37/1976

Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 1976.

Laki leimaverolain väliaikaisesta muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan väliaikaisesti 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 6, 8, 10, 13, 13 a, 14, 45, 47, 58 ja 66 §,

sellaisina kuin ne ovat, 6 § muutettuna 20 päivänä joulukuuta 1966 ja 10 päivänä tammikuuta 1975 annetuilla laeilla (669/66 ja 14/75), 8 § muutettuna mainitulla 20 päivänä joulukuuta 1966 annetulla lailla sekä 18 päivänä huhtikuuta 1973 annetulla lailla (325/73), 10 § muutettuna mainitulla 20 päivänä joulukuuta 1966 annetulla lailla sekä 31 päivänä joulukuuta 1968, 11 päivänä maaliskuuta 1970, 26 päivänä maaliskuuta 1971, 19 päivänä marraskuuta 1971, 10 päivänä marraskuuta 1972, 21 päivänä joulukuuta 1972, 30 päivänä maaliskuuta 1973, 18 päivänä huhtikuuta 1973, 29 päivänä joulukuuta 1973 ja 25 päivänä kesäkuuta 1975 annetuilla laeilla (747/68, 188/70, 235/71, 776/71, 734/72, 832/72, 273/ 73, 325/73, 998/73 ]a 482/75), sekä mainitulla 10 päivänä tammikuuta 1975 annetulla lailla, 13 ja 13 a § mainitussa 20 päivänä joulukuuta 1966 annetussa laissa, 14 § muutettuna mainituilla 20 päivänä joulukuuta 1966, 31 päivänä joulukuuta 1968 ja 26 päivänä maaliskuuta 1971 annetuilla laeilla sekä 28 päivänä marraskuuta 1969 ja 29 päivänä joulukuuta 1973 annetuilla laeilla (715/69 ja 998/73), 45 § 15 päivänä joulukuuta 1972 annetussa laissa (811/72), 47 § muutettuna 2 päivänä syyskuuta 1957 ja 21 päivänä joulukuuta 1962 annetuilla laeilla (299/57 ja 606/62) sekä mainitulla 31 päivänä joulukuuta 1968 annetulla lailla, sekä 58 ja 66 § 14 päivänä joulukuuta 1951 annetussa laissa (617/ 51), seuraavasti:

6 §.

Mikäli ei tässä laissa toisin säädetä, on kuhunkin 4 §:ssä mainittuun ryhmään kuuluvan viranomaisen antamat toimituskirjat varustettava leimalla seuraavin määrin:

1) päätös, tuomio, diaaritodistus, haaste tai muu toimituskirja eri paperille tai viranomaiselle annettuun asiakirjaan kirjoitettu, sekä pöytäkirjanote, joka voimassa olevain säännösten mukaan on varsinaisena toimituskirjana annettava asianosaiselle, paitsi 2 kohdassa mainittu, kultakin arkin lehdeltä:

mk
1 ryhmässä 22,-
2 ryhmässä 17,-
3 ryhmässä 12,50
4 ryhmässä 7,50
5 ryhmässä 5,-
6 ryhmässä 2,50

2) jäljennös toimituskirjasta tai muusta viranomaisen hallussa säilytetystä asiakirjasta, välipäätös, joka on viranomaiselle annettuun asiakirjaan kirjoitettu tai liitetty eikä sisällä määräystä takavarikosta tai muusta virka-aputoimesta, sekä muunlainen kuin 1 kohdassa mainittu ote toimitus- tai muusta asiakirjasta, kultakin lehdeltä:

mk
1-2 ryhmässä 7,50
3-4 ryhmässä 5,-
5-6 ryhmässä 2,50

Edellä säädetty leimaverovelvollisuus työtuomioistuimen osalta koskee vain muita kuin työtuomioistunlain 45 §:ssä mainittuja.

8 §.

Lehtiluvun mukaan suoritettavan leimaveron lisäksi on tässä pykälässä mainitut asiakirjat varustettava lisäleimalla seuraavin määrin:

