189/1976

Annettu Helsingissä 20. päivänä helmikuuta 1976

Laki työaikalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 2 päivänä elokuuta 1946 annetun työaikalain (604/46) 1 §:n 2 momentin 7 kohta, 6 §:n 1 momentin 1 kohta, 7 §:n 1 momentti, 16 §:n 2 ja 4 momentti sekä 20 §:n 1 ja 2 momentti, näistä 6 §:n 1 momentin 1 kohta, 7 §:n 1 momentti ja 16 §:n 2 ja 4 momentti sellaisina kuin ne ovat 30 päivänä joulukuuta 1965 annetussa laissa (713/65), sekä 20 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 11 päivänä helmikuuta 1955 annetussa laissa (89/55), ja lisätään lakiin 5 a, 16 a ja 20 a § seuraavasti:


Lain alaisia eivät kuitenkaan ole:


7) puutavaran kuljetus metsästä muulla kuin kuorma-autolla uitto-, jalostus- tai jakelupaikkaan tahi pysyväiseen varastoimispaikkaan taikka paikkaan, josta se kuormataan moottoriajoneuvoon, alukseen tai rautatievaunuun;


5a§

Moottoriajoneuvon kuljettajan pisin vuorokautinen työaika ei saa ylittää 11 tuntia niiden 24 perättäisen tunnin aikana, jotka seuraavat vuorokautista lepoaikaa.

Jos moottoriajoneuvon kuljettajan työtä ei voida muulla tavoin sopivasti järjestää, saadaan vuorokautista työaikaa pitentää enintään 13 tunniksi, edellyttäen, että työaika tällaisen pitennetyn työajan jälkeistä lepoaikaa seuraavien 48 perättäisen tunnin aikana ei ylitä 22 tuntia.

Moottoriajoneuvon kuljettajan pisin yhtämittainen työaika saa olla enintään 5,5 tuntia. Jokaista 5,5 tunnin pituista työjaksoa kohti on kuljettajalle annettava vähintään 30 minuutin pituinen tauko yhdessä tai kahdessa erässä.

Sen estämättä, mitä 5 §:ssä on säädetty säännöllisestä vuorokautisesta ja viikoittaisesta työajasta sekä ennakolta laaditusta työtuntijärjestelmästä, voidaan säännöllinen työaika seuraavissa liikkeissä, laitoksissa, yrityksissä ja töissä järjestää niin, että se kolmen viikon pituisena ajanjaksona on enintään 1 tuntia tai kahden viikon pituisena ajanjaksona enintään 80 tuntia:

1) henkilö- ja tavarankuljetuksissa sekä kanavilla, kääntösilloilla ja lautoilla, kuitenkin niin, että moottoriajoneuvon kuljettajan osalta on noudatettava, mitä 5 a §:ssä on säädetty;


Työnantajain ja työntekijäin yhdistyksillä, joiden toimintapiiri käsittää koko maan, on oikeus työ ja virkaehtosopimuksessa sopia säännöllisestä työajasta 5 ja 6 §:n säännöksistä poikkeavasti, kuitenkin niin, ettei työaika keskimäärin ylitä 40 tuntia viikossa. Tällaista työehtosopimuksen määräystä on noudatettava siinä laajuudessa kuin sopimukseen sidottu työnantaja muutoinkin on velvollinen sopimusta soveltamaan. Sopia ei kuitenkaan saa moottoriajoneuvon kuljettajan 5 a ja 6 §:ssä säädetyn pisimmän työajan pitentämisestä.


16§

Moottoriajoneuvon kuljettajan vuorokautisesta lepoajasta säädetään 16 a §:ssä.


Edellä 1 ja 3 momentissa mainituista säännöksistä voidaan poiketa työneuvoston luvalla tai 7 §:n 1 momentissa tarkoitettujen yhdistysten tekemällä työehtosopimuksella.


16a§

Moottoriajoneuvon kuljettajalle on annettava vähintään 10 tuntia kestävä yhdenjaksoinen lepoaika jokaisena 24 perättäisen tunnin jaksona.

Kuljetustehtävän niin vaatiessa saadaan 1 momentissa tarkoitettu vuorokautinen lepoaika lyhentää vähintään 7 tunniksi kaksi kertaa seitsemän perättäisen 24 tunnin jaksona.

Tässä pykälässä säädetyn lepoajan lyhentämisestä ei saa sopia 7 §:n 1 momentissa tarkoitetussa työehtosopimuksessa.

Moottoriajoneuvon kuljettajan lepoajalla tarkoitetaan aikaa, jolloin kuljettaja voi vapaasti järjestää ajankäyttönsä osallistumatta mihinkään ammattiinsa kuuluvaan työhön.


20§

Jokaista tämän lain alaista työpaikkaa varten on työnantajan laadittava työtuntijärjestelmä, jossa mainitaan aika, milloin työ alkaa ja päättyy, sekä ruokailu- ja lepoajat. Milloin edellä tarkoitetun työtuntijärjestelmän laatiminen työn laatuun nähden ei ole mahdollista, sosiaali- ja terveysministeriö voi hakemuksesta myöntää siitä vapautuksen.

Työnantajan on pidettävä luetteloa tehdyistä työtunneista sekä hätä- ja ylityöstä ja niistä maksetusta korotetusta palkasta. Luetteloon on merkittävä myös sunnuntaityö ja siitä maksettu korotettu palkka. Milloin 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun työntekijän kanssa on sovittu 17 ja 18 §:ssä tarkoitetun korotetun palkan maksamisesta kuukausikorvauksena, on luetteloon merkittävä arvioitu yli- ja sunnuntaityön määrä kuukaudessa.


20a§

Työnantajan on annettava palveluksessaan olevalle moottoriajoneuvon kuljettajalle sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman kaavan mukainen henkilökohtainen ajopäiväkirja.

Moottoriajoneuvon kuljettaja on velvollinen tekemään ajopäiväkirjaan sen edellyttämät merkinnät ja pitämään se mukanaan ajon aikana.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1976.

Helsingissä 20. päivänä helmikuuta 1976

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa, Pääministeri
Martti Miettunen

Ministeri
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.