521/1975

Annettu Naantalissa 4. päivänä heinäkuuta 1975

Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yksityisistä teistä 15 päivänä kesäkuuta 1962 annetun lain (358/62) 3 §, 7 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 19 päivänä syyskuuta 1969 annetussa laissa (627/69), 14 §, 24 §:n 2 momentti, 38 §:n 4 momentti, 41 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 2 päivänä toukokuuta 1972 annetussa laissa (322/72), 42 §:n 1 momentti, 43 §, 44 §:n 1 ja 2 momentti, 45 §:n 2 momentti, 47 §, 48 §:n 2 momentti, 49 §:n 2 ja 3 momentti, 50 §:n 3 momentti, 51 §, 52 §:n 1 momentin 11 kohta, 54 ja 55 §, 56 §:n 2 momentti, 64 §:n 2 momentin 6 kohta, 65 §:n 1 momentti, 67 §:n 7 kohta, 83 §, 84 §:n 1 momentti, 85, 90 ja 104 § sekä lisätään 13 §:ään uusi 2 momentti, 39 §:ään uusi 4 momentti, 44 §:ään uusi 5 momentti, 48 §:ään uusi 3 momentti, 52 §:ään uusi 4 momentti ja 77 §:ään uusi 4 momentti sekä lakiin uusi 38 a, 38 b, 38c, 38 d, 51 a, 82 a, 89 a, 99 a, 103 a ja 107 a § seuraavasti:

Milloin laissa on jonkin tapauksen varalta erikseen säädetty yksityisestä tai sellaiseksi katsottavasta tiestä taikka muusta tässä laissa tarkoitetusta alueesta tämän lain säännöksistä poiketen tai sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, on sellaista erityissäännöstä ja sen nojalla annettua määräystä noudatettava. Muutoin on myös niihin teihin, jotka muun kuin tämän lain nojalla on tehty tai tehdään taikka muulla perusteella on katsottava yksityisiksi teiksi, sovellettava tätä lakia.

Tätä lakia on sovellettava myös asemakaava., rakennuskaava- ja rantakaava-alueilla, ei kuitenkaan rakennuskortteliin kaavamääräyksen tai 20 päivänä helmikuuta 1960 annetun kaavoitusalueiden jakolain (101/60) nojalla perustettuun tiehen tai muuhun kulkuväylään. Lain soveltaminen lakkaa, kun tie tai tienosa tahi sellainen liikenneväylä, jolle sen liikenne on tarkoitettu siirtyväksi, luovutetaan katuna tai kaavatienä yleiseen käyttöön, niin kuin siitä on erikseen säädetty tai määrätty. Päätöksessä., jossa katu tai kaavatie hyväksytään tarkoitukseensa, on määrättävä, mihin teihin tai tienosiin tämän lain soveltaminen vastaavasti lakkaa.

Asemakaava-, rakennuskaava- tai rantakaavaalueella on kunnan siitä alkaen, kun se on tullut velvolliseksi rakentamaan kadun tai tien, jolle yksityisen tien tai sen osan liikenne on tarkoitettu siirtyväksi, tai ryhtynyt sellaista katua ai tietä rakentamaan, otettava tällaisen kadun, tien tai sen osan tienpito hoidettavakseen. Tieosakkaalla tai, tieosakkaiden muodostaessa tiekunnan, tällä on oikeus saattaa kysymys kunnan velvollisuudesta ottaa tienpito hoidettavakseen lääninhallituksen käsiteltäväksi, ja lääninhallitus voi uhkasakolla velvoittaa kunnan täyttämään sanotun velvollisuuden.

Milloin lain soveltaminen 2 momentin mukaisesti lakkaa, on tiekunnan purkamiseen ja sen velkojen maksamiseen nähden noudatettava, mitä 84 §:n 3 momentissa on tien lakkauttamisesta säädetty. Niin ikään on sovellettava 87 §:ää, sikäli kuin tiealue ei kuulu 2 momentissa tarkoitettuun katuun tai kaavatiehen.

Tie on suunnaltaan, leveydeltään ja muutoinkin tehtävä sillä tavoin, että sen tarkoitus saavutetaan mahdollisimman edullisesti ja tuottamatta kenellekään suurempaa vahinkoa tai haittaa kuin tarve vaatii.

