593/1975

Annettu Naantalissa 18. päivänä heinäkuuta 1975

Laki kansanterveyslain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan kansanterveyslain voimaanpanosta 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun lain (67/72) 11 §:n 6 ja 7 momentti ja 16 §,

näistä 11 §:n 7 momentti sellaisena kuin se on 24 päivänä maaliskuuta 1972 annetussa laissa (241/72), sekä

muutetaan 5 §, 6 §:n 1 momentti, 7 ja 8 §, 9 §:n 2 momentti ja 12 §:n 4 momentti seuraavasti:

Siitä poiketen, mitä kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista annetussa laissa (35/73) on säädetty, valtiolle ei ole tämän lain 4 §:ssä tarkoitetun sairaalan toiminnan lopettamisen johdosta suoritettava sitä osaa sairaalan omaisuudella sanottuna ajankohtana olleesta arvosta, mikä vastaa valtion varoin rahoitetun määrän suhteellista osuutta hankintakustannuksista.

Mikäli 1 momentissa tarkoitettua omaisuutta ei enää käytetä kansanterveyslaissa tarkoitettuun toimintaan, on noudatettava, mitä kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain 24 §:ssä on säädetty.

Milloin 4 §:ssä tarkoitetun sairaalan toiminnan lopettamisen yhteydessä sen omaisuus tai osuus siihen luovutetaan toiselle kunnalle tai kuntainliitolle, noudatetaan luovutuksen kohteena olevan omaisuuden osalta 5 §:n säännöksiä eikä sen hankinnasta aiheutuviin perustamiskustannuksiin suoriteta kansanterveyslain mukaista valtionosuutta. Luovutushintaa määrättäessä on otettava huomioon valtion varoin rahoitetun määrän suhteellinen osuus omaisuuden arvosta.


Sen estämättä, mitä 4 §:ssä on säädetty, valtioneuvosto voi oikeuttaa kunnan tai kuntainliiton pitämään omistuksessaan 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun sairaalan enintään kymmenen vuotta kansanterveyslain voimaantulosta lukien ehdolla, että sairaala vuokrataan terveyskeskusta ylläpitävälle kuntainliitolle, jonka jäsenenä asianomainen kunta on tai jonka jäsenkuntina on paikallissairaalan kuntainliittoon kuuluvia kuntia.

Vuokraa määrättäessä on otettava huomioon valtion varoin rahoitetun määrän suhteellinen osuus omaisuuden arvosta. Vuokra-aikana noudatetaan, mitä 5 §:n 1 momentissa on säädetty.

Milloin paikallissairaalan rakentaminen, laajentaminen tai peruskorjaus tahi perushankinta, joka on hyväksytty valtionosuuden suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan kunnallisista yleissairaaloista annetun lain (561/65) nojalla, on kesken tämän lain 4 §:ssä tarkoitettuna toiminnan lopettamisen ajankohtana, maksetaan valtionapu mukaan luettuna myös hyväksyttävistä syistä aiheutuvat lisäkustannukset, ensiksi mainitun lain säännösten mukaisesti.


Edellä 1 momentissa tarkoitetun omaisuuden osalta on voimassa, mitä 5 ja 6 §:ssä sekä 7 §:n 2 momentissa on säädetty.

12§

Mikäli kunnan tai kuntainliiton palvelukseen siirretyllä viranhaltijalla tai työntekijällä on kunnallisten viranhaltijain ja työntekijän eläkelain (202/64) 16 §:n 1 momentin tai muun säännöksen tahi määräyksen nojalla oikeus eläkkeeseen kunnan tai kuntainliiton eläkesäännön nojalla, hän säilyttää tämän oikeutensa eläkkeeseen myös sen kunnan tai kuntainliiton palveluksessa, johon hänet on siirretty. Viimeksi mainitulla kunnalla tai kuntainliitolla on oikeus saada valtionosuutta, mikäli asianomaisen henkilön eläkekustannuksiin olisi ollut suoritettava valtionosuutta sille kunnalle tai kuntainliitolle, jonka palveluksesta hänet on siirretty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1976.

Naantalissa 18. päivänä heinäkuuta 1975

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Grels Teir

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.