611/1975

Annettu Helsingissä 25. päivänä heinäkuuta 1975

Laki verotuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 3 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1974 annetussa laissa (1025/74), 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 15 päivänä joulukuuta 1967 annetussa laissa (547/67), 34 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 15 päivänä joulukuuta 1972 annetussa laissa (800/72), 39 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1974 annetussa laissa (1024/74), 63 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 15 päivänä joulukuuta 1972 annetussa laissa (800/72), 75 §, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1974 annetussa laissa (1025/74), 93 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1974 annetussa laissa (1025/74) sekä 96 a §, sellaisena kuin se on 28 päivänä kesäkuuta 1968 annetussa laissa (390/68), seuraavasti:

Kuolinpesän tulosta ja omaisuudesta suoritettavasta verosta vastaavat pesän osakkaat niin kuin omasta verostaan.

Verovelvollinen, joka harjoittaa metsätaloutta, on niin kuin omasta verostaan vastuussa perheenjäsenensä, jäsenensä tai osakkaansa tulon perusteella määrätystä verosta ja kansaneläkevakuutusmaksusta siltä osin, joka vastaa verovelvollisen metsätalouden hyväksi tehdyn työn arvon osuutta perheenjäsenen, jäsenen tai osakkaan tulojen kokonaismäärästä. Verovelvollinen, joka yhdessä puolisonsa kanssa harjoittaa liikettä, ammattia tai maatilataloutta, on vastuussa puolisonsa tulon perusteella määrätystä valtionverosta siltä osin, joka vastaa puolison ansiotuloksi tulo- ja varallisuusverolain 17 b §:n 3 momentin mukaan katsottavaa osaa puolisoiden yhdessä harjoittaman liikkeen, ammatin tai maatilatalouden puhtaan tulon yhteismäärästä.

34§

Milloin kiinteistö, liike- tai ammattitulosta on kunnallisveroa suoritettava muulle kuin kotikunnalle, veroilmoitus on annettava kaksin kappalein kunkin kunnan osalta erikseen. Milloin puolisoilla, joihin sovelletaan tulo- ja varallisuusverolain puolisoita koskevia säännöksiä, on eri kotikunta, vaimon on annettava veroilmoituksensa kaksin kappalein. Vaimon kotikunnan verolautakunnan tulee huolehtia siitä, että vaimon veroilmoitus toimitetaan miehen kotikunnan verolautakunnalle.


39§

Milloin verovelvollisilla, joihin sovelletaan tulo- ja varallisuusverolain puolisoita koskevia säännöksiä, veroilmoituksen antamisaika on eri pituinen, saavat he antaa veroilmoituksensa pitemmän antamisajan kuluessa.


63§

Milloin puolisoilla, joihin tulo- ja varallisuusverolain mukaan sovelletaan puolisoita koskevia säännöksiä, on eri kotikunta, määrää siitä poiketen, mitä 1 momentissa on säädetty, miehen kotikunnan verolautakunta myös vaimon valtionveron sekä vaimon henkilökohtaisista tuloista hänen kotikunnalleen tulevien veroäyrien määrän. Vaimon verotuksen toimittaminen kuuluu muulta osin vaimon kotikunnan verolautakunnalle, jolle miehen kotikunnan verolautakunnan on viipymättä ilmoitettava vaimon valtionveron ja edellä tarkoitettujen veroäyrien määrä sekä palautettava vaimon veroilmoituksen toinen kappale.


75§

Sen jälkeen kun verolautakunta on vahvistanut kunkin tulolähteen puhtaan tulon ja veronalaisten varojen kokonaismäärän sekä määrännyt verovelvollisen kokonaistuloista ja veronalaisista varoista tehtävät vähennykset, verolautakunnan on vahvistettava valtionverotuksessa verotettava tulo ja varallisuus sekä hänen verostaan säädettyjen perusteiden nojalla tehtävät vähennykset, samoin kuin kunnallisverotuksessa verotettava tulo ja siitä pantavien veroäyrien määrä.

93§

Verovelvollinen tai muu 91 §:n mukaan muutoksen hakuun oikeutettu voi, olipa veromuistutus tehty tai ei, hakea muutosta sen läänin lääninoikeudelta, jonka alueella verovelvollisen kotikunta on tai häntä on henkilökohtaisista tuloista verotettu, taikka ellei hänellä ole valtakunnassa kotikuntaa eikä häntä ole täällä verotettu henkilökohtaisista tuloista, Uudenmaan lääninoikeudelta. Milloin puolisoilla, joihin tulo- ja varallisuusverolain mukaan sovelletaan puolisoita koskevia säännöksiä, on eri kotikunta, haetaan muutosta sen läänin lääninoikeudelta, jonka alueella miehen kotikunta on. Muutosta yhtymän tulon ja omaisuuden vahvistamiseen sekä niiden jakoon haetaan kuitenkin sen läänin lääninoikeudelta, jonka alueella yhtymän kotikunta on, tai ellei yhtymällä ole valtakunnassa kotikuntaa, Uudenmaan lääninoikeudelta. Muutoksenhaku on tehtävä kirjallisesti ja valituskirja on toimitettava veropiirin verotoimistoon taikka lääninoikeuteen viimeistään kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, jona tutkijalautakunnan ilmoitus valitusajan alkamisesta on julkipantu siten, kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan (säännönmukainen valitus). Milloin verovelvollinen tai muu 91 §:n 1 momentin mukaan muutoksenhakuun oikeutettu on valitusajan kuluessa tehnyt verolautakunnalle 82 §:n 3 momentissa tarkoitetun oikaisuvaatimuksen, luetaan kuitenkin hänen muutoksenhakuaikansa verolautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta tekemän päätöksen 87 §:n mukaisesta tiedoksiantamisesta.


96a§

Valittaa ei saa, paitsi milloin asianomaiselle myönnetään 96 c §:ssä säädetty valituslupa, lääninhallituksen päätöksestä siltä osin kuin päätös koskee

1) asunto- tai luontoisetua;

2) matka-, päivä- tai edustusrahoista tai muusta niihin verrattavasta korvauksesta veronalaiseksi katsottua säästöä;

3) työ- tai toimintakyvyn alentumisen perusteella tehtävää vähennystä;

4) työn tai tehtävän suorittamisesta olleiden kustannusten perusteella palkkatulosta tehtävää vähennystä;

5) tulo- ja varallisuusverolain 17 b §:n 3 momentissa tarkoitetun puolison ansiotulon määrää; taikka

6) erikseen määrättyä rakennuksen tai rakennelman arvoa, jos se on määrätty 100 000 markkaa pienemmäksi.


Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1976 toimitettavassa verotuksessa.

Naantalissa 25. päivänä heinäkuuta 1975

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Heikki Tuominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.