225/1977

Annettu Helsingissä 25. päivänä helmikuuta 1977

Asetus toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 13 päivänä elokuuta 1976 toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain (693/76) 7 §:n 4 momentin sekä 36 ja 37 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset.

Toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annettua lakia (693/76), jota tässä asetuksessa kutsutaan tupakkalaiksi, sekä sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä sovellettaessa tarkoitetaan:

a) savukkeella muuta tupakkatuotetta kuin sikaria, piippu-, savuke- ja purutupakkaa sekä nuuskaa;

b) sikarilla tupakkatuotetta, jonka päällysteenä tai sidekerroksena ja päällysteenä on tupakanlehti tahi vastaavasti tekokalvo, josta tupakan osuus on vähintään 75 prosenttia;

c) piippu- ja savuketupakalla leikkaamalla tai muulla tavoin pienennettyä irtonaista tahi puristettua tupakkatuotetta, joka soveltuu piipussa poltettavaksi tai omatekoisen savukkeen valmistukseen;

d) purutupakalla pureskeltavaksi tarkoitettua tupakkatuotetta;

e) nuuskalla hienonnettua tupakkatuotetta, joka soveltuu sieraimiin vedettäväksi tai muuten käytettäväksi nautintoaineena;

f) mainonnalla tupakan, tupakkatuotteen, tupakkajäljitelmän tai tupakointivälineen valmistukseen, maahantuontiin tai myyntiin osallistuvien itse harjoittamaa, kustantamaa tai tukemaa kuluttajiin kohdistuvaa ilmoittelua tai muuta viestintää, jonka tarkoituksena on saada aikaan tai edistää tupakan, tupakkatuotteen, tupakkajäljitelmän taikka tupakointivälineen menekkiä liiketoiminnassa;

g) kuluttajiin kohdistuvalla muulla myynninedistämistoiminnalla muuta kuin f-kohdassa tarkoitettua kuluttajiin kohdistuvaa toimintaa, jonka tarkoituksena on tai joka yleisen kokemuksen mukaan voi saada aikaan tai edistää tupakan, tupakkatuotteiden, tupakkajäljitelmien tai tupakointivälineiden menekkiä liiketoiminnassa;

h) yleisellä kulkuneuvolla maassa, vedessä tai ilmassa liikkuvaa kulkuvälinettä silloin, kun sitä käytetään ammattimaisesti henkilökuljetukseen korvausta vastaan;

i) yleisellä tilaisuudella henkilöiden kokoontumista tilaisuuksiin, joihin sovelletaan yleisistä kokouksista annetun lain (6/07), julkisista huvitilaisuuksista annetun lain (492/68), luvan hankkimisesta eräiden huvitusten järjestämiseen ja peliautomaattien pitämiseen annetun asetuksen (400/37) tai elokuvanäytännöistä annetun asetuksen (473/64) säännöksiä; sekä

j) virastoilla, viranomaisella ja niihin verrattavalla muulla julkisella laitoksella valtion, kansaneläkelaitoksen, Suomen Pankin, kunnan ja kuntainliiton toimintayksikköä.

2 luku

Koostumus.

Tupakkatuotteissa ja niiden valmistuksessa saadaan käyttää:

1) tupakkaa;

2) muista kasveista peräisin olevaa terveysvaaroja ja -haittoja aiheuttamatonta tupakan vastiketta;

3) sokereita, hunajaa ja kaakaota;

4) päällysteenä tupakanlehteä, hienonnettua tupakkaa ja paperia tai muuta kasviskuiduista valmistettua tekokalvoa; sekä

5) terveysvaaroja ja -haittoja aiheuttamattomia mausteita ja hajusteita, muita lisäaineita sekä liimoja ja värejä.

Tupakointivälineiden tulee olla valmistustavaltaan, koostumukseltaan ja laadultaan sellaisia, ettei niiden käytöstä tupakointiin tai sen valmisteluun aiheudu terveysvaaraa tai -haittaa.

Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden koostumuksesta on lisäksi noudatettava, mitä valtioneuvosto tupakkalain 5 §:n nojalla määrää.

3 luku

Myynti.