1 ryhmässä:

a)tuomiot ja päätökset nostojutuissa 145 markkaa;

b) päätökset verotusta tahi valtiolle tai kunnalle tulevain maksujen maksuunpanoa koskevissa valitusasioissa: milloin vaatimus koskee verotuksen tahi maksuunpanon alentamista vähintään 400 markan määrällä tai vähintään 5 000 veroäyrillä, 120 markkaa, muulloin 60 markkaa;

c) päätökset muissa valitusasioissa: ministeriön päätökset 60 markkaa sekä muiden viranomaisten 145 markkaa;

d) päätökset erivapaushakemuksiin, jos ne koskevat virkavuosien lukemista tai oikeutta päästä oppilaaksi oppilaitokseen, 29 markkaa, avioliiton solmimista, 84 markkaa ja muut 290 markkaa;

e) päätökset, joilla myönnetään ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta ryhtyä yhtiömieheksi kauppayhtiöön ja kommandiittiyhtiöön annetussa laissa (322/73) tarkoitettu lupa taikka lupa kuulua osakeyhtiön tai osuuskunnan hallitukseen tai toimia näiden prokuristina tai toimihenkilönä, 440 markkaa;

f) päätökset muihin, edellä mainitsemattomiin hakemuksiin, joihin ei sisälly erivapaushakemusta, 60 markkaa, kuitenkin niin, että jos korkeimman oikeuden päätöksellä evätään muutoksenhakulupa jutussa, jossa lupa olisi voitu myöntää oikeuderikäymiskaaren 30 luvun 3 §:n 1 kohdan nojalla, päätöksestä on suoritettava leimaveroa kuten tuomiosta tai päätöksestä, sen mukaan kuin edellä a ja c kohdassa on sanottu; sekä

g) jäljennökset 7 markkaa 50 penniä.

2 ryhmässä:

a) tuomiot ja päätökset haastetuissa, vedotuissa, alistetuissa ja valitusjutuissa sekä todistukset tyytymättömyyden ilmoittamisesta, kun tällainen todistus tarvitaan korkeimmassa oikeudessa tehtävää muutoksenhakuluvan pyytämistä tai muutoksenhakua varten 44 markkaa;

b) jäljennökset 7 markkaa 50 penniä.

3 ryhmässä:

a) päätökset ja sijoituskirjat sekä kuulutukset perinnöksiostosta tai asukasoikeuden hakemisesta kruununtaloon 14 markkaa 50 penniä;

b) jäljennökset 4 markkaa 40 penniä.

10 §.

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:

Ajokortti:

1) A-, AB-, ABC-, ABCD-, ABCE- ja ABCDE-luokan ajokortti 175 markkaa;

2) KT- tai T-luokan ajokortti 52 markkaa;

3) KT- tai T-luokan ajokortin muuttaminen joksikin edellä 1 kohdassa mainituksi ajokortiksi 123 markkaa;

4) A-, AB-, ABC-, ABCD. tai ABCE-luokan ajokortin muuttaminen korkeamman luokan ajokortiksi 52 markkaa;

5) ajokortin kaksoiskappale, ei kuitenkaan nimenmuutoksen johdosta annettu, 52 markkaa;

6) henkilöauton ammattiajolupa 52 markkaa; ja

7) liikenneopettajalupa 52 markkaa.

Ajokortti, joka myönnetään tai uudistetaan enintään 10 vuodeksi, on kuitenkin varustettava vain puolella edellä säädetystä leimasta.

Apteekkioikeuskirja tai päätös, jolla apteekkierloikeuden siirto hyväksytään, apteekin arvioidun tuottoisuuden mukaan valtioneuvoston harkinnasta riippuen:

a) kun apteekkioikeus annetaan, vähintään 1 225 ja enintään 24 500 markkaa;

b) kun erioikeus kanta-apteekkiin siirretään edellisen ja uuden haltijan kesken tehdyn sopimuksen nojalla, vähintään 8 750 ja enintään 43 750 markkaa.

Autokoulunpitolupa:

a) milloin opetusta saadaan antaa vain moottoripyörä- ja traktoriajokortin saantia varten, maalaiskunnassa 350 markkaa ja muualla 578 markkaa; sekä

b) milloin opetusta saadaan antaa auton ja muun moottoriajoneuvon ajokortin saantia varten, maalaiskunnassa 700 markkaa ja muualla 1 155 markkaa.

Avoin kirje tai muu asiakirja, jolla arvonimi todellisen viran sitä seuraamatta annetaan:

1) henkilölle, joka on päätoimisessa virkatai työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kirkkoon, valtioneuvoston määräysten mukaan vähintään 20 ja enintään 28 000 markkaa;

2) henkilölle, joka ei ole päätoimisessa virka- tai työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kirkkoon, valtioneuvoston määräysten mukaan vähintään 50 ja enintään 105 000 markkaa.

Haaste:

1) suullinen, kultakin henkilöltä 2 markkaa 20 penniä;

2) kirjallisen haasteen tiedoksi antaminen, kultakin henkilöltä 3 markkaa 40 penniä.

