659/1976

Annettu Helsingissä 29. päivänä heinäkuuta 1976

Laki työntekijäin eläkelain 5 a ja 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain 5 a §:n 1 ja 2 momentti sekä 9 §,

sellaisina kuin ne ovat, 5 a §:n 1 momentti 20 päivänä joulukuuta 1968 annetussa laissa (690/68), 5 a §:n 2 momentti 20 päivänä syyskuuta 1974 annetussa laissa (749/74) ja 9 § 22 päivänä marraskuuta 1963 annetussa laissa (525/63), näin kuuluviksi:

Jos ennen 1 päivää maaliskuuta 1922 syntyneen työntekijän tämän lain alaisiin työsuhteisiin perustuva, 5 §:n 1 momentin mukaan laskettu eläkkeen määrä on tässä pykälässä tarkoitettua vähimmäismäärää pienempi, korotetaan se vähimmäismäärän suuruiseksi.

Jos eläkkeeseen oikeuttavaksi palvelusajaksi on luettava aika 1 päivästä heinäkuuta 1962 siihen saakka, kunnes työntekijä täyttää 65 vuotta, eläkkeen vähimmäismäärä on 33 prosenttia eläkkeen perusteena olevasta palkasta, jota prosenttilukua korotetaan jäljempänä olevan taulukon mukaisesti. Työntekijäin eläkelain muuttamisesta 20 päivänä syyskuuta 1974 annetun lain (749/74) voimaantulosäännöksen 3 momentissa mainitun syntymäaikarajan 1 päivän heinäkuuta 1922 asemesta käytetään syntymäaikarajana 1 päivää heinäkuuta 1926 ja prosenttilukua 25 muutetaan seuraavasti:

33 %:n 25 %:n
asemesta asemesta
Vuonna % %
1977―1978 35 27
1979―1981 36 28
1982 ja sen jälkeen 37 29

Eläketurva sidotaan maan palkkatasoon. Tätä varten sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa joka kalenterivuodeksi palkkaindeksiluvun ottaen huomioon yleisten palkka- ja hintatasossa tapahtuneiden muutosten keskiarvon. Palkkaindeksiluvun muutoksen edellyttämällä tavalla tarkistetaan eläkettä myönnettäessä ja eläkkeiden yhteensovitusta uudelleen toimitettaessa eläkkeen perusteena oleva palkka ja sen jälkeen kalenterivuosittain eläkkeen määrä ministeriön antamien ohjeiden mukaan.

Kunkin vuoden heinäkuun alusta lukien suoritetaan sen mukaan kuin sosiaali- ja terveysministeriö tarkemmin määrää maksettaviin eläkkeisiin ennakkona kaksi viidesosaa siitä korotuksesta, joka arvion mukaan aiheutuu seuraavan vuoden 1 momentin mukaisesta palkkaindeksiluvun muutoksesta.


Tämän lain 5 a §:n 1 ja 2 momenttia sovelletaan myös aikaisemmin myönnettyyn eläkkeeseen, mikäli eläkettä korotushetkellä muutoinkin olisi maksettava. Korotuksen johdosta ei toimiteta eläkkeiden yhteensovitusta uudelleen.

Tämän lain 9 §:n 1 momenttia sovelletaan ensimmäisen kerran vahvistettaessa palkkaindeksilukua vuodeksi 1977 ja saman pykälän 2 momenttia ensimmäisen kerran vuonna 1977. Palkkaindeksiluku vahvistetaan vuodeksi 1978 korottamalla vuoden 1977 palkkaindeksilukua siten, että korotus yhdessä 9 §:n 2 momentin mukaan maksetun ennakon perusteena olleen korotuksen viidesosan kanssa on 9 §:n 1 momentin mukaan lasketun korotuksen suuruinen.

Helsingissä 29. päivänä heinäkuuta 1976

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
Irma Toivanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.