Tarkastustodistuksen saamista koskevaan hakemukseen on liitettävä:

1) valtion teknillisen tutkimuskeskuksen elintarvelaboratorion antama lääkintöhallituksen vahvistamalle lomakkeelle laadittu tutkimusselostus, josta tulee ilmetä tupakkalain 7 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetut muuten säädetyt tai määrätyt tupakkatuotteen alkuperää, lajia, valmistustapaa, koostumusta ja laatua koskevat tiedot;

2) valtion teknillisen tutkimuskeskuksen elintarvikelaboratorion kanssa laaduntarkkailun järjestämisestä tehty sopimus;

3) vähittäismyyntipakkauksia koskevat kuvaja tekstisuunnitelmat; sekä

4) pyydettäessä muitakin selvityksiä, jotka ovat tarpeen tupakkalain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettujen edellytysten selvittämiselle. Savukepaperia ja savukkeen irtopäällystä koskevan tarkastustodistuksen saamista koskevaan hakemukseen sovelletaan vastaavasti, mitä edellä 1 momentissa on tupakkatuotteesta säädetty, kuitenkin siten, että tupakointivälinettä koskeva tutkimus voidaan tehdä myös muussa lääkintöhallituksen hyväksymässä laitoksessa.

Tarkastustodistuksen saamista koskeva hakemus tulee käsitellä kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä ellei erityisestä syystä muuta johdu.

Varoitusteksti tulee tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten ohella sisällyttää savukepaperin ja muun savukkeen irtopäällyksen vähittäismyyntipakkaukseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa varoitustekstin yleisen kaavan. Varoitustekstin sisällön ja muodon määrää muutoin lääkintöhallitus.

Lääkintöhallitus voi määrätä varoitustekstiä muutettavaksi enintään kerran vuodessa. Muutoksesta on ilmoitettava niille tupakkatuotteen valmistajille ja maahantuojille, joille on annettu tarkastustodistus, sekä 1 momentissa mainittujen tupakointivälineiden valmistajille ja maahantuojille vähintään kymmenen kuukautta ennen muutoksen voimaantuloajankohtaa, joka tulee määritellä siten, että muutos koskee valmistajilta tai maahantuojilta tietyn ajankohdan jälkeen kulutukseen luovutettavia tavaraeriä.

Varoitusteksti tulee sijoittaa vähittäismyyntipakkauksen suurimmalle ulkopinnalle, ei kuitenkaan alapinnalle, ja sen tulee kehyksineen kattaa vähintään yksi kolmasosa sanotusta pinnasta. Riitävänä pidetään kuitenkin 40 X 60 mm suuruista varoitustekstin aluetta tupakkatuotteen osalta ja 20 X 50 mm suuruista varoitustekstin aluetta savukepaperin ja muun savukkeen irtopäällyksen vähittäismyyntipakkauksen osalta.

Varoitustekstin kehystetyn alueen tulee olla väriltään valkoinen, tai mikäli pakkauksessa ei ole valkoista väriä, muuten vaalea. Tekstin ja kehysten tulee olla väriltään mustia tai muutoin tummia niin että ne selvästi erottuvat pohjaväristä.

Varoitusteksti on joko painettava suoraan vähittäismyyntipakkaukseen tai kiinnitettävä siihen erillisenä etikettinä siten, ettei sitä voida vaikeuksitta pakkauksesta irroittaa.

Kauppakelpoisuuden tarkastusta koskevan merkinnän tulee sisältää selvitys:

1) tarkastustodistuksen myöntämisajankohdasta;

2) tupakkatuotteen sisältämän nikotiinin määrästä milligrammoina tupakkatuotteen grammaa kohti;

3) lisäksi itsepalavan tehdasvalmisteisen savukkeen sisältämän tai sitä poltettaessa syntyvän vähintään kolmen keskeisimmän terveysvaaroja tai -haittoja aiheuttavan aineen kuten tervan, niko- ja hiilimonoksidin pitoisuuksista määriteltynä milligrammoina savuketta kohden; sekä

4) edellä 3 kohdassa tarkoitettujen aineiden pitoisuuksien keskiarvoista määriteltynä lääkintöhallituksen määräämänä ajankohtana markkinoilla olevista itsepalavista tehdasvalmisteisista savukkeista.

