884/1976

Annettu Helsingissä 12. päivänä marraskuuta 1976

Asetus raha-automaattiasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1967 annetun raha-automaattiasetuksen (676/67) 1 §:n 2 momentti, 2 §, 3 §:n 2 momentti, 6 §:n 1 momentti, 9 §:n 1 momentti, 12 §:n 2 momentti, 16 §:n 1 ja 2 momentti, 18 §:n 2 momentin 6 ja 8 kohta, 20 ja 22 §, 24 §:n 1, 2 ja 3 momentti sekä 28 §,

näistä 6 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 1 päivänä lokakuuta 1971 annetussa asetuksessa, seuraavasti:


Arpajaislain 3 §:n 4 momentissa tarkoitettuna julkisoikeudellisena yhdistyksenä, jolle voidaan antaa lupa 1 momentissa mainittujen peliautomaattien ja muiden pelilaitteiden sekä ajanvieteautomaattien pitämiseen maksua vastaan käytettävänä, on Raha-automaattiyhdistys, jonka ruotsinkielinen nimi on Penningautomatföreningen.

Raha-automaatin käytössä pitämiseen on haettava lupa poliisipiirin päälliköltä.


Alle 15 vuoden ikäinen henkilö saa käyttää raha-automaattia vain samaan perheeseen kuuluvan täysi-ikäisen henkilön läsnäollessa.

Yhdistyksen tarkoituksena on hankkia varoja arpajaislain 3 §:n 4 momentissa mainittuihin tarpeisiin. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pitää raha-automaatteja ja ajanvieteautomaatteja maksua vastaan käytettävänä. Yhdistyksellä on oikeus harjoittaa myös raha-automaattien ja ajanvieteautomaattien valmistusta ja myyntiä.


Yhdistyksen toimieliminä ovat yhdistyksen kokous, hallitus ja sen työvaliokunta. Lisäksi yhdistyksellä on toimitusjohtaja.


12§

Yhdistyksen hallituksen jäsenillä ja toimitusjohtajalla on yhdistyksen kokouksessa puhevalta, mutta ei äänioikeutta, eivätkä he saa edustaa yhdistyksen jäseniä.

16§

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kymmenen muuta varsinaista jäsentä ja kaksitoista henkilökohtaista varajäsentä, jotka kaikki valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi.

Valtioneuvosto määrää hallitukseen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä neljä muuta varsinaista jäsentä ja kuusi varajäsentä. Hallituksessa tulee olla kaksi edustajaa sosiaali- ja terveysministeriöstä, yksi sisäasiainministeriöstä, yksi valtiovarainministeriöstä ja yksi opetusministeriöstä. Varapuheenjohtajaksi on määrättävä joko sosiaali- ja terveysministeriötä tai sisäasiainministeriötä edustava jäsen.


18§

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:


6) ottaa ja erottaa yhdistyksen toimitusjohtaja ja määrätä hänen palkkansa;


8) vahvistaa toimitusjohtajaa ja muita yhdistyksen toimihenkilöitä koskeva johtosääntö;


20§

Yhdistyksen hallituksen työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä yksi valtioneuvoston määräämä jäsen siten, että työvaliokunnassa on sekä sosiaali- ja terveysministeriön edustaja että sisäasiainministeriön edustaja. Lisäksi työvaliokuntaan kuuluu kolme yhdistyksen kokouksen valitsemaa jäsentä, jotka hallitus siihen määrää. Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kolme jäsentä on saapuvilla.

22§

Toimitusjohtajan tehtävänä on hallituksen vahvistaman johtosäännön mukaisesti johtaa yhdistyksen toimintaa, ohjata ja valvoa muiden toimihenkilöiden työtä, valmistella hallituksessa ja työvaliokunnassa käsiteltävät asiat sekä panna täytäntöön niiden päätökset.

24§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin erikseen yhdessä jonkun muun hallituksen varsinaisen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.

Yhdistyksen hallitus voi valtuuttaa toimitusjohtajan ja muun toimihenkilön yhdessä toisen toimihenkilön kanssa kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

Haasteen ja muun tiedoksiannon on katsottava tulleen yhdistyksen tietoon, kun se on toimitettu jollekin hallituksen jäsenelle.


28§

Yhdistyksen lakatessa valtioneuvosto jakaa sen varat avustuksina 29 §:ssä tarkoitetuille avustusten saajille sellaisiin tarkoituksiin, joihin tämän asetuksen mukaan voidaan myöntää avustuksia yhdistyksen tuotosta.

Helsingissä 12. päivänä marraskuuta 1976

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sisäasiainministeri
Eino Uusitalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.