Tietä ei saa tehdä, jos sitä entisten yksityisten ja yleisten teiden käyttäminen sekä muut yleiseltä kannalta merkitykselliset seikat huomioon ottaen ei ole pidettävä tarkoituksenmukaisena. Sama on laki, jos tien tekemisestä voi aiheutua huomattavaa luonnon turmeltumista tai ympäristön kulttuuriarvojen vähentymistä tahi muu niihin verrattava yleisen edun loukkaus. Alueella, jolle on vahvistettu asema., rakennus- tai rantakaava taikka jolla on tai jolle on syntymässä taaja-asutusta, tietä ei saada tehdä niin, että vahvistetun tai vastaisen kaavan toteuttaminen saattaa vaikeutua.

Mitä 1 ja 2 momentissa on sanottu tien tekemisestä, on sovellettava myös muuhun toimenpiteeseen, joka koskee alueen käyttämistä tässä laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Tie on pidettävä sellaisessa kunnossa kuin sen tarkoitus ja siitä tuleva hyöty edellyttävät ottamalla kuitenkin huomioon, ettei kunnossapidosta aiheudu tieosakkaalle kohtuuttomia kustannuksia.

Jos tieosakas vaatii tienpitoa kokonaan tai tietyiltä osin suoritettavaksi ilmeisesti korkeampaa tasoa vastaavana kuin edellä tässä pykälässä on sanottu, on osakkaan, tarvittaessa ennakolta, suoritettava siitä aiheutuvat lisäkustannukset.

13§

Jos autolla liikennöitävän tien ja jäljempänä tarkoitettujen kiinteistöjen tarkoituksenmukaiseksi käyttämiseksi auton pitäminen tiehen rajoittuvalla tai erityisestä syystä sen välittömässä läheisyydessä olevalla alueella on tärkeätä kuljettaessa tieosakkaiden kiinteistöille, joille tietä ei saada 7 §:n 2 momentissa tarkoitetuista syistä tehdä taikka jotka ovat vesialueen tai muun luonnonesteen tiestä eristämiä tahi joita varten tällaisen tien tekeminen kiinteistölle asti aiheuttaisi tientekovaikeuden, kuten maasto-olosuhteet ja muut sellaiset seikat huomioon ottaen kohtuuttomia kustannuksia, voidaan autopaikkaa varten tarvittavaan alueeseen määrätä luovutettavaksi käyttöoikeus, mikäli siitä ei aiheudu kenellekään huomattavaa haittaa. Milloin edellä tarkoitetulla tavalla liikennöitävä tai muunlainen tie johtaa rantaan, voidaan kulkuyhteyden saamiseksi tieosakkaiden kiinteistöille vesitse vastaavin edellytyksin myös myöntää käyttöoikeus venevalkamaa ja -laituria varten tarpeelliseen maa- ja vesialueeseen.

14§

Edellä 12 ja 13 §:ssä tarkoitetut oikeudet perustetaan tietoimituksessa. Annettu oikeus kuuluu tieosakkaille yhteisesti. Milloin tienpito suoritetaan tienjaon perusteella ja ainoastaan jollekin tieosakkaalle on välttämätöntä saada tienpitoainetta toisen kiinteistön alueelta, voidaan 12 §:ssä tarkoitettu oikeus antaa yksinomaan hänelle. Tietoimituksessa voidaan määrätä, että 13 §:n 2 momentin mukaista oikeutta käytettäessä etuoikeus on sillä, jonka kiinteistön tarkoituksenmukaista käyttöä varten edellä tarkoitettu oikeus on tärkeä. Oikeuksia myönnettäessä ja käytettäessä on otettava huomioon, ettei kiinteistölle, jota oikeus rasittaa, aiheuteta suurempaa vahinkoa tai haittaa kuin on välttämätöntä.

Kustannukset, jotka aiheutuvat 12 ja 13 §:ssä tarkoiteitujen oikeuksien perustamisen johdosta, luetaan tien tekemisen kustannuksiin. Oikeuden perustamisesta sekä alueen ja laiturin kuntoonpanosta ja kunnossapidosta johtuvia kustannuksia jaettaessa tieosakkaiden kesken on soveltuvin osin noudatettava, mitä tienpidosta sekä sen kustannuksista ja erityisistä kustannuksista 23 ja 32 §:ssä säädetään.

24§

Mitä 1 momentissa on sanottu, ei koske sellaista ositettaessa syntynyttä kiinteistöä, jota vastaavalta osalta tienpitovelvollisuus on jo otettu huomioon osittamisen alaisen kiinteistön tienpitovelvollisuutta määrättäessä.

