182/1977

Annettu Helsingissä 18. päivänä helmikuuta 1977

Asetus lapsen elatuksen turvaamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään lapsen elatuksen turvaamisesta 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (122/77) 28 §:n 4 momentin, 30 §:n 3 momentin, 37 §:n 2 momentin ja 47 §:n nojalla:

Yleisiä säännöksiä.

Lapsen elatuksen turvaamisesta annetun lain (122/77), jäljempänä elatusturvalaki, ja tämän asetuksen mukaan lääninhallitukselle kuuluvat asiat käsitellään sen sosiaali- ja terveysosastossa.

Elatusturvalain 28 §:n 3 momentin mukaan sosiaali- ja terveysministeriölle kuuluvat asiat siirretään lääninhallitusten käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi.

Sosiaalilautakunnan on pidettävä elatusturvalain ja tämän asetuksen mukaisista elatusturvaasioista kortistoa.

Kortistosta tulee kunkin lapsen osalta erikseen käydä selville tarpeelliset tiedot:

1) elatustuen myöntämisestä;

2) maksetuista elatustukieristä;

3) perusteettomasti maksettujen elatustukierien takaisin perimisestä tai perimättä jättämisestä;

4) maksamatta olevista elatusapueristä;

5) maksamatta olevien elatusapuerien perimisestä tai perimättä jättämisestä;

6) perittyjen elatusapuerien käyttämisestä elatusavun suoritukseksi lapselle;

7) perittyjen elatusapuerien käyttämisestä suoritettujen elatustukien korvaukseksi; sekä

8) muista lapsen elatuksen turvaamista tarkoittavista toimenpiteistä.

Sosiaalilautakunnan tulee huolehtia elatusturva-asioita koskevan tarpeellisen tiedotustoiminnan järjestämisestä kunnassa siten kuin sosiaalihallitus tarkemmin määrää.

Elatustuen hakeminen ja suorittaminen.

Elatustukea koskeva hakemus on tehtävä sen kunnan sosiaalilautakunnalle, jossa lapsen holhoojalla on väestökirjalain (141/69) mukainen kotipaikka tai, jos lapsi ei ole hänen huollettavanaan, jossa lapsi asuu.

Elatustukihakemus on tehtävä sosiaalihallituksen vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella.

Sosiaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että 2 momentissa tarkoitettuja lomakkeita on saatavilla maksutta.

Edellä 4 §:ssä tarkoitettuun hakemukseen on liitettävä lasta ja hänen vanhempiaan koskeva virkatodistus tai muu luotettava selvitys heidän henkilöllisyydestään.

Kun elatustukea haetaan elatusturvalain 6 §:n 1 ja 4 kohdassa mainitulla perusteella, hakemukseen on 5 §:ssä säädetyn lisäksi liitettävä elatusavun vahvistamista koskeva täytäntöönpanokelpoinen tuomioistuimen päätös tai sosiaalilautakunnan vahvistama kirjallinen sopimus taikka selvitys siitä, että päätös tai sopimus on ulosottoviranomaisen hallussa.

Kun elatustukea haetaan elatusturvalain 6 §:n 3 kohdassa mainitulla perusteella, hakemukseen on 5 §:ssä säädetyn lisäksi liitettävä:

1) isyyden tunnustamisen hyväksymistä koskeva tuomarin päätös tai isyyden vahvistamista koskeva tuomioistuimen lainvoimainen päätös alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä; sekä

2) kun kuusi kuukautta on kulunut 1 kohdassa mainitun päätöksen antamisesta, todistus siitä, että kanne elatusavun vahvistamisesta on pantu vireille mainitun ajan kuluessa.

Milloin elatustukea haetaan sillä perusteella, että elatusvelvollinen on laiminlyönyt elatusavun maksamisen, hakemukseen on liitettävä myös selvitys erääntyneistä maksamatta olevista elatusapueristä.

Sosiaalilautakunnan on tarvittaessa avustettava elatustuen hakijaa hakemuksen tekemisessä. Jos sosiaalilautakunnalle jätetty hakemus on puutteellinen eikä sitä voida täydentää lautakunnan käytettävänä jo muutoin olevilla tiedoilla, lautakunta voi määrätä kohtuullisen ajan, jonka kuluessa hakijan on täydennettävä hakemustaan uhalla, että hakemus määräajan päätyttyä tarvittavan selvityksen puuttuessa hylätään.

