971/1975

Annettu Helsingissä 19. päivänä joulukuuta 1975

Asetus väestönsuojeluasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä muutetaan 22 päivänä toukokuuta 1959 annetun väestönsuojeluasetuksen (237/59) 11 §, 12 §:n 1 momentti ja 13 §:n 2 momentti sekä 24 ja 25 §, sellaisina kuin niistä ovat 11 § muutettuna 24 päivänä toukokuuta 1963 ja 18 päivänä kesäkuuta 1971 annetuilla asetuksilla (261/63 ja 560/71), 12 §:n 1 momentti mainitussa 18 päivänä kesäkuuta 1971 annetussa asetuksessa ja 13 §:n 2 momentti mainitussa 24 päivänä toukokuuta 1963 annetussa asetuksessa, näin kuuluviksi:

11§

Väestönsuojat ovat S1-, S3- ja S6-luokan väestönsuojia. S1- ja S3-luokan väestönsuoja voidaan tehdä teräsbetoniseksi väestönsuojaksi tai kalliosuojaksi. S6-luokan väestönsuoja on tehtävä kalliosuojaksi.

S1-, S3- ja S6-luokan väestönsuojina pidetään väestönsuojia, joiden rakenteet on mitoitettu niin, että ne kestävät tavanomaisten kuormitusten lisäksi vastaavasti 100, 300 ja 600 kPa:n (1, 3 ja 6 ilmakehän) paineaallosta aiheutuvat kuormitukset.

Väestönsuojan suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota sisääntulo- ja ulospääsyteiden sekä ilmanvaihdon turvaamiseen. Väestönsuojan ovet, luukut, venttiilit ja muut laitteet on tarpeen mukaan mitoitettava kestämään suurempia kuormituksia kuin 2 momentissa on sanottu.

12§

Väestönsuoja on sen mukaan, miten monelle henkilölle se on tarkoitettu, rakennettava vähintään S1-, S3- tai S6-luokan väestönsuojaksi seuraavasti:

Suojaluokka Henkilömäärä
S1 enintään 150
S3 teräsbetonisuojana enintään 750
S3 kalliosuojana enintään 1 500
S6 rajoittamaton

13§

Sisäasiainministeriö voi määrätä poikkeusten myöntämisestä siihen mitä 7-10 §:ssä, 11 §:n 2 momentissa sekä 12 §:n 1 momentissa on säädetty.

24§

Väestönsuojelulain 22 §:ssä tarkoitetuista korvauksista on voimassa, mitä kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista annetussa laissa (35/73) on säädetty valtionosuuksista, ja väestönsuojelulain 25 §:ssä tarkoitetuista korvauksista, jos ne suoritetaan kunnalle tai kuntainliitolle, mitä mainitussa laissa on säädetty valtionavustuksista.

25§

Väestönsuojelulain 24 §:ssä tarkoitettua lainaa koskeva hakemus samoin kuin yksityisen tai muun yhteisön kuin kunnan tai kuntainliiton tekemä väestönsuojelulain 25 §:ssä tarkoitettua korvausta koskeva hakemus on tarvittavine selvityksineen toimitettava lääninhallitukselle, jonka on lausuntonsa ohella lähetettävä asiakirjat sisäasiainministeriölle.

Hakemus on tehtävä viimeistään niiden toimenpiteiden suorittamisajankohtaa seuraavan kalenterivuoden kuluessa, joista aiheutuviin kustannuksiin lainaa tai korvausta 1 momentin mukaisesti haetaan. Hakemus voidaan tehdä myös ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1976.

Jos rakennuslupaa on haettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan 11 §:stä, 12 §:n 1 momentista ja 13 §:n 2 momentista poiketen noudattaa tätä ennen voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 19. päivänä joulukuuta 1975

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sisäasiainministeri
Paavo Tiilikainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.