38§

Niin ikään kuuluu tietoimituksessa käsiteltäväksi kysymys siitä, onko jollakin oikeus tiehen tai vastaava muuhun lakiin perustuva pysyvä käyttöoikeus, milloin siitä on syntynyt epätietoisuutta. Milloin on haettu ennestään olevan tien maastoon merkitsemistä, on sellainen asia käsiteltävä tietoimituksessa. Tämän momentin mukaisessa tietoimituksessa on, milloin sitä toimituksessa vaaditaan, otettava käsiteltäväksi myös 8 ja 9 §:ssä tarkoitettujen tieoikeuksien sekä 1 §:ssä säädetyn rajoitetun oikeuden perustaminen.

38a§

Toimitusmiehet voivat tietoimituksessa ilman eri määräystä suorittaa:

1) piirirajankäynnin ja rajamerkin siirtämisen, milloin mainitut toimenpiteet ovat tarpeen tiealueen määrittämiseksi tai muun tässä laissa tarkoitetun toimenpiteen suorittamiseksi;,

2) tilusvaihdon sekä alueen siirtämisen tai liittämisen kiinteistöön rahana suoritettavaa täyttä korvausta vastaan, jos siten on vältettävissä sellaisen haitan syntyminen, joka 8 §:n mukaan estäisi tieoikeuden myöntämisen toisen alueeseen ja edellyttäen, ettei mainitun haitan syntymistä voida tien suuntaa muuttamalla kohtuullisin kustannuksin estää; sekä

3) tilusvaihdon, jolla voidaan vähentää sitä haittaa, joka tien tekemisestä aiheutuu kiinteistön tai sen osan tarkoituksenmukaiselle käyttämiselle.

Edellä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu toimenpide saadaan suorittaa, jos hakija tai asianomaisen alueen omistaja sitä vaatii ja edellyttäen, ettei toimenpiteestä aiheudu kenellekään sanottavaa haittaa. Toimenpiteen suorittamiseen ei tarvita omistajan eikä sen suostumusta, jolla on kiinteistöön panttioikeus taikka vuokra- tai muu sellainen erityinen oikeus. Alue, joka siirretään kiinteistöön, vapautuu sitä rasittaneesta panttioikeudesta.

Tilusten vaihtoa 1 momentin 2 ja 3 kohdan mukaisesti toimitettaessa voidaan, jos vaihdettavien tilusten jyvitysarvot eivät vastaa toisiaan, enintään kahdeksan prosenttia luovuttavan kiinteistön summittain lasketusta jyvitysarvosta korvata rahana. Kiinteistöön siirrettävän tai liitettävän alueen tulee olla sellainen tien eristämä tai siihen verrattava vähäinen alue, jota sen arvoa olennaisesti alentamatta voidaan käyttää vain sanotun kiinteistön yhteydessä. Tilusvaihto ja alueen siirtäminen tai liittäminen kiinteistöön suoritetaan manttaaleja muuttamatta.

38b§

Tiestä tai sen käyttämisestä kiinteistön omistajalle johtuvan haitan poistamiseksi tai vähentämiseksi voidaan tie kiinteistön omistajan kustannuksella siirtää toiseen paikkaan hänen omistamillaan alueilla, mikäli se voi tapahtua aiheuttamatta kenellekään tien osakkaista huomattavaa haittaa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta tien siirtämisestä päätetään tietoimituksessa, jossa, samalla kun tarpeelliset uudet tieoikeudet perustetaan, käytöstä pois jäävä tie lakkautetaan noudattaen soveltuvin osin 11 luvun säännöksiä.

38c§

Tilojen yhteisen tien alue tai sen osa, joka tien tekemisen tai muutoin muuttuneiden olosuhteiden vuoksi on käynyt tarpeettomaksi, taikka jonka käyttämisestä kiinteistölle aiheutunut haitta on muodostunut suhteettoman suureksi verrattuna tiestä saatavaan hyötyyn, voidaan muuttaa toiseen paikkaan vaihtamalla tiluksia taikka siirtää täyttä korvausta vastaan kiinteistöön, johon sen katsotaan parhaiten sopivan. Samalla voidaan, mikäli sitä on pidettävä tarpeellisena, perustaa tieoikeus uuteen paikkaan. Toimenpiteestä on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä 38 a §:n 2 momentissa on säädetty. Alueen siirtäminen kiinteistöön suoritetaan manttaaleja muuttamatta. Edellä tarkoitetut toimenpiteet suoritetaan tässä pykälässä mainittua tarkoitusta varten pidettävässä tai muussa tietoimituksessa. Toimitusta on oikeutettu hakemaan sen lisäksi, mitä muualla tässä laissa on säädetty, myös asianomaisen yhteisen alueen osakas.