Elatustukiasian siirtäminen.

Milloin lapsen holhoojan kotipaikka tai, jos lapsi ei ole hänen huollettavanaan, lapsen asuinpaikka muuttuu toiseen kuntaan, holhoojan tai muun elatustuen vastaanottajan on ilmoitettava siitä elatustukea suorittavalle sosiaalilautakunnalle hyvissä ajoin ennen edellä mainittua kotitai asuinpaikan muuttumista.

Elatustukea viimeksi suorittaneen sosiaalilautakunnan on saatuaan 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tai muutoin tiedon holhoojan tai lapsen muuttamisesta toiseen kuntaan siirrettävä elatustukiasia viipymättä sen kunnan sosiaalilautakunnalle, johon lapsen holhooja tai lapsi on muuttanut sekä samalla toimitettava mainitulle lautakunnalle lapsen elatustukea koskevat hallussaan olevat asiakirjat ja ote 2 §:ssä tarkoitetusta kortistosta lasta koskevalta osalta.

Sosiaalilautakunnan, jolle elatustukiasia on 2 momentin mukaisesti siirtynyt, on ilmoitettava siirtymisestä sille ulosottoviranomaiselle, jonka perittävänä elatusapu on.

Sosiaalilautakunnan, jolle elatustukiasia on siirtynyt, on ilman eri hakemusta myönnettävä elatustuki lapselle siirtymisajankohtaa seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien.

Elatusavun periminen.
10§

Ulosottoviranomaisen on perittyjä elatusapuja sosiaalilautakunnalle tilittäessään eriteltävä, mitkä elatusapuerät on peritty ulosmittauksella elatusvelvollisen palkasta.

11§

Milloin eri kuntien sosiaalilautakunnat ovat eri ajanjaksoilta suorittaneet lapselle elatustukea, on elatustukea viimeksi suorittaneen lautakunnan jaettava se osa elatusvelvolliselta perityistä varoista, joka elatusturvalain 23 §:n mukaan ja ulosottolain 4 luvun 6 §:n 4 momentti huomioon ottaen voidaan käyttää elatustukierien korvaukseksi, niiden kuntien kesken, joiden suorittamat elatustukierät eivät ole tulleet täysin korvatuiksi, näiden lautakuntien suorittamien elatustukien mukaisessa suhteessa.

12§

Sosiaalilautakunnan on suoritettava 11 §:n mukaisesti jaetuista varoista muiden kuntien osuudet kalenterivuosittain ennen seuraavan vuoden helmikuun loppua sekä samalla toimitettava mainituille kunnille tilitys perittyjen varojen jaosta. Tilitykseen on liitettävä tarpeellisilta osin jäljennös 2 §:ssä tarkoitetusta kortistosta.

13§

Lääninhallituksen on annettava elatusturvalain 21 §:n 2 momentissa tarkoitettu elatusavun perimättä jättämistä koskeva päätös tiedoksi elatusvelvolliselle ja sosiaalilautakunnalle. Lautakunnan on ilmoitettava päätöksestä sille ulosottoviranomaiselle, jonka perittävänä elatusapu on.

Milloin elatustukiasia on siirtynyt toiselle lautakunnalle, on päätöksestä tiedon saaneen lautakunnan lähetettävä päätös tiedoksi edelleen sille lautakunnalle, jolle elatustukiasia on siirtynyt, ja on viimeksi mainitun lautakunnan ilmoitettava päätöksestä ulosottoviranomaiselle.

Palkanpidätys.
14§

Elatusturvalain 30 §:n 3 momentissa tarkoitetussa, säännöllisesti maksettavaan palkkaan kohdistuvassa palkanpidätyksessä määrätään vanhemmalle seuraavaan palkanmaksupäivään asti omaa elatustaan varten jätettävä palkanosa siten kuin ulosmittaamatta jätettävästä palkan määrästä annetussa asetuksessa (905/73) on säädetty.

