1081/1975

Annettu Helsingissä 31. päivänä joulukuuta 1975

Laki rakennuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennuslain (370/58) 24 §:n 4 momentti,sellaisena kuin se on muutettuna 9 päivänä elokuuta 1968 annetulla lailla (493/68),

muutetaan 10 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on muutettuna 30 päivänä joulukuuta1960 annetulla lailla (536/60) 23 § sekä 24 §:n 1 ja 3 momentti sellaisena kuin neovat muutettuina mainitulla 9 päivänä elokuuta 1968 annetulla lailla ja 115 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on muutettuna 29 päivänä huhtikuuta 1966 annetulla lailla(250/66) sekä

lisätään 137 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 30 päivänä joulukuuta1960 annetulla lailla, 2 momentti, seuraavasti:

10§

Rakennustarkastajan virkaan vaadittavastakelpoisuusehdosta säädetään asetuksella.

23§

Seutukaavaliitolla tulee olla tehtäviensä suorittamista koskeva yleisohjelma ja arvio niistäaiheutuvista kustannuksista. Ohjelma ja arviosamoin kuin niihin tehdyt muutokset on saatettava sisäasiainministeriön tietoon.

Kalenterivuotta varten kerrallaan seutukaavaliiton on laadittava yksityiskohtainen toimintasuunnitelma ja kustannusarvio. Ne on toimitettava lääninhallitukselle, seutukaavaliiton aloittaessa toimintansa kolmen kuukauden kuluessasiitä, kun lääninhallituksen päätös seutukaavaliiton perussäännön vahvistamisesta on annettu,ja muulloin ennen edellisen vuoden marraskuun loppua. Lääninhallituksen on lähetettävätoimintasuunnitelma ja kustannusarvio lausuntonsa ohella sisäasiainministeriölle. Ministeriöpäättää toimintasuunnitelman ja kustannusarvion hyväksymisestä 24 §:ssä säädetyn valtionosuuden määräämisen perusteeksi ottaen huomioon kustannukset, jotka on katsottava tarpeellisiksi 20 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 22§:n 1 momentissa mainittujen tehtävien suorittamista varten. Kustannuksia, jotka kohdistuvat edellä mainittua lääninhallituksen päätöstä edeltäneeseen aikaan, ei tällöin voida hyväksyä, ellei siihen ole erityistä syytä.

Erityisestä syystä sisäasiainministeriö voi hyväksyä myös toimintasuunnitelman ja kustannusarvion, joka on toimitettu lääninhallitukselle 2 momentissa säädetyn määräajan päätyttyä.

Edellä 2 momentissa mainittuihin toimintasuunnitelmaan ja kustannusarvioon voidaan kalenterivuoden aikana hyväksyä muutoksia, milloin ne ovat osoittautuneet tarpeellisiksi.

Tässä pykälässä tarkoitettua yleisohjelmaa,arviota, toimintasuunnitelmaa ja kustannusarviota laadittaessa on kuultava läänin seutukaavatoimikuntaa.

24§

Seutukaavaliitolle suoritetaan kalenterivuodelta jälkikäteen valtionosuutena puolet hyväksytyn kustannusarvion mukaisista kustannuksista. Erityisestä syystä valtionosuus voidaan suorittaa myös kustannusarviosta poikkeaviin tarpeellisiin kustannuksiin.


Valtionosuudesta maksetaan ennakkoa neljännesvuosittain, viimeistään helmi-, touko-,elo- ja marraskuun 20 päivänä tai, milloin tämäon lauantai- tai pyhäpäivä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

115§

Rakennuskaava-alueen mittaamisesta ja kartoittamisesta aiheutuvat hyväksyttävät kustannukset korvataan kunnalle valtion varoista.Korvauksesta suoritetaan ennakkoa töiden edistymisen mukaan siten kuin asetuksella säädetään.


137§

Valtionosuudesta maksetaan ennakkoa neljännesvuosittain, viimeistään helmi-, touko-,elo- ja marraskuun 20 päivänä tai, milloin tämäon lauantai- tai pyhäpäivä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Helsingissä 31. päivänä joulukuuta 1975

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sisäasiainministeri
Paavo Tiilikainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.