Lääkintöhallituksen tulee ilmoittaa 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettujen keskiarvojen muutoksista tupakkatuotteen valmistajille ja maahantuojille vähintään kymmenen kuukautta ennen muutoksen voimaantuloajankohtaa, joka tulee määritellä siten, että muutos koskee valmistajalta tai maahantuojalta tietyn ajankohdan jälkeen luovutettavia tavaraeriä. Voimaantulo ajankohta on ajoitettava samaksi kuin mahdollinen 6 §:n 3 momentissa tarkoitetta varoitustekstin muutos.

Jos tupakkatuotteeseen sovelletaan tupakkalain 6 §:ssä tarkoitettua luokitusta, tulee kauppakelpoisuuden tarkastusta koskevaa merkintää täydentää tekstillä joko 'Luokittelu: HAITALLINEN' tai 'Luokittelu: ERITTÄIN HAITALLINEN'.

Kauppakelpoisuuden tarkastusta koskevan merkinnän asettelusta ja muodosta antaa yleisiä määräyksiä lääkintöhallitus.

Merkintä tulee sijoittaa vähittäismyyntipakkauksen muulle ulkopinnalle kuin alapinnalle ja sen tulee kooltaan olla sellainen, että teksti on helposti luettavissa. Merkinnästä on lisäksi voimassa, mitä varoitustekstistä 7 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään.

10§

Tupakkatuotteita saadaan pitää kaupan ja myydä vain asianmukaiset merkinnät sisältävissä vähittäismyyntipakkauksissa tai sikareita ja nuuskaa erikseen myytäessä asianmukaisella merkinnällä varustettuna. Sama koskee 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tupakointivälineitä, jollei varsinaista varoitustekstiä ole kirjoitettu suoraan tupakointivälineeseen.

11§

Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden vähittäismyyntipisteessä tulee olla asiakkaiden näkyvissä ilmoitus siitä, ettei tupakkatuotteita ja tupakointivälineitä myydä eikä luovuteta alle kuusitoistavuotiaalle.

12§

Tupakkatuotteiden automaattinen myyntilaite on varustettava opasteella, jossa kielletään alle kuusitoistavuotiaita käyttämästä myyntilaitetta.

Automaattisen myyntilaitteen käytön valvonnasta ravitsemisliikkeessä, jolle on annettu anniskeluoikeus, vastaa anniskelupaikan vastaava hoitaja tai hänen sijaisensa, jollei terveyslautakunnalle ole ilmoitettu muuta vastuuhenkilöä, joka on tehtävään suostunut.

Edellytyksenä automaattisen myyntilaitteen sijoittamiselle muualle kuin 2 momentissa tarkoitettuun ravitsemisliikkeeseen on, että myyntilaitteen käyttö on jatkuvan silmälläpidon alaisena. Käytön valvonnasta vastaa myyntipaikan omistaja tai muu haltija, jollei terveyslautakunnalle ole ilmoitettu muuta siitä vastaavaa henkilöä, joka on tehtävään suostunut.

4 luku

Tupakointikiellot ja -rajoitukset.

13§

Tupakkalain 12 §:n 2 momentissa ja 13 §:n 4 momentissa tarkoitetut tupakointitilat on siten järjestettävä, että tupakansavun kulkeutuminen sisätiloihin, joissa tupakointi on kielletty, mahdollisuuksien mukaan estyy.

14§

Tupakointikieltoja ja -rajoituksia sekä tupakointitiloja osoittavien opasteiden ja muiden tiedotteiden tulee olla sisällöltään yksiselitteisiä sekä kooltaan ja sijoittelultaan sellaisia, että ne ovat tiloihin saapuvien tai niissä oleskelevien helposti havaittavissa.

5 luku

Tutkimus, seuranta ja valistus.

15§

Lääkintöhallituksen tulee huolehtiessaan valistustoiminnan järjestämisestä sekä terveyskasvatusohjelmien ja muun aineiston tuottamisesta tupakoinnin vähentämiseksi käyttää hyväksi erityisesti ammattikasvatus-, koulu- ja sosiaalihallituksen, kuntien keskusjärjestöjen sekä alan kansalaisjärjestöjen asiantuntemusta ja tuottamia palveluksia.

16§

Lääkintöhallituksen tulee laatia ehdotus tupakkalain 27 §:n 2 momentissa tarkoitetuksi käyttösuunnitelmaksi kutakin kalenterivuotta varten. Ehdotuksen valmistelussa on käytettävä hyväksi 15 §:ssä tarkoitettuja viranomaisia ja järjestöjä.