15§

Milloin lapsen holhoojan kotipaikka tai, jos lapsi ei ole hänen huollettavanaan, lapsen asuinpaikka muuttuu sen jälkeen, kun sosiaalilautakunta on tehnyt elatusturvalain 29 §:ssä tarkoitetun palkanpidätystä koskevan päätöksen, on päätöksen tehneen lautakunnan velvollisuudesta siirtää palkanpidätysasia toiselle lautakunnalle vastaavasti voimassa, mitä 8 §:ssä on säädetty. Asian siirtäneen lautakunnan päätöstä palkanpidätyksestä on siirtämisen jälkeen edelleen noudatettava, jollei elatusturvalain 31 §:stä muuta johdu.

Passin myöntämiskielto.
16§

Elatusturvalain 34 §:ssä tarkoitettuun passin myöntämiskieltoa koskevaan sosiaalilautakunnan esitykseen lääninoikeudelle on liitettävä:

1) lasta ja elatusvelvollista koskevat virkatodistukset, joista käyvät selville heidän perhesuhteensa;

2) viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös elatusavun vahvistamista koskevasta täytäntöönpanokelpoisesta tuomioistuimen päätöksestä tai sosiaalilautakunnan vahvistamasta kirjallisesta sopimuksesta;

3) selvitys niistä seikoista, joiden perusteella on syytä varoa, että elatusvelvollinen aikoo poistua maasta;

4) selvitys siitä, että maasta poistuminen vaarantaisi lapsen elatusavun saamisen; sekä

5) saatavissa oleva selvitys elatusturvalain 34 §:n 3 momentissa tarkoitetuista seikoista.

17§

Lääninoikeuden tulee viipymättä antaa väliaikainen tai lopullinen passin myöntämiskielto ja kiellon peruuttaminen julkaistavaksi valtion kustannuksella siten kuin yleisestä etsintäkuulutuksesta on erikseen määrätty.

Milloin sosiaalilautakunta saa elatusvelvolliselta tai muutoin tiedon passin myöntämiskiellon edellytyksiin vaikuttavissa olosuhteissa tapahtuneista muutoksista, sosiaalilautakunnan on viipymättä ilmoitettava muutoksista kiellon antaneelle lääninoikeudelle.

Erinäisiä säännöksiä.
18§

Elatusturvalain 37 §:n 2 momentissa tarkoitettu vaatimus sosiaalilautakunnan alaisen viranhaltijan mainitun lain 11 §:n mukaisessa järjestyksessä tekemän päätöksen saattamisesta sosiaalilautakunnan käsiteltäväksi on tehtävä kirjallisesti lautakunnalle taikka suullisesti virkaaikana virkapaikalla lautakunnan puheenjohtajalle tai lautakunnan määräämälle viranhaltijalle. Vaatimuksen voi lähettää lautakunnalle myös postitse siten kuin asiakirjain lähettämisestä annetussa laissa (74/54) on säädetty.

Sosiaalilautakunnan on otettava 1 momentissa tarkoitettu asia käsiteltäväkseen 30 päivän kuluessa vaatimuksen tekemisestä.

19§

Tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta antaa sosiaalihallitus.

Voimaantulosäännöksiä.
20§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1977.

21§

Milloin isyyden tunnustamisen hyväksymistä koskeva tuomarin päätös tai isyyden vahvistamista koskeva tuomioistuimen päätös on annettu ennen elatusturvalain voimaantuloa taikka jos lapsella on ennen 1 päivää lokakuuta 1976 ollut tunnustetun lapsen asema, on haettaessa elatustukea elatusturvalain 6 §:n 3 kohdan perusteella sovellettava vastaavasti, mitä tämän asetuksen 6 §:n 2 momentissa on säädetty. Kuitenkin on mainitun momentin 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen sijasta hakemukseen liitettävä tunnustetun lapsen asemassa olevan lapsen osalta tätä asemaa koskeva selvitys ja momentin 2 kohdassa tarkoitettu kanteen nostamista koskeva määräaika luettava edellä mainituissa tapauksissa elatusturvalain voimaantulosta.

22§

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18. päivänä helmikuuta 1977

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Orvokki Kangas

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.