330/1976

Annettu Helsingissä 23. päivänä huhtikuuta 1976

Laki edustajanpalkkiosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 70 §:ssä säädetyllä tavalla,

kumotaan edustajanpalkkiosta 30 päivänä huhtikuuta 1947 annetun lain (328/47) 1 §:n 4-6 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 4 ja 5 momentti 28 päivänä joulukuuta 1962 annetussa laissa (680/62) sekä 6 momentti 30 päivänä kesäkuuta 1972 annetussa laissa (497/72),

muutetaan 4 §:n 3 momentti sekä 5 ja 5 a §,

sellaisina kuin ne ovat, 4 §:n 3 momentti mainitussa 28 päivänä joulukuuta 1962 annetussa laissa, 5 § osittain muutettuna 18 päivänä kesäkuuta 1971 annetulla lailla (488/71) ja 5 a § viimeksi mainitussa laissa, sekä

lisätään lakiin uusi 1 a―1 c § seuraavasti:

1a§

Edustaja saa edustajantoimensa ajaksi ensimmäisen luokan vuosivapaalipun valtionrautateiden kaikille radoille seka vapaalipun posti- ja lennätinlaitoksen autolinjoille.

Edustajalle, joka hoitaessaan edustajan tehtäväänsä käyttää linjaliikenteessä olevaa linja-autoa tai säännöllisessä kotimaan reittiliikenteessä olevaa lentokonetta, korvataan matkalipuista aiheutuneet kustannukset sen mukaan, kuin kansliatoimikunta tarkemmin määrää. Jos lentoliikenteen harjoittaja huolehtii lentomatkustajien autokuljetuksesta, edustaja saa korvauksen myös autokuljetuksen käyttämisestä.

1b§

Eduskunnan kansliatoimikunta voi myöntää edustajalle kohtuullisen korvauksen muista kuin 1 a §:ssä tarkoitetuista edustajan tehtävän hoitamisesta aiheutuvista matkustamiskustannuksista.

1c§

Edustajalle suoritetaan eduskunnan kansliatoimikunnan tarkemmin määräämällä tavalla kotimaassa ja ulkomailla eduskunnan määräyksestä tehdystä matkasta matkakustannusten korvausta sen mukaisesti kuin valtion virkamatkasta ensimmäisessä matkaluokassa kulloinkin suoritetaan.

Kotimaan päivärahaa ei kuitenkaan suoriteta siltä ajalta, jolta edustaja on oikeutettu 1 §:n 2 momentin mukaiseen edustajan päivärahaan, paitsi jos eduskunnan määräyksestä tehty matka välittömästi liittyy ulkomaanmatkaan.


Siltä ajalta, jolta 1 ja 2 momentissa mainittu palkkio suoritetaan, saa 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu edustaja samoin kuin tarkistaja, jonka asunto on kauempana kuin kolmenkymmenen kilometrin matkan päässä Helsingin päärautatieasemalta, myös 1 §:n 2 momentissa säädetyn päivärahan ja tässä laissa säädetyt vapaat matkat ja kustannusten korvaukset.


Edustaja saa korvauksen matkastaan valtiopäiville ja niiltä takaisin.

5a§

Edustajan oikeus tapaturmakorvaukseen määräytyy soveltuvin osin valtion viran- ja toimenhaltijain tapaturmakorvauksesta annetun lain (154/35) mukaan.

Eduskunnan kansliatoimikunnan määräämällä tavalla voidaan valtion varoista tulo- ja menoarvion rajoissa suorittaa edustajain yleisten terveystarkastusten ja työterveydenhoidon kustannukset.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1976.

Helsingissä 23. päivänä huhtikuuta 1976

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. oikeusministeri
Sakari T. Lehto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.