672/1976

Annettu Helsingissä 13. päivänä elokuuta 1976

Laki verotuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 107 §, 108 §:n 1 momentti, 109 §:n 2 momentti, 116 §:n 1 ja 3 momentti ja 117 §,

sellaisina kuin niistä ovat 116 §:n 1 ja 3 momentti 11 päivänä maaliskuuta 1970 annetussa laissa (186/70) ja 117 § osittain muutettuna sanotulla lailla, sekä

lisätään lakiin uusi 3 a seuraavasti:

3a§

Milloin verovelvolliselle maksuunpantujen verojen hyväksi on 107 §:n nojalla käytetty ennakkoja, joita ei ole maksettu, vastaa tämä verovelvollinen maksamattoman ennakon verotuksessa hyväksi luetusta osasta.

107§

Milloin toiselta puolisolta on pidätetty tai hänelle on maksuunpantu 103 §:ssä ja 104 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuina ennakkoina enemmän, kuin tarvitaan niiden verojen ja maksujen suorittamiseksi, joiden suoritukseksi niitä on käytettävä, käytetään yli menevä osa toiselle puolisolle samassa kunnassa maksuunpantujen verojen ja maksujen suoritukseksi, jos puoliso on veroilmoituksessaan sallinut ennakkojensa käyttämisen toisen puolison verojen ja maksujen lyhennykseksi.

108§

Milloin verovelvolliselta on pidätetty tai hänelle on ennakkona maksuunpantu enemmän kuin tarvitaan niiden verojen ja maksujen suorittamiseksi, joiden suoritukseksi ennakko on käytettävä, on liikaa pidätetty tai kannettu ennakko, mikäli sitä on vähintään 5 markkaa, palautettava. Jos maksuunpantu ennakko on suorittamatta, on sitä lyhennettävä liikaa maksuunpannulla määrällä.


109§

Milloin 1 momentin mukaan maksettavaksi jäävä määrä ei nouse 10 markkaan, se on jätettävä perimättä.

116§

Veronkantoviranomaisen on viipymättä kannon päätyttyä taikka, milloin kanto toimitetaan useammassa kuin yhdessä erässä, ensimmäisen erän kannon päätyttyä suoritettava kunnalle 96 prosenttia maksuunpannun kunnallisveron määrästä ja seurakunnalle 96 prosenttia maksuunpannun kirkollisveron määrästä vähennettynä sillä, mitä ennakkoperintälain mukaan on etukäteen maksettu, sekä veronkantoviranomaisen edellisen kalenterivuoden aikana tileissä lyhentämillä määrillä ja kunnan tai seurakunnan puolesta verovelvollisille takaisin suorittamilla määrillä niille maksettuine korkoineen.


Sen lisäksi, mitä 1 momentin mukaisesti on suoritettu, veronkantoviranomaisen on maksuunpanovuotta seuraavan kalenterivuoden kesäkuun loppuun mennessä suoritettava kunnalle 2,5 prosenttia edellisenä vuotena maksuunpannun kunnallisveron ja seurakunnalle 2,5 prosenttia maksuunpannun kirkollisveron määrästä. Tämän lisäksi on veronkantoviranomaisen suoritettava mainittua kalenterivuotta seuraavan kalenterivuoden kesäkuun loppuun mennessä kunnalle ja seurakunnalle 0,5 prosenttia edellä tarkoitetun maksuunpannun kunnallisveron ja vastaavasti kirkollisveron määrästä.

117§

Kansaneläkelaitokselle on veronkantoviranomaisen kannon päätyttyä taikka, milloin kanto toimitetaan useammassa kuin yhdessä erässä, ensimmäisen erän kannon päätyttyä suoritettava 98 prosenttia maksuunpantujen kansaneläkevakuutusmaksujen ja sairausvakuutusmaksujen määrästä vähennettynä sillä mitä kansaneläkelaitokselle on etukäteen maksettu, sekä veronkantoviranomaisen edellisen kalenterivuoden aikana tileissä lyhentämillä määrillä ja kansaneläkelaitoksen puolesta maksuvelvollisille takaisin maksamilla määrillä niille maksettuine korkoineen.

Edellä 116 §:n 2 momentissa tarkoitettujen verotusten yhteydessä maksuunpannuista kansaneläkevakuutusmaksuista ja sairausvakuutusmaksuista on kultakin kalenterivuodelta erikseen suoritettava 1 momentissa säädetty määrä.

Sen lisäksi, mitä 1 momentin mukaisesti on suoritettu, veronkantoviranomaisen on maksuunpanovuotta seuraavan kalenterivuoden kesäkuun loppuun mennessä suoritettava kansaneläkelaitokselle 0,5 prosenttia edellisenä vuotena maksuunpantujen kansaneläkevakuutusmaksujen ja sairausvakuutusmaksujen määrästä sekä seuraavan kalenterivuoden kesäkuun loppuun mennessä vielä 0,5 prosenttia mainittujen maksujen määrästä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1977, kuitenkin niin, että 108 §:n 1 momenttia ja 109 §:n 2 momenttia sovelletaan ensimmäisen kerran niihin veroihin ja maksuihin, jotka määrätään vuodelta 1975 toimitettavassa verotuksessa ja että veronkantoviranomainen suorittaa 116 §:n 3 momentissa tarkoitetun 0,5 prosentin suuruisen määrän ensimmäisen kerran vuodelta 1977 maksuunpannun kunnallis- ja kirkollisveron perusteella ja 117 §:n 3 momentissa tarkoitetun siinä viimeksi mainitun 0,5 prosentin suuruisen määrän ensimmäisen kerran samalta vuodelta maksuunpantujen kansaneläkevakuutusmaksujen ja sairausvakuutusmaksujen perusteella.

Helsingissä 13. päivänä elokuuta 1976

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Paul Paavela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.