588/1975

Annettu Naantalissa 18. päivänä heinäkuuta 1975

Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 19 päivänä tammikuuta 1973 lasten päivähoidosta annetun lain (36/73) 16 §:n 1 ja 3 momentti, 25 § ja 26 §:n 2 momentti sekä

muutetaan 15 §:n 2 momentti, 24 ja 31 § seuraavasti:

15§

Valtionosuuteen oikeuttaviksi päiväkodin käyttökustannuksiksi luetaan:

1) päivähoitosuunnitelman edellyttämän henkilökunnan palkkaamisesta aiheutuneet kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain (35/73) 5 §:n 4 kohdassa tarkoitetut kustannukset; sekä

2) huoneiston hyväksyttävät vuokramenot tai oman huoneiston vuokra-arvo.


24§

Sen lisäksi, mitä tässä laissa on säädetty, noudatetaan valtionosuuksista ja -avustuksista soveltuvin osin, mitä kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain 8 §:n 1 ja 2 momentissa, 14, 15 ja 18―21 §:ssä sekä 7-9 luvuissa on säädetty.

Valtioneuvosto voi antaa yleisiä ohjeita siitä, milloin tässä laissa säädetyistä toiminnoista aiheutuvia käyttökustannuksia on kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain 8 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla pidettävä tehtävän asianmukaisen hoitamisen kannalta tarpeellisina.

Kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista annetussa laissa tarkoitettuna valtion asianomaisena viranomaisena toimii tässä laissa säädetyistä toiminnoista aiheutuviin kustannuksiin suoritettavia valtionosuuksia ja -avustuksia koskevissa asioissa sosiaali- ja terveysministeriö, kuitenkin niin, että ensiksi mainitun lain 15 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuna valtion asianomaisena viranomaisena toimii valtiovarainministeriö.

Asetuksella voidaan kuitenkin sosiaali- ja terveysministeriön päätettäväksi 3 momentin mukaan kuuluvia asioita siirtää sosiaalihallitukselle tai lääninhallituksille, joiden tulee näitä asioita ratkaistessaan noudattaa sosiaali- ja terveysministeriön antamia yleisiä ohjeita.

31§

Edellä 13 §:n 2 momentissa tarkoitettuun sosiaali- ja terveysministeriön päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1976, kuitenkin siten, että sitä sovelletaan vasta lain voimaantulon jälkeen syntyneisiin kustannuksiin, mikäli kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain 34 §:stä ei muuta johdu.

Naantalissa 18. päivänä heinäkuuta 1975

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Grels Teir

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.