37/1977

Annettu Helsingissä 6 päivänä tammikuuta 1977.

Valtioneuvoston päätös ylimääräisistä sanomalehtimieseläkkeistä.

Valtioneuvosto on opetusministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Sanomalehtimieseläkkeenä annettava ylimääräinen eläke voidaan myöntää valtion tulo- ja menoarvioon tarkoitusta varten otetun määrärahan rajoissa sen mukaan kuin tässä päätöksessä määrätään.

2 §

Eläke myönnetään sanomalehtimiehelle, joka on Suomen kansalainen, tunnustukseksi hänen ansiokkaasta toiminnastaan sanomalehtimiehenä.

Eläkkeen myöntämistä harkittaessa on otettava huomioon hakijan varallisuusasema sekä hänen toimeentulomahdollisuutensa.

Eläkettä ei ilman erityistä syytä myönnetä kuuttakymmentä vuotta nuoremmalle henkilölle.

3 §

Eläkkeen määrä on 66 prosenttia eläkkeenmyöntämisvuoden alussa valtion V 9 palkkausluokkaan kuuluvassa virassa suoritetun peruspalkan ja II kalleusryhmän mukaisten viiden ikälisän yhteismäärästä.

4 §

Eläkkeen myöntää opetusministeriö.

Eläke myönnetään hakemuksesta, joka on tehtävä opetusministeriön vahvistaman kaavan mukaiselle lomakkeelle.

Eläkehakemukseen on liitettävä:

1) hakijan virkatodistus;

2) selvitys hakijan toiminnasta lehtimiehenä;

3) selvitys hakijan muista eläkkeistä;

4) selvitys hakijan tulosta ja omaisuudesta;

5) lääkärintodistus hakijan terveydentilasta, milloin hän hakemuksessaan viittaa sairauteen, vikaan tai vammaan; ja

6) muu opetusministeriön tarpeelliseksi katsoma selvitys.

5 §

Eläkkeitä koskevat hakemukset käsitellään kerran vuodessa. Kunakin vuonna myönnettäviä eläkkeitä koskevat hakemukset on jätettävä helmikuun loppuun mennessä opetusministeriölle. Hakemuksista opetusministeriö hankkii Suomen sanomalehtimiesten liitto ― Finlands journalisförbund ry:n lausunnon.

6 §

Eläke myönnetään maksettavaksi aikaisintaan myöntämisvuoden alusta.

Eläkkeen suorittaa valtiokonttori määräajoin niin kuin vakinaisesta eläkkeestä on säädetty. Eläke suoritetaan koko siltä kuukaudelta, minkä aikana eläkkeen lakkaamisen aiheuttanut tapahtuma on sattunut.

Eläkkeen saaja menettää oikeutensa eläke-erään, jota ei ole nostettu kolmen vuoden kuluessa sen erääntymispäivästä.

7 §

Jos päätöksen perusteena olleet olosuhteet sen antamisen jälkeen ovat olennaisesti muuttuneet tai eläkehakemuksessa on vilpillisesti ilmoitettu väärin taikka salattu jokin seikka, jolla on merkitystä eläkettä myönnettäessä, opetusministeriö voi ottaa asian uudelleen käsiteltäväkseen sekä muuttaa tai peruuttaa aikaisemman päätöksensä.

8 §

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen soveltamisesta antaa tarvittaessa opetusministeriö.

Milloin siihen on erityisiä syitä, opetusministeriö voi myöntää ylimääräisen eläkkeen tämän päätöksen määräysten estämättä.

Helsingissä 6 päivänä tammikuuta 1977.

Opetusministeri
Marjatta Väänänen

Osastopäällikkö
Olli Närvä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.