209/1977

Annettu Helsingissä 25. päivänä helmikuuta 1977

Asetus työvoima-avustajista

Työvoimaministerin esittelystä säädetään:

Ulkomaiden työmarkkinoiden seuraamiseksi ja niillä työskentelevän suomalaisen työvoiman etujen valvomiseksi voidaan työvoimaministeriöön tulo- ja menoarvion rajoissa perustaa työvoima-avustajan ylimääräisiä toimia.

Työvoima-avustajien apuna voi olla ylimääräisiä toimistosihteereitä ja kanslisteja sekä työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Työvoimaministeriö voi määrätä työvoimaavustajan ja hänen apunaan toimivat virkamiehet hoitamaan tehtäviä ulkomailla.

Työvoima-avustajien, toimistosihteerien ja kanslistien tulee olla Suomen kansalaisia. Heidän avukseen työsopimussuhteeseen palkatut henkilöt voivat olla muunkin maan kuin Suomen kansalaisia.

Työvoima-avustajan, toimistosihteerin ja kanslistin palkkauksesta ja paikalliskorotuksesta on sinä aikana, jolloin he ovat sijoitettuna ulkomaille, soveltuvin osin voimassa mitä ulkomaanedustuksen viran ja toimen haltijain palkkauksesta on säädetty tai virkaehtosopimuksin sovittu.

Edellä mainittujen virkamiesten työajasta, vuosilomasta, lomaltapaluurahasta ja virkavapaudesta heidän ollessaan sijoitettuna ulkomaille on soveltuvin osin voimassa, mitä ulkomaanedustuksesta annetussa asetuksessa (159/ 64) on säädetty tai virkaehtosopimuksessa sovittu. Varustautumiskorvauksesta, asettautumiskustannusten korvauksesta, asuntokorvauksesta, koulutuskorvauksesta, edustuskorvauksista ja erilliskustannuksista on soveltuvin osin voimassa, mitä ulkomaanedustuksen viran ja toimen haltijain palkkauksesta, paikalliskorotuksesta ja erinäisistä korvauksista annetussa asetuksessa (477/76) on säädetty. Muutto- ja kotilomamatkakustannusten korvauksesta on soveltuvin osin voimassa, mitä ulkomaanedustuksen virkamiesten muutto- ja kotilomamatkakustannusten korvaamisesta annetussa asetuksessa (478/76) on säädetty.

Työvoimaministeriö ratkaisee työvoima-avustajan, toimistosihteerin ja kanslistin osalta asiat, jotka edellä sanottujen asetusten mukaan ovat ulkoasiainministeriön ratkaistavia.

Milloin työvoima-avustaja, toimistosihteeri tai kanslisti toimii Suomen diplomaattisen edustuston, erikoisedustuston tai lähetetyn konsulin johtaman konsuliedustuston yhteydessä, edustuston päällikölle on varattava tilaisuus antaa lausuntonsa työvoima-avustajan, toimistosihteerin ja kanslistin vuosilomaa, virkavapautta ja virkamatkaa koskevissa asioissa.

Kelpoisuusehtona työvoima-avustajan toimeen on korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys työvoimakysymyksiin ja toimen hoidon edellyttämä kielitaito.

Työvoima-avustajan, toimistosihteerin ja kanslistin on toimeen astuessaan viipymättä kirjallisesti vakuutettava, ettei hän ilman asianomaista lupaa ilmaise sivullisille eikä muille työvoimaministeriössä tai ulkoasiainhallinnossa palveleville mitään sellaista työvoimaministeriötä tai ulkoasiainministeriötä koskevaa tai niiden toimialaan kuuluvaa seikkaa, joka on merkitty salaiseksi tai on luonteeltaan salainen taikka jota muuten ei ole tarkoitettu julkisuuteen tai sivullisia varten. Tämä vaitiolovelvollisuus ei lakkaa asianomaisen erottua työvoimaministeriön palveluksesta.

Työvoimaministeriö vahvistaa työvoima-avustajille ja heidän apunaan toimiville toimistosihteereille ja kanslisteille työjärjestyksen, antaa heille heidän tehtäviensä suorittamiseksi tarvittavat ohjeet ja määrää ulkoasiainministeriötä kuultuaan heidän toimipaikkansa ja toimialueensa.

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa työvoimaministeriö.

10§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1977.

Ulkomaanedustuksessa 28 päivänä helmikuuta 1977 toimiva työvoima-avustaja voidaan 6 §:n säännöksen estämättä määrätä työvoimaavustajan ylimääräiseen toimeen.

Helsingissä 25. päivänä helmikuuta 1977

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. työvoimaministeri
Seppo Westerlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.