877/1976

Annettu Helsingissä 5. päivänä marraskuuta 1976

Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun rakennusasetuksen (266/59) 54 §:n 2 momentti, 61 §:n 2 momentti ja 137 §:n 1 momentti, näistä 137 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 31 päivänä lokakuuta 1973 annetussa asetuksessa (791/73), sekä

lisätään asetukseen uusi 90 a § ja 158 a § ja 53 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 31 päivänä lokakuuta 1973 annetulla asetuksella, uusi 5 momentti, 53 a §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa, uusi 3 momentti, sekä 125 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla asetuksella, uusi 4 momentti seuraavasti:

53§

Edellä 2 ja 3 momentin säännöksiä sovellettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että edistetään olemassa olevien rakennusten tarkoituksenmukaista hyväksikäyttämistä.

53a§

Mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty, voidaan jättää osittain tai kokonaan soveltamatta, kun lupaa haetaan rakennuksen korjaamiseen uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla.

54§

Milloin lisärakennus on vähäinen tai rakennuslupa tarkoittaa uudestaan rakentamiseen verrattavia rakenteellisia muutoksia, ei 1 momentin säännöksiä sovelleta.

61§

Milloin rakennuslupa koskee tonttia, jolle asemakaavassa on määrätty rakennusala, on rakennusluvan ehdoksi pantava, jollei kysymyksessä ole rakennuksen korjaaminen uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla, että rakennusalan ulkopuolella olevat rakennukset on määräajassa poistettava.


90a§

Edellä 71, 72 ja 81 §:n säännöksiä sovellettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että edistetään olemassa olevien rakennusten tarkoituksenmukaista hyväksikäyttämistä.

Asuinrakennusta uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla korjattaessa maistraatti voi erityisestä syystä myöntää lievennyksiä 82, 83 ja 84 §:n säännöksistä edellyttäen, että tästä ei ole terveydellistä vaaraa.

125§

Edellä 2 momentin säännöksiä sovellettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että edistetään olemassa olevien rakennusten tarkoituksenmukaista hyväksikäyttämistä. Milloin kysymyksessä on vähäinen lisärakentaminen tai rakennuslupa tarkoittaa uudestaan rakentamiseen verrattavia rakenteellisia muutoksia, 2 momentin 9 kohtaa ei sovelleta.

137§

Mitä 77-79, 81-83, 85, 85 a, 87, 87 a, 88, 90, 90 a, 120, 121, 123, 126, 127 ja 131 §:ssä sekä soveltuvin osin, mitä 80, 84, 122, 124, 125, 128, 129 ja 133 §:ssä on säädetty, on voimassa rakennettaessa alueella, jolle ei ole vahvistettu asemakaavaa, rakennuskaavaa tai rantakaavaa. Mitä mainituissa lainkohdissa on säädetty maistraatista, on vastaavasti voimassa rakennuslautakunnasta.


158a§

Rakennustarkastajalta vaaditaan teknillisen koulun rakennusosaston talonrakennuksen opintosuunnalla suoritettu teknikon tutkinto tai aikaisempi sitä vastaava tutkinto tai muussa oppilaitoksessa suoritettu sitä korkeampi rakennusalan tutkinto.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1976.

Helsingissä 5. päivänä marraskuuta 1976

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sisäasiainministeri
Eino Uusitalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.