38d§

Milloin entinen kylätie, joka sen mukaan kuin 105 §:n 1 momentissa säädetään, katsotaan tässä laissa tarkoitetuksi yksityiseksi tieksi, on merkitty pakkolunastusyksikkönä maarekisteriin, saadaan sellainen tie tai sen osa, sitä jakolain mukaisessa järjestyksessä tilaksi muodostamatta 38 c §:ssä säädetyin edellytyksin sekä siinä mainittua menettelyä soveltuvin osin noudattaen muuttaa tietoimituksen yhteydessä toiseen paikkaan vaihtamalla tiluksia tai liittää täyttä korvausta vastaan kiinteistöön, johon sen katsotaan parhaiten sopivan.

39§

Edellä 1 momentissa tarkoitetut oikeudet ovat myös tiekunnalla, jonka tietä asia koskee. Tietoimituksen hakemisen osalta on tällöin noudatettava, mitä 64 §:n 2 momentin 6 kohdassa säädetään.

41§

Hakemukseen on liitettävä, mikäli mahdollista, luettelo niistä kiinteistöistä, maanomistajista sekä nautinta-, rasite- ja muun käyttöoikeuden samoin kuin määräalan erottamisoikeuden haltijoista, joita toimitus on tarkoiteitu välittömästi koskemaan sekä kartta, joka riittävän selvästi osoittaa hakemuksessa tarkoitetun tien sijainnin. Mikäli tarkoituksena on saada oikeus ennestään olevaan tiehen, jonka osakkaat muodostavat tiekunnan, on hakemuksessa mainittava myös toimitsijamies tai joku hoitokunan varsinainen jäsen. Hakemukseen on merkittävä hakijan postiosoite sekä mahdollisuuksien mukaan liitettävä selvitys myös luettelossa mainittujen asianosaisten osoitteista.


42§

Kun tietoimitus koskee metsätietä, on toimitusinsinöörin ilmoitettava toimituksesta keskusmetsälautakunnalle, jonka asiana on tarvittaessa määrätä asiantuntija keskusmetsälautakunnan kustannuksella olemaan apuna tietoimituksessa.


43§

Toimitusinsinöörin on kutsuttava asianosaiset tietoimitukseen tiedottamalla kokouksen ajasta ja paikasta kuulutuksella kunnan ilmoitustaululla vähintään neljätoista päivää ennen kokousta.

Tietoimituksesta on lisäksi kuulutettava yhdessä tai kahdessa paikkakunnalla leviävässä sanomalehdessä vähintään neljätoista päivää ennen kokousta sekä ilmoitettava kutsukirjeellä hakijalle, sellaiselle kiinteistön omistajalle, jonka aluetta tarvitaan 5, 12 ja 13 §:n mukaisiin tarkoituksiin, samoin kuin sellaiselle toisesta kunnasta olevalle asianosaiselle, jonka osoite on asiakirjoissa mainittu tai muutoin toimitusinsinöörin tiedossa. Mikäli toimitus koskee valtion, kunnan tai seurakunnan omistamaa tai hallitsemaa kiinteistöä, on toimitusinsinöörin ilmoitettava kokouksesta kutsukirjeellä sille viranomaiselle, jonka hoidossa tai valvonnassa kiinteistö on.

Jos kaikille asianosaisille ilmoitetaan kokouksesta kutsukirjeellä, ei 2 momentissa säädetty kuulutuksen julkaiseminen sanomalehdessä ole kuitenkaan tarpeen.

Milloin tietoimituksessa tulee kysymys piirirajankäynnistä, tilusvaihdosta taikka alueen siirtämisestä tai liittämisestä kiinteistöön, on asia käsiteltävä kokouksessa, josta on tiedotettava siten kuin 1 ja 2 momentissa on säädetty, Lisäksi on kokouksesta, jossa käsitellään tilusvaihtoa taikka alueen kiinteistöön siirtämistä tai liittämistä koskevaa kysymystä, ilmoitettava kutsukirjeellä sille, jonka omista. maa kiinteistöä toimenpide koskee, jollei hän ole sellaisena asianosaisena tietoimituksessa, jolle kutsukirje on muutoinkin toimitettava,

Milloin kysymys on kiinteistöstä, jolla on useita omistajia, tai yhteisestä alueesta taikka ennestään olevasta tiestä, riittää 2, 3 ja 4 momentissa tarkoitetun kutsukirjeen toimittaminen yhdelle omistajista, yhteisen alueen osakkaista tai ennestään olevan tien tieosakkaista Milloin hakemuksesta ilmenee, että tietoimitus koskee tiekunnan tietä, on kutsukirje lähetettävä tiekunnalle.

