3/1977

Annettu Helsingissä 7. päivänä tammikuuta 1977

Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maksuttomasta oikeudenkäynnistä 2 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (87/73) 6 §:n 2 momentti sekä

lisätään lain 10 §:ään uusi 2 ja 3 momentti seuraavasti:


Jos asianosainen kohtuudella kykenee osaksi vastaamaan asian käsittelyn vaatimista menoista, tuomioistuimen on myöntäessään hänelle maksuttoman oikeudenkäynnin päätöksessään samalla määrättävä, kuinka paljon sanotuista menoista hän voi enintään joutua korvaamaan valtiolle. Maksuttoman oikeudenkäynnin myöntämistä koskevassa päätöksessä on 1 momentissa mainittujen seikkojen lisäksi mainittava, onko maksuttoman oikeudenkäynnin saanut korvausvelvollinen valtiolle vai ei.

10§

Yksinkertaisissa rikosasioissa, joissa yleisen rangaistuskäytännön mukaan ei ole odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakko, ei avustajaa saa määrätä, ellei siihen ole erityistä syytä.

Avustajan määräys voidaan rajoittaa koskemaan määrättyjä toimenpiteitä. Tällaista määräystä voidaan oikeudenkäynnin aikana laajentaa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1977.

Helsingissä 7. päivänä tammikuuta 1977

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Kristian Gestrin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.