Käyttösuunnitelmaehdotus on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriön vahvistettavaksi ministeriön määräämänä ajankohtana.

17§

Käyttösuunnitelmaehdotuksen tulee sisältää:

1) selvitys tupakoinnin määrässä ja rakenteessa tapahtuneista muutoksista ja arvio eri toimenpiteiden vaikutuksista niihin;

2) selvitys siitä, miten tupakkalain nojalla rahoitettavat toiminnat kytkeytyvät yleisiin terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluihin sekä opetus- ja raittiustoimen järjestämään terveyskasvatus- ja valistustoimintaan sekä niiden rahoitukseen;

3) tupakoinnin ehkäisytyön sekä tupakkalaissa tarkoitettua tutkimus-, seuranta- ja valistustoiminnan järjestämistä koskevat ohjelmaehdotukset;

4) selvitykset ohjelmien toteuttamistavoitteista, -aikatauluista ja toteuttajista;

5) yksityiskohtaiset selvitykset ohjelmien toteuttamisesta asianomaisena vuonna aiheutuvista kustannuksista;

6) selvitykset tai arviot asianomaista vuotta seuraaville vuosille jatkuvien ohjelmien toteuttamisesta aiheutuvista kustannuksista; sekä

7) muut sosiaali- ja terveysministeriön määräämät selvitykset.

18§

Siltä osin kuin käyttösuunnitelmaehdotuksen toteuttaminen edellyttää palvelusten ostamista yksityiseltä henkilöltä, yksityisoikeudelliselta yhteisöltä tai säätiöltä tai niiden ylläpitämältä liike- tai muulta laitokselta, tulee kustannuksia koskevien selvitysten perustua hankituille tarjouksille noudattaen soveltuvin osin, mitä valtion tavarahankinnoista annetussa asetuksessa (714/65) on säädetty ja sen nojalla määrätty.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun palveluksen ostamista koskevaa sitovaa sopimusta tai tilausta ei saa tehdä ennen käyttösuunnitelman vahvistamista.

19§

Tupakoinnin vähentämistä koskevan valistustoiminnan ohjauksesta ja yhteensovittamisesta kunnassa tai kuntainliitossa huolehtii terveyslautakunta.

Terveyslautakunnan tulee tupakoinnin vähentämistä koskevissa asioissa toimia raittiuslautakunnan ohella yhteistoiminnassa erityisesti nuoriso-, koulu- ja sosiaalilautakuntien sekä muiden paikallisten viranomaisten, yhteisöjen ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

6 luku

Tehtävien siirtäminen.

20§

Tupakkalain mukaan sosiaali- ja terveysministeriön päätettäväksi kuuluvista asioista siirretään lääkintöhallituksen käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi asiat, joita tarkoitetaan tupakkalain 7 §:n 2 momentissa, 17 §:n 3 momentin 2 kohdassa, 18-21 §:ssä sekä 28 §:n 2 ja 3 momentissa.

7 luku

Erinäiset säännökset.

21§

Tupakkatuotteen tai tupakointivälineen valmistukseen liittyvää valmistusteknistä yksityiskohtaa, jota on pidettävä liikesalaisuutena, ei tässä asetuksessa tarkoitettu viranomainen ole oikeutettu saattamaan julkisuuteen ilman asianomaisen suostumusta.

22§

Tupakkalain 26 §:ssä tarkoitetuista maksuista sekä valtion teknillisen tutkimuskeskuksen elintarvikelaboratorion suorittamista tutkimuksista ja laadunvalvonnasta perittävistä maksuista säädetään erikseen.

23§

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta antavat tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriö sekä lääkintöhallitus sille kuuluvien tehtävien osalta.

24§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1977, jollei tupakkalain voimaantulosäännöksistä muuta johdu.

Hakemus 1 päivänä maaliskuuta 1977 vähittäismyynnissä olevan tupakkatuotteen tai tupakointivälineen tarkastustodistuksen saamiseksi tulee toimittaa lääkintöhallitukselle vuoden 1977 elokuun 1 päivään mennessä, mikäli valmistajan tai maahantuojan on tarkoitus luovuttaa tuotetta kulutukseen vuoden 1978 maaliskuun 1 päivän jälkeen.

Helsingissä 25. päivänä helmikuuta 1977

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
Irma Toivanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.