Tässä pykälässä tarkoitettu kutsukirje on vähintään neljätoista päivää ennen kokousta kirjattuna annettava postin kuljetettavaksi Kuulutuksessa ja kutsukirjeessä on asianosaisia kehotettava saapumaan toimitukseen sekä esittämään siinä puhevallan käyttämiseen oikeuttavat saanto- ja muut asiakirjansa.

Jos kaikki asianosaiset ovat saapuneet toimitukseen tai saaneet vähintään neljätoista päivää ennen sen alkamista toimitusinsinööriltä todistettavasti kehotuksen saapua siihen, voidaan toimitus suorittaa, vaikka kokouksesta ei ole tässä pykälässä säädetyllä tavalla kuulutettu ja ilmoitettu.

44§

Tietoimituksesta on ilmoitettava asianomaiselle tielautakunnalle tai sen tehtäviä hoitavalle viranomaiselle. Milloin on kysymys tien rakentamisesta tai siirtämisestä, on tietoimituksesta ilmoitettava lääninhallitukselle ja, mikäli tie tulisi johtamaan yleisen tien, rautatien tai kanavan alueelle, myös asianomaiselle viran omaiselle.

Milloin tietoimitus koskee tien tekemistä, on toimituksesta ilmoitettava asianomaiselle kunnallishallitukselle.


Kunnalla on tien tekemistä koskevassa asiassa, siltä osin kuin kysymys on tien sijoittamisesta, asianosaisen puhevalta.

45§

Jollei kaikille niille, joille tietoimituksesta on lähetettävä kutsukirje sen mukaan kuin 43 §:ssa on säädetty, ole sitä toimitettu, eivätkä he ole saapuneet toimitukseen, on toimitus sitä lopettamatta siirrettävä ja sellainen kutsu toimitettava. Jos 5, 12 ja 13 §:n mukaisiin tarkoituksiin tarvittava alue on ennestään olevaa tietä tai yhteistä aluetta, ei toimituksen siirtäminen kutsukirjeen toimittamista varten kuitenkaan ole tarpeen.

47§

Tietoimituksen kustannukset on hakijan suoritettava. Jos toimituksessa on asianosaisina useita tieosakkaita, toimituskustannukset voidaan määrätä tieosakkaiden suoritettaviksi tieyksikköjen mukaan tai, jollei tätä jakoperustetta johonkin tieosakkaaseen voida kohtuudella soveltaa, sen mukaan kuin harkitaan kohtuulliseksi Asianosainen, joka ei ole tieosakas, voidaan, milloin sitä asian laatu huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena, määrätä suorittamaan kustannukset tai osa niistä vähentämällä vastaavasti muiden maksuvelvollisten osuuksia. Milloin tietoimitusta on haettu aiheettomasti, jäävät kustannukset hakijan vastattaviksi.

Jos tiekunta on perustettu, voidaan tieosakkaiden suoritettava määrä 1 momentissa tarkoitetuista kustannuksista periä tiekunnalta.

Mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty, koskee soveltuvin osin myös 38 a, 38 b, 38 c ja 38 d §:ssä tarkoitettujen toimenpiteiden kustannuksia.

48§

Jos tie on päätetty tehdä, on sitä varten tarvittavista alueista laadittava kartta ja selitelmä sekä tarvittaessa kustannusarvio tien tekemisestä. Milloin 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu määräaika asetetaan, kustannusarvio on kuitenkin aina laadittava. Tiealueet samoin kuin 12 ja 13 §:ssä tarkoitetut alueet on tarpeellisin osin myös merkittävä maastoon siten kuin asetuksella tarkemmin määrätään.

Väliaikaisen kulkuoikeuden myöntämisestä ja siitä johtuvista toimenpiteistä säädetään 82 a ja 83 §:ssä sekä tie- ja eräiden muiden oikeuksien lakkauttamisesta 11 luvussa.

49§

Jos havaitaan, että sopimus on ristiriidassa 7 §:n 2 tai 3 momentin säännösten kanssa tahi tulisi ilmeisesti rasittamaan kiinteistöä huomattavasti enemmän kuin tämän lain säännökset edellyttävät, ei sopimusta ole näiltä osin hyväksyttävä.

Milloin tietoimitus koskee asutus- tai metsätietä, jota varten on asianmukaisessa järjestyksessä hyväksytty valtion varoilla laadittu suunnitelma, älköön suunnitelman mukaista tien asemaa muutettako, jollei siihen ole painavia syitä. Niiden kiinteistöjen alueella, joiden omistajat ovat tehneet sopimuksen tällaisen tien tekemisestä ja kunnossapidosta, saadaan tