annettu Helsingissä 11. päivänä maaliskuuta 1977

Asetus eräiden yleisten alueiden rekisterissä olevien alueiden järjestelystä.

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään eräiden yleisten alueiden rekisterissäolevien alueiden järjestelystä 21 päivä tammikuuta 1977 annetun lain (82/77) 26 §:n nojalla:

Eräiden yleisten alueiden rekisterissä olevienalueiden järjestelystä annetun lain (82/77),jota jäljempänä kutsutaan täydentämislaiksi, 2 §:ssä tarkoitetussa luettelossa on alueistailmoitettava:

kaupunginosa tai -osat voimassa olevan jao-tuksen mukaan;

alueen nimitys ja käyttötarkoitus; sekä

alueen tunnusmerkki.

Edellä 1 momentissa mainittujen tietojenlisäksi on mahdollisuuksien mukaan ilmoi-tettava:

kylä, alueen nimi ja rekisterinumero tai muutvastaavat tunnistamistiedot, milloin alue onmyös maarekisterissä; sekä

kortteli ja tontti, milloin alue on merkittynämyös tonttirekisteriin.

Ellei kaupungissa ole täydentämislain 2 §:ssätarkoitettuja alueita, on kiinteistöinsinöörinluettelon laatimiseksi säädetyn ajan kuluessailmoitettava siitä maistraatille.

Täydentämislain 2 §:ssä tarkoitettuun luette-loon otettavat alueet on merkittävä kartallejollaisena on ensi sijassa käytettävä tonttikirja-kartan otetta. Alueista on merkittävä kartalleniiden sijainnin tunnistamisen kannalta tarpeel-liset tiedot.

Täydentämislain 4 §:n 1 momentissa tarkoi-tettu kutsukirje on toimitettava sille valtionviranomaiselle, jonka hallinnassa alue kokonaantai pääasiassa on. Milloin on epäselvää, millevaltion viranomaiselle kokouksesta on ilmoi-tettava, on ilmoitus toimitettava rakennushalli-tukselle.

Milloin täydentämislain 4 §:n 1 momentissatarkoitettu kutsukirje olisi annettava sellaiselleevankelisluterilaiselle seurakunnalle, jolla toisenseurakunnan kanssa on yhteinen talous, kutsu-kirje on toimitettava seurakuntien yhteisellekirkkohallintokunnalle. Ortodoksiselle seura-kunnalle tarkoitettu kutsukirje on toimitettavaseurakunnanneuvostolle.

Selvittelytoimituksen toimituskarttana onensi sijassa käytettävä tarpeellisilta osin täyden-nettyä tonttikirjakartan otetta.

Toimituskartta voidaan niiden alueiden osal-ta, joiden kohdalta selvyys sitä vaatii, laatiatonttikirjakarttaa suuremmassa mittakaavassa.Milloin jonkin alueen osalta ei ole tonttikirja-karttaa, on toimituskartta laadittava muulletarkoitukseen soveltuvalle kartalle, johon onsoveltuvin osin voimassa, mitä tonttikirjakar-tasta on säädetty.

Toimituskartalle on merkittävä täydentämis-lain 7 §:ssä tarkoitettuun ryhmittelyyn vaikutta-van asemakaava-alueen raja. Erikseen on kar-talle merkittävä täydentämislain 8 §:ssä tarkoi-tettu riidanalainen raja. Rajan paikkaa koskevatvaatimukset on merkittävä pöytäkirjaan tai senliitteeseen.

Milloin selvittelytoimituksessa on ilmoitettutyytymättömyyttä asemakaava-alueen rajasta an-nettuun ratkaisuun, on toimituskäsittely sellais-ten toimituksessa muodostettavien rekisteriyksi-köiden osalta, jotka ulottuvat epäselvään rajaan,erotettava omaksi toimitukseksi.

Muussakin kuin 1 momentissa tarkoitetussatapauksessa voidaan toimituskäsittely jakaauseaksi toimitukseksi, mikäli sitä jonkin alueenjoutuisan käsittelyn vuoksi tai muutoin toimi-tuksen tarkoituksenmukaista suorittamista var-ten on pidettävä tarpeellisena.

Milloin kiinteistöinsinöörin tiedossa on, ettäalueen kuulumisesta muulle kuin kaupungilleon esitetty vaatimuksia, hänen tulee kehottaaniitä, joiden oikeus on kysymyksessä, esittämääntarpeelliset selvitykset täydentämislain 11 §:n2 momentissa tarkoitettua ratkaisua varten.

Selvittelytoimituksen pöytäkirjassa tai eriselitelmässä on mainittava muodostettavat ylei-set alueet, tilat, pakkolunastusyksiköt ja muutrekisteriyksiköt sekä täydentämislain 12 §:n2 momentin nojalla tonttirekisteriin jäävättontit. Samoin on todettava, onko yleistenalueiden rekisteriin merkittävä tai tonttirekiste-riin jäävä alue poistettava maarekisteristä.

Muodostettavan rekisteriyksikön pinta-alankiinteistöinsinööri määrää tarkoituksenmukai-seksi katsomallaan tavalla.

Muodostettaessa aluetta tilaksi on sen ohella,mitä täydentämislaissa on säädetty, noudatet-tava soveltuvin osin niitä erityissäännöksiä,jotka erillisen alueen tilaksi muodostamisenosalta ovat voimassa.

Merkintöjä tonttikirjaan ja maarekisteriintehtäessä on soveltuvin osin noudatettava, mitä11 päivänä heinäkuuta 1960 annetun kaavoitus-alueiden jakoasetuksen (353/60) 3 ja 4 luvussasekä 28 päivänä marraskuuta 1952 annetunjakoasetuksen (407/52) 16 luvussa on sää-detty.

10§

Milloin selvittelytoimituksesta aiheutuu mer-kintöjä maarekisteriin, on maistraatin lähetet-tävä pöytäkirjasta ja selitelmästä sekä kartastatarpeellisilta osin laaditut otteet maanmittaus-konttorille.

11§

Tällä asetuksella kumotaan 11 päivänä heinä-kuuta 1960 annetun kaavoitusalueiden jakoase-tuksen (353/60) 59 § siihen myöhemmin teh-tyine muutoksineen.

12§

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen so-veltamisesta antaa tarvittaessa maanmittaus-hallitus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1977.

Helsingissä 11. päivänä maaliskuuta 1977

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. maa- ja metsätalousministeri
Marjatta Väänänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.