Huviverolautakunnan päätös, jolla lautakunta antaa jäljempänä 59 d §:ssä tarkoitetun ennakkotiedon, lautakunnan harkinnan mukaan vähintään 63 ja enintään 630 markkaa.

Kaivoskirja harkinnasta riippuen vähintään 175 ja enintään 1 750 markkaa tai, milloin se annetaan ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta on harkinnasta riippuva, enintään 4 375 markkaa.

Kansallisuuskirja 88 markkaa.

Karttajäljennös tai ote, jonka on antanut maanmittaushallitus, maanmittauskonttori tai maanmittaustoimisto, jäljennöksen tai otteen koosta, valmistustavasta ja käytetystä aineesta riippuen, sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä määrätään, kultakin karttalehdeltä vähintään 6 ja enintään 700 markkaa.

Kauppatnatkustajalle annettava todistus, niinkuin 66-68 §:ssä säädetään.

Keskusverolautakunnan päätös, jolla lautakunta on antanut verotuslain 69 §:ssä tarkoitetun ennakkotiedon, lautakunnan harkinnasta riippuen, vähintään 70 ja enintään 1 750 markkaa.

Koenumerotodistus, lääninhallituksen antama, 227 markkaa 50 penniä vuodelta, jos se oikeuttaa ainoastaan moottoripyörän kuljettamiseen, muutoin 455 markkaa.

Lastiviivakirja 44 markkaa ja sen uudistaminen 17 markkaa 50 penniä.

Liikennelupa:

1) linjaliikenteen harjoittamista varten luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan mukaan vähintään 250 ja enintään 4 900 markkaa;

2) kuorma- tai pakettiauton käyttämistä varten tilapäisesti henkilöiden kuljettamiseen 6 markkaa 20 penniä; sekä

3) tilausliikenteen harjoittamista varten 122 markkaa 50 penniä kultakin ajoneuvolta.

Maahantulolupa, joka Suomessa merkitään ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 290 markkaa.

Moottoriajoneuvorekisteriote, autorekisterikeskuksen tai Helsingin poliisilaitoksen antama:

1) kun moottoriajoneuvo on rekisteröity ja ote koskee autoa tai yli 50 kilon painoista moottoripyörää, 24 markkaa 50 penniä ja, kun ote koskee muuta moottoriajoneuvoa tai perävaunua, 12 markkaa 20 penniä;

2) kun rekisteriin tehtyä merkintää on muutettu, 12 markkaa 20 penniä.

Rekisteriotteesta, joka annetaan viranomaisten merkinnöistä täyttyneen rekisteriotteen sijaan tai viranomaisen rekisteriin tekemän oikaisumerkinnän johdosta, ei ole suoritettava leimaveroa.

Muukalaispassi sekä päätös, jolla ulkomaalaisen siihen perustuva oleskelulupa pitennetään, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 290 markkaa.

Oleskeluluvan pitennys, joka Suomessa merkitään ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 290 markkaa.

Opetuslupa kuljettajaopetuksen antamista varten:

a) milloin opetusta annetaan autolla, 28 markkaa; sekä

b) milloin opetusta annetaan muulla moottoriajoneuvolla, 14 markkaa.

Osakeyhtiön tai asunto-osakeyhttön yhtiöjärjestyksen vahvistaminen 260 markkaa.

Ote:

1) henkikirjasta kultakin sivulta 3 markkaa 50 penniä;

2) henkikirjan aakkosellisesta luettelosta kultakin sivulta 2 markkaa 50 penniä.

Passi, joka Suomessa annetaan Suomen kansalaiselle matkaa varten ulkomaille enintään vuodeksi, 42 markkaa, enintään viideksi vuodeksi 105 markkaa sekä seuruepassi 4 markkaa 40 penniä henkilöltä.

Perintökirja, tilan arvosta riippuen, valtioneuvoston määräysten mukaan, vähintään 35 ja enintään 1 750 markkaa.

Päätös, pöytäkirjanote tai muu toimituskirja, jolla myönnetään lupa tai oikeus:

1) paineastian käyttämiseen:

höyrykattilasta ja painesäiliöstä 53 markkaa, kun höyrykattilan teho on enintään 0,5 MW tai painesäiliön tilavuus enintään 1,0 m3 ;

105 markkaa, kun kattilan teho on enintään 3 MW tai säiliön tilavuus enintään 3 m3 ;

210 markkaa, kun kattilan teho on enintään 15 MW tai säiliön tilavuus enintään 20 m3 ;

350 markkaa, kun kattilan teho on enintään 30 MW tai sailiön tilavuus enintään 100 m3 ;

525 markkaa, kun kattilan teho on enintään 100 MW tai säiliön tilavuus enintään 300 m3 ; ja

875 markkaa, kun kattilan teho tai säiliön tilavuus on suurempi.

2) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta on harkinnasta riippuva, omistaa tai hallita kiinteistöä 440 markkaa;

3) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle muun kuin 4, 10 ja 11 kohdassa mainitun elinkeinon harjoittamiseen tai liikkeen haaraosaston perustamiseen 440 markkaa;

4) pankkiliikkeen harjoittamiseen:

a) liikepankin perustamiseen 87 500 markkaa;

b) säästöpankin, osuuspankin tai kiinnitysluottopankin perustamiseen 17 500 markkaa;

c) liikepankin, säästöpankin, osuuspankin tai kiinnitysluottopankin sivukonttorin perustamiseen 8 750 markkaa.

Päätöksestä, joka annetaan pankin tai muun rahalaitoksen hakemukseen ja koskee sen liikettä sekä julkaistaan asetuskokoelmassa, on sen lisäksi, mitä tässä edellä on määrätty, suoritettava leimaveroa 290 markkaa kultakin sekä suomen- että ruotsinkielisen asetuskokoelman sivulta, jolle päätös on painettu.

5) vakuutusliikkeen harjoittamiseen 21 875 markkaa;

6) denaturoitujen alkoholipitoisten valmisteiden maahantuontiin harkinnasta riippuen vähintään 10 markkaa 50 penniä ja enintään 440 markkaa;

7) hirven kaatamiseen 440 markkaa kultakin hirveltä ja 155 markkaa kultakin hirven vasalta;

8) valkohäntäpeuran kaatamiseen 155 markkaa kultakin valkohäntäpeuralta ja muun hirvieläimen kaatamiseen 105 markkaa kultakin eläimeltä;

9) ravintolan, ruokalan tai kahvilan aukioloajan taikka tarjoilun pitentämiseen, vakioneuvoston määräysten mukaan, vähintään 35 ja enintään 1 050 markkaa kultakin kalenterikuukaudelta tai sen osalta sekä päätös, jolla muutoin myönnetään huvien pitäminen säädettyä määräaikaa myöhempään, sen viranomaisen harkinnan mukaan, joka luvan myöntää, vähintään 10 markkaa 50 penniä ja enintään 220 markkaa;

10)

a) tanssitilaisuuden;

b) kabaree-, varietee-, revyy- tai muun niihin verrattavan esityksen; taikka

c) muunlaisen kuin edellä b kohdassa mainitun esityksen tai näytännön, muotiesityksiä lukuun ottamatta,

toimeenpanemiseen ravitsemusliikkeessä,

valtioneuvoston määräysten mukaan, kustakin erikseen vähintään 63 ja enintään 2 100 markkaa kalenterikuukaudelta tai sen osalta;

11) yleisiin huvituksiin:

a) huvitusta varten valmistetun, maksua vastaan käytettävänä olevan raha-automaatin tai muun sellaisen laitteen pitämiseen, jonka käyttämisestä voi saada voittona rahaa taikka rahaan tai tavaraan vaihdettavissa olevia pelimerkkejä;

b) sellaisen huvitusta varten valmistetun, maksua vastaan käytettävänä olevan automaatin tai siihen verrattavan laitteen pitämiseen, jonka käyttämisestä voi saada voittona tavaraa;

c) huvitusta varten maksua vastaan käytettävänä olevan muun kuin edellä a ja b kohdassa tarkoitetun automaatin tai siihen verrattavan laitteen, kuten soitto- tai kuvaesitysautomaatin, maalimammunta-automaatin. taikka pallo- tai muun pelin käsittävän laitteen pitämiseen; tai

d) maaliinammunnan, nuolen- tai renkaanheiton, pienoisgolfpelin, korttipelin tai muun niihin verrattavan huvitusta varten maksua vastaan toimeenpannun ajanvietteen tai kilpailun järjestämiseen, niin myös muunlaisen kuin edellä a, b ja c kohdassa mainitun maksullisen taitavuus- tai onnenpelin tai muun sellaisen pitämiseen, valtioneuvoston määräysten mukaan kustakin erikseen vähintään 10 markkaa 50 penniä ja enmtäan 420 markkaa kalenterikuukaudelta tai sen osalta.

