946/1976

Annettu Helsingissä 3. päivänä joulukuuta 1976

Asetus vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta 13 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asetuksen (447/75) 1 §:n 1 momentti sekä 2 ja 3 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentti ja 2 § osittain muutettuina 12 päivänä joulukuuta 1975 annetussa asetuksessa (937/75), sekä

lisätään asetukseen uusi 2 a ja 2 b §, seuraavasti:

Yleisen alioikeuden ja hovioikeuden toisena oikeusasteena on laadittava ehdottoman vankeusrangaistuksen, täytäntöönpantavaksi määrätyn ehdollisen vankeusrangaistuksen ja ehdonalaisen vapauden menettämisen täytäntöönpanoa varten oikeusministeriön vahvistaman tuomiolauselmakaavan mukainen päätösilmoitus ja merkittävä sen jakeluohjeeseen, että päätösilmoituksen jäljennös (täytäntöönpanokirja) on toimitettava sen läänin lääninhallitukselle, jonka alueella alioikeuden varsinainen istuntopaikka sijaitsee. Merkintää jakeluohjeeseen ei tehdä alistetussa asiassa eikä asiassa, jonka hovioikeus tai alioikeus sitä lopullisesti ratkaisematta siirtää toisen tuomioistuimen päätettäväksi. Jos hovioikeus on käsitellyt asian ensimmäisenä oikeusasteena, on jakeluohjeeseen merkittävä, että täytäntöönpanokirja on toimitettava sen läänin lääninhallitukselle, jonka alueella hovioikeus sijaitsee.


Yleisen alioikeuden on lähetettävä päätösilmoitus oikeusministeriöön kunkin kuukauden aikana tuomituista henkilöistä ennen seuraavan kuukauden 15 päivää. Ilmoitusta ei saa lähettää ennen tyytymättömyyden ilmoittamiselle säädetyn määräajan päättymistä.

Hovioikeuden on lähetettävä päätösilmoitus oikeusministeriölle tyytymättömyyden ilmoittamiselle säädetyn määräajan kuluttua ja viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu. Päätösilmoitus on lähetettävä myös, jos täytäntöönpantavaan vankeuteen alioikeudessa tuomittu vapautetaan hovioikeudessa tällaisesta seuraamuksesta tai jos asiaa ei tutkita rangaistuksen osalta. Milloin hovioikeus määrää alioikeuden ehdollisesti tuomitseman vankeusrangaistuksen pantavaksi täytäntöön tai koventaa sakkorangaistuksen vankeusrangaistukseksi, sen on liitettävä päätösilmoitukseen jäljennös alioikeuden tuomiolauselmasta tai jäljennös päätöksestä. Vangittua koskevassa asiassa hovioikeuden on kuitenkin lähetettävä asianomaiselle lääninhallitukselle ilmoitus päätöksestä (väliaikainen täytäntöönpanokirja) heti.

Oikeusministeriön on päätösilmoituksen jakeluohjeen mukaisesti toimitettava täytäntöönpanokirja mahdollisine liitteineen lääninhallitukselle.

Vesioikeuden on lähetettävä rangaistusluettelon ote (täytäntöönpanokirja) erikseen jokaisesta rangaistusluetteloon merkitystä henkilöstä 1 momentissa säädetyssä ajassa sen läänin lääninhallitukselle, jonka alueella vesioikeuden varsinainen istuntopaikka sijaitsee. Sotaoikeudessa pidettävän rangaistusluettelon otteen lähettämisestä täytäntöönpanoa varten on säädetty erikseen.

2a§

Kun tuomioistuin ratkaistessaan asian määrää tuomitun pidettäväksi vangittuna, vankipassiin (väliaikainen täytäntöönpanokirja) on merkittävä täytäntöönpanoa varten tarpeelliset tiedot.

Kun tuomioistuin on ratkaissut vankia koskevan rikosasian, vankipassiin on merkittävä, onko syytetty tuomittu rangaistukseen. Jos syyte on hylätty tai syytettyä ei ole tuomittu rangaistukseen, vankipassiin on lyhyesti merkittävä teko, josta hänelle on vaadittu rangaistusta tai joka on luettu hänelle syyksi. Jos vanki on tuomittu rangaistukseen, vankipassiin on merkittävä rikos, josta rangaistus on tuomittu sekä rangaistusseuraamukset.

2b§

Kun alioikeus on tuominnut syytetyn yhdestä tai useammasta rikoksesta vähintään kahdeksi vuodeksi vankeuteen, sen on 30 päivän kuluessa päätöksen julistamisesta lähetettävä vangitusta henkilöstä lääninvankilaan ja muusta henkilöstä oikeusministeriölle asiasta syytteen ja päätöksen sekä sen perustelun sisältävä pöytäkirjan ote. Ote on lähetettävä erikseen jokaisesta samalla päätöksellä tuomitusta syytetystä. Näin on meneteltävä myös siinä tapauksessa, että asia on alistettu tai siirretty toiseen tuomioistuimeen taikka rangaistus on ehdollinen.

Kun korkein oikeus tuomitsee 1 §:n 1 momentissa mainittuun seuraamukseen tai ei myönnä muutoksenhakulupaa asiassa, jossa lupa olisi voitu myöntää oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n 1 kohdan nojalla, täytäntöönpanokirjana on jäljennös päätöksestä.

Jokaista tuomittua kohden lääninhallitukseen on lähetettävä yksi jäljennös. Jäljennös on lähetettävä myös, jos täytäntöönpantavaan vankeuteen alemmassa tuomioistuimessa tuomittu vapautetaan korkeimmassa oikeudessa tällaisesta seuraamuksesta tai jos asiaa ei tutkita rangaistuksen osalta. Jos vankeusrangaistukseen tuomitusta ei alioikeudessa ole tehty merkintää rangaistusluetteloon, täytäntöönpanokirjana olevaan jäljennös on merkittävä tuomitun henkilötiedot ja osoite. Tarvittaessa jäljennökseen on liitettävä myös jäljennös alemman tuomioistuimen tuomiolauselmasta tai päätöksestä.

Täytäntöönpanokirja lähetetään sen läänin lääninhallitukselle, jonka alueella alioikeuden varsinainen istuntopaikka sijaitsee tai, jos hovioikeus on käsitellyt asian ensimmäisenä oikeusasteena, sen läänin lääninhallitukselle, jonka alueella hovioikeus sijaitsee.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1977.

Hovioikeus voi kuitenkin asioista, jotka on ratkaisu tai joiden esittely tahi esittelyn valmistelu on aloitettu ennen 1 päivää tammikuuta 1977, toimittaa 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen rangaistusten osalta täytäntöönpanoa varten jäljennöksen päätöksestä lääninhallitukselle.

Helsingissä 3. päivänä joulukuuta 1976

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. oikeusministeri
Esko Rekola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.