745/1975

Annettu Helsingissä 26. päivänä syyskuuta 1975

Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun rakennusasetuksen (266/59) 5 §:n 4 momentti, 51 §:n 5 momentti, 52 §:n 1 momentti, 63 §:n 1 momentti, 123 §:n 3 momentti, 124 §:n 1 momentti, 129 §:n 1 momentti, 149 §:n 1 momentti ja 150 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 4 momentti 31 päivänä lokakuuta 1973 annetussa asetuksessa (791/73), 51 §:n 5 momentti 14 päivänä helmikuuta 1975 annetussa asetuksessa (116/75) ja 123 §:n 3 momentti 11 päivänä kesäkuuta 1965 annetussa asetuksessa (334/65), näin kuuluviksi:


Maistraatin tai rakennuslautakunnan on ennen rakennuslain 31 §:n 2 momentissa, 32 §:n 1 momentissa, 42 §:n 4 momentissa, 43 §:n 2 momentissa, 100 §:n 4 momentissa, 101 §:n 2 momentissa tai 123 e §:n 2 momentissa tarkoitettua toimenpidettä taikka 42 a §:n 1 momentissa tai 100 a §:n 1 momentissa tarkoitettua lupaa koskevan hakemuksen ratkaisemista hankittava lausunto kunnallishallitukselta tai siltä kunnan viranomaiselta, jolle lausunnon antaminen on siirretty.

51§

Mitä tässä pykälässä on määrätty rakennusluvan hakemisesta, on soveltuvin osin voimassa rakennuslain 42 a §:n 1 momentissa ja tämän asetuksen 50 §:ssa tarkoitetusta maistraatin luvasta.

52§

Ennen kuin uudisrakennuksen rakennuslupahakemus ratkaistaan, on rakennuskatselmusmiesten tai rakennustarkastajan, milloin on tarpeellista, toimitettava katselmus rakennuspaikalla. Tarkempia määräyksiä katselmuksesta ja sen toimittajista on annettava rakennusjärjestyksessä. Tämän momentin säännöksiä on sovellettava myös rakennuslain 42 a §:n 1 momentissa ja tämän asetuksen 50 §:ssä tarkoitettuun maistraatin lupaan.


63§

Maistraatin tulee valvoa, ettei rakentamiseen, rakennuksen tai sen osan purkamiseen taikka käyttötarkoituksen muuttamiseen ryhdytä ilman lupaa, milloin se tarvitaan.


123§

Mitä 122 §:ssä ja edellä 1 momentissa on määrätty rakennusluvan hakemisesta, on soveltuvin osin voimassa rakennuslain 100 a §:n 1 momentissa ja tämän asetuksen 121 §:ssä tarkoitetusta rakennuslautakunnan luvasta.

124§

Ennen kuin uudisrakennuksen rakennuslupahakemus ratkaistaan, on rakennuslautakunnan, sen määräyksestä jäsenen tai rakennustarkastajan toimitettava, milloin on tarpeellista, katselmus rakennuspaikalla. Tarkempia määräyksiä katselmuksesta ja sen toimittajista on annettava rakennusjärjestyksessä. Katselmus voidaan toimittaa myös rakennuslain 100 a §:n 1 momentissa ja tämän asetuksen 121 §:ssä tarkoitetussa asiassa.


129§

Rakennuslautakunnan tulee valvoa, ettei rakentamiseen, rakennuksen tai sen osan purkamiseen taikka käyttötarkoituksen muuttamiseen ryhdytä ilman lupaa, milloin se tarvitaan.


149§

Rakennusluvan sekä rakennuslain 42 a §:n 1 momentissa ja 100 a §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan myöntävällä viranomaisella on rakennuttajan pyynnöstä oikeus antaa lupa rakennustyön suorittamiseen osaksi tai kokonaan ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman, milloin rakennuttaja asettaa vakuuden kustannuksista ja vahingosta, jotka luvan kumoaminen tai epääminen voi aiheuttaa.


150§

Rakennuslain 42 a §:n 1 momentissa ja 100 a §:n 1 momentissa sekä tämän asetuksen 50 ja 121 §:ssä tarkoitettu lupa on rauennut, jollei luvan tarkoittamaa toimenpidettä ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1975.

Helsingissä 26. päivänä syyskuuta 1975

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sisäasiainministeri
Heikki Koski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.