Kun 11 kohdassa tarkoitettu lupa tai oikeus myönnetään sellaiseksi ajaksi, jolta leimavero jo on toisella paikkakunnalla suoritettu, älköön tältä osalta menkö muuta kuin 6 §:ssä säädetty leimavero.

12) sähkölaitoskiinteistöksi tai sen tarpeistoksi rekisteröintiin:

a) päätös sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä:

sähköaseman koneiden, joko generaattorien tai muuntajien tahi sähköaseman muuntajien tai paristojen, taikka sähköaseman kautta jaettavan, yhteenlasketun nimellistehomäärän jokaiselta kilovolttiampeerilta (kVA), enintään 1 000 kVA:n, 18 penniä;

yli 1 000 kVA:n, mutta ei yli 10 000 kVA:n edellisen lisäksi 12 penniä; sekä

yli 10 000 kVA:n edellisten lisäksi 11 penniä;

b) päätös sähkölaitoskiinteistön tarpeiston rekisteröimisestä: tarpeistoon kuuluvien sähköasemien jokaiselta kVA:lta sama maksu, kuin edellä sahkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä on säädetty; ja sen lisäksi

pääasemaan joko suoraan tai ala-asemien välityksellä liittyvien johtojen jokaiselta linjakilometriltä,

enintään 1 000 voltin nimellisjännitteisiltä 33 penniä;

yli 1 000 ja enintään 25 000 voltin nimellisjännitteisiltä 70 penniä;

yli 25 000 ja enintään 60 000 voltin nimellisjännitteisiltä 1 markka 75 penniä; sekä

yli 60 000 voltin nimellisjännitteisiltä 3 markkaa 50 penniä;

c) päätös rekisteröimisen hylkäämisestä vastaavasti 50 prosenttia siitä määrästä, mikä edellä on säädetty sähkölaitoskiinteistön ja sen tarpeiston rekisteröimismaksuksi;

13) usean huvitilaisuuden toimeenpanemiseen muissa kuin edellä 10 kohdassa mainituissa tapauksissa:

a) määrätyn nimismiespiirin tai kaupungin alueella 3 markkaa 50 penniä kustakin päätökseen sisältyneestä tilaisuudesta;

b) määrätyn läänin alueella tilaisuuksien laadusta ja lukumäärästä riippuen sen viranomaisen harkinnan mukaan, joka luvan myöntää, vähintään 26 ja enintään 132 markkaa; sekä

c) useamman läänin alueella tilaisuuksien laadusta ja lukumäärästä riippuen sen viranomaisen harkinnan mukaan, joka luvan myöntää, vähintään 105 ja enintään 525 markkaa.

Milloin 13 kohdassa tarkoitettu lupa myönnetään elokuva-, revyy- tai muihin näytäntöihin määräajaksi, päätös on varustettava ensimmäiselta kalenterikuukaudelta tai sen osalta 6 markan 30 pennin sekä kultakin seuraavalta kalenterikuukaudelta tai sen osalta 2 markan 10 pennin suuruisella leimalla.

Pöytäkirjanote kihlakunnanoikeuden, kihlakunnantuomarin tai kiinteistötuomarin käsiteltävässä lainhuudatus- tai kiinnitysasiassa, kun se sisältää päätöksen, jolla lainhuudatusasia taikka kiinteistö-, irtaimisto- tai metsäkiinnitysasia on lopullisesti tutkittu ja ratkaistu, lainhuudatusasiassa 38 markkaa 50 penniä ja kiinnitysasiassa 28 markkaa.

Rekisteriote:

1) alusrekisteristä, maarekisteristä, säätiö- ja eläkesäätiörekisteristä 9 markkaa arkilta;

2) kaupparekisteristä tai muusta patentti- ja rekisterihallituksessa tai elinkeinohallituksessa pidetystä rekisterista, jos ote annetaan patentti- ja rekisterihallituksesta tai elinkeinohallituksesta, 17 markkaa 50 penniä arkilta, jos sen antaa henkikirjoittaja, 12 markkaa 50 penniä arkilta ja muutoin 9 markkaa 50 penniä arkilta;

3) kaupparekisteristä tai muusta patentti- ja rekisterihallituksessa tai elinkeinohallituksessa pidetystä rekisteristä, milloin ote annetaan valokopiona tai erillisille lehdille kirjoitettuna, 17 markkaa 50 penniä ensimmäiseltä lehdeltä ja 9 markkaa kultakin seuraavalta lehdeltä;

4) avustuskassarekisteristä, uskonnollisten yhdyskuntain rekisteristä ja yhdistysrekisteristä 6 markkaa arkilta; sekä

5) sähkölaitoskiinteistörekisteristä ja kaivosrekisteristä 22 markkaa arkilta.

Tavarapassitus 6 markkaa 10 penniä.

Teknisen laitteen hyväksyminen:

koneen, nosto- tai kuljetusvälineen tahi muun teknisen laitteen tai laitetyypin rakenteen hyväksyminen, 70 markkaa.

Todistus, joka annetaan erityisenä toimituskirjana tai kirjoitetaan viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan:

1) julkisen notaarin antama todistus, kun sen antaa ulkoasiamministeriössä toimiva, 11 markkaa, muutoin 6 markkaa 10 penniä;

2) merkintä vekseliin ja shekkiin protestin toimittamisesta 6 markkaa 10 penniä;

3) todistus toimituskirjan jäljennökseen tai otteeseen, joka toimituskirjan antaneelle viranomaiselle tuodaan oikeaksi todistamista varten, kultakin jäljennöksen tai otteen oikeaksi todistamiselta 3 markkaa, kuitenkin vähintään 3 markkaa kultakin oikeaksi todistetulta sivulta;

4) todistus siitä, ketkä ovat oikeutetut kirjoittamaan llikennevakuutusyhdistyksen, merimieseläkekassan, eläketurvakeskuksen ja työeläkekassan nimen, 5 markkaa;

5) todistus määrätylle valtakunnan raja-alueelle tai muulle erikseen määrätylle alueelle matkustamista taikka siellä oleskelua tai liikkumista varten samoin kuin henkilöllisyyden toteamiseksi annettu todistus 1 markka 75 penniä;

6) todistus, joka koskee moottoriajoneuvoa varten annettavien tunnusmerkkien väliaikaista käyttöä, tai merkintä, joka tehdään uutta yksityiskäyttöön rekisteröityä henkilöautoa koskevan käyttöilmoituksen Johdosta, sekä moottoriajoneuvon omistusoikeuden siirtymisen johdosta uudelle omistajalle tai haltijalle annettava väliaikaiskuitti 5 markkaa 70 penniä.

Muu 4 §:ssä mainitun viranomaisen todistus leimataan niin kuin saman viranomaisen päätös, ei kuitenkaan lisäleimalla.

Työlupa, joka Suomessa merkitään ulkomaalaisen passiin, passin sijasta hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen tai Suomessa annettuun muukalaispassiin, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 290 markkaa.

Valokopio, jonka koko on enintään 18 X 25 cm, 1 markka 75 penniä lehdeltä sekä valokopio, jonka koko on enintään 36 X 25 cm, 3 markkaa 50 penniä lehdeltä. Milloin valokopion koko on suurempi kuin 36 X 25 cm, on leimaveroa suoritettava 35 penniä kultakin neliödesimetriltä tai sen osalta, kuitenkin vähintään 35 markkaa silta- ja lossipiirustuksista, joita voidaan käyttää työpiirustuksina uusissakin rakennustöissä, ja vähintään 11 markkaa muista piirustuksista, joita yleensä voidaan käyttää vain asiakirjojen täydentämiseen.

Valokopiosta, joka annetaan fotostaattikoneella otettuna negatiivina tai filmirainasta suurennettuna positiivina, on leimaveroa suoritettava edellisessä kappaleessa mainitusta valokopiosta suoritettavan leimaveron kaksinkertainen määrä.

Valokopiokartta, muun kuin maanmittaushallituksen, maanmittauskonttorin tai maanmittaustoimiston antama, kun se on

standardikokoa mk
1) A 4 7,35
2) A 3 10,85
3) A 2 17,85
4) A 1 28,90
5)suurempi kuin A 1 0,49

jokaiselta neliödesimetriltä tai sen osalta.

Valokuvakopio, joka pöytäkirjaan liitettynä tai muutoin asianosaisille annetaan, kooltaan enintään 13 X 18 cm, 6 markkaa sekä, milloin koko on sanottua suurempi, 12 markkaa.

Valtauskirja, 96 markkaa tai, milloin se annetaan ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta on harkinnasta riippuva, enintään 1750 markkaa sen viranomaisen harkinnan mukaan, joka luvan myöntää.

Väestörekisteristä annettava todistus, ote tai jäljennös:

1) todistus;

a) joka sisältää tiedot yhdestä henkilöstä, 3 markkaa 50 penniä;

b) joka sisaltää tiedot aviopuolisosta tai avioliitosta, 5 markkaa 25 penniä;

2) sukuselvitys, joka sisältää tiedot vanhemmista ja lapsista, 5 markkaa 25 penniä sekä jokaiselta näiden lisäksi merkittävältä sukupolvelta 7 markkaa;

3 avioliittotodistus 3 markkaa 50 penniä;

4) muunlainen todistus, joka pyynnöstä annetaan yksityisiä asioita varten, 3 markkaa 50 penniä; sekä

5) ote tai jäljennös ensimmäiseltä lehdeltä 5 markkaa 25 penniä ja kultakin seuraavalta lehdeltä 3 markkaa 50 penniä.

Kun alaikäisestä annettavaan todistukseen merkitään tiedot hänen vanhemmistaan, suoritetaan tällaisesta todistuksesta veroa, niin kuin yhtä henkilöä koskevasta todistuksesta on edellä säädetty.

13 §.

Asiakirja, jonka asiallinen antaa tai esittää korkeimmalle oikeudelle, korkeimmalle hallinto-oikeudelle, hovioikeudelle, kihlakunnanoikeudelle, maanjako-oikeudelle, raastuvanoikeudelle tahi riita-asiassa vesiylioikeudelle tai vesioikeudelle, on sikäli kuin 13 a, 14 ja 15 §:ssä sekä 4-1 luvussa ei toisin säädetä, laveuteen tai lehtilukuun katsomatta, vatustettava leimalla seuraavin määrin:

mk
1 ryhmässä 6,-
2 ryhmässä 3,50
5 ryhmässä 1,70

Edellä 1 momentissa säädetystä leimaverosta ovat vapaat:

asiakirjan kaksoiskappale;

samassa asiassa annettu 6 §:ssä tarkoitettu toimituskirja;

asiakirjat niissä asioissa, joissa toimituskirjoista ei suoriteta 6 §:ssä mainittua leimaveroa;

asiakirjat maksutonta oikeudenkäyntiä pyydettäessä; sekä

asiakirja, joka sisältää vedon tai tyytymättömyyden ilmoituksen alioikeuden päätökseen tai tuomioon tahi sellaisen ilmoituksen peruutuksen, sekä myös valtakirja, joka on liitetty edellä mainittuun ilmoitukseen tai peruutukseen.

13 a §.

Oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 9 §:n 2 momentissa tarkoitettu tyytymättömyyden ilmoitus hovioikeuden tuomioon on varustettava leimalla, jonka määrä on 44 markkaa.

Sen lisäksi, mitä erikseen on säädetty, ovat 1 momentissa säädetyn leimaveron suorittamisesta vapaat maakunta, kunta, kuntainliitto, seurakunta ja rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta.

14 §.

Jäljempänä mainituista asiakirjoista, ilmoituksista ja voitoista, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, peritään leimavero seuraavin määrin:

Anniskelusopimus, Oy Alkoholiliike Ab:n tekemä, 65 b §:n mukaan.

Arvopaperit, jotka myydään tai vaihdetaan 54-57 §:n mukaan.

Henkilötodistus, alkoholiyhtiön antama, 65 a §:n mukaan.

Huvi- ja viihdetilaisuuksien pääsyliput, 59 a -59 d §:n mukaan.

Ilmoitus kaupparekisteriin:

1) kun toiminimi ilmoitetaan ensi kerran rekisteriin, 210 markkaa, paitsi yksityisen elinkemonharjoittajan ilmoituksesta 105 markkaa;

2) kun prokura, haarakonttorin perustaminen tai rekisteriin tehtävä muutos ilmoitetaan, 88 markkaa, paitsi rekisteriin tehtävän muutoksen koskiessa osuuskunnan sääntöjen muuttamista, 140 markkaa.

Ilmoitus paineastian rekisteröintiä varten:

höyrykattilasta tai painesäiliöstä 53 markkaa.

Kauppakirja, vaihtokirja ja muu luovutuskirja, paitsi lahjakirja ja testamentti, 16-32 §:n mukaan.

Lasku, kun se maksun saamiseksi tuodaan oikeuteen tai ulosottoviranomaiselle, samoin kuin velkakirja 45-53 §:n mukaan.

Metsänhakkuuvälikirja, kun se tuodaan oikeuteen kiinnitettäväksi, hakkuuoikeudesta ja metsänkäyttöoikeudesta sovitun hinnan koko määrän perusteella 0.5 prosenttia kultakin täydeltä markalta.

Jos hakkuuoikeuden ja metsänkäyttöoikeuden vastike ei käy välikirjasta ilmi, leimataan metsänhakkuuvälikirja oikeuden harkinnan mukaan.

Obligaatio, 38-44 §:n mukaan.

Osakekirja, 33-37 §:n mukaan.

Pelikortit, 58 §:n mukaan.

Saamistodiste, ks. Velkakirja.

Siirtokirja, kruununratsutilan, kruununtalon tai muun kruununtilan, sijoitusta haettaessa siihen, sekä valtion virkatalon tahi siitä muodostetun viljelystilan tai asuntotilan tai muun alueen vuokraoikeuden siirtoa haettaessa, kun siirtokirja annetaan viranomaiselle siirron vahvistamista varten, samoin kuin kiinteistön luovutuskirja, soveltuvin kohdin noudattaen 16-30 §:n säännöksiä.

Warrantti, 14 markkaa 40 penniä.

Vekseli, olkoonpa vekselinantajan itsensä taikka jonkun muun maksettavaksi asetettu, kultakin täydeltä markalta:

enintään 9 kuukauden ajaksi tehty, 1,2 prosenttia vuodessa;

yli 9 kuukauden ajaksi tehty, 0,9 prosenttia.

Näytettäessä maksettavaksi asetetusta vekselistä on vero kuitenkin 0,9 prosenttia.

Vekseli, sekä Suomessa että ulkomailla asetettu, on edellä säädetyllä leimalla varustettava, ennen kuin se täällä hyväksyttäväksi tai maksettavaksi esitetään tahi toiselle annetaan tai siirretään.

Kun vekseli, joka on 1 momentin mukaan leimattu, kiinnityksen tai maksun saamiseksi tuodaan oikeuteen taikka alusrekisteri- tai ulosottoviranomaiselle, on sen leimalla varustamisesta noudatettava, mitä jäljempänä velkakirjasta säädetään.

Velkakirja tai muu saamistodiste, 45-53 §:n mukaan.

Voitto, 59 §:n mukaan.

45 §.

Velkakirja tai muu saamistodiste on, kun se kiinnityksen tai maksun saamiseksi tuodaan oikeuteen taikka alusrekisteri-, autorekisteri- tai ulosottoviranomaiselle, leimattava sen pääomamäärän mukaan, josta kiinnitystä tai maksua haetaan, 0,9 prosentin määrään kultakin täydeltä markalta.

47 §.

Velkakirja ja shekkitili- tai muu lainasopimus on, kun se annetaan valtiokonttorille, pankille, säästöpankille, kiinteistöluottolaitokselle, vakuutuslaitokselle, eläkelaitokselle, osuuskassalle, pankkiiriliikkeelle tai muulle lainausliikettä harjoittavalle laitokselle tai kassalle, leimattava, mikäli siitä ei ole aikaisemmin kiinnitystä tai maksua haettaessa suoritettu niin paljon leimaveroa kuin jäljempänä säädetään, pääoman suuruuden mukaan kultakin täydeltä markalta seuraavin määrin:

enintään 9 kuukauden ajaksi tehty, 1,2 prosenttia vuodessa;

yli 9 kuukauden ajaksi tehty taikka vaadittaessa tai irtisanomisen jälkeen maksettava, 0,9 prosenttia.

Työntekijäin eläkelain mukaiseen vakuutukseen liittyvä takaisinlainaussopimus on 1 momentissa säädetyin määrin leimattava niin, että suoritettu leimavero vastaa kulloinkin lainattuna olevaa pääomamäärää.

58 §.

Pelikorteista, Suomessa valmistetuista tai muualta tuoduista, maksetaan leimaveroa 4 markkaa 50 penniä kultakin korttipakalta.

66 §.

Jos ulkomaalainen, jolle ei ole myönnetty oikeutta harjoittaa Suomessa elinkeinoa, tai ulkomailla vakinaisesti asuva Suomen kansalainen tahtoo täällä joko omaan lukuunsa taikka toisen nimiin tarjota kaupaksi tahi myydä tavaroita heti tai jälkeenpäin toimitettaviksi, olkoon velvollinen hänelle annettavasta todistuksesta suorittamaan leimaveroa 320 markkaa jokaiselta kalenterikuukaudelta tai sen osalta, jonka kuluessa hän haluaa sellaista tointa harjoittaa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1976 ja on voimassa vuoden 1976 loppuun.

Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 1976.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Valtiovarainministeri
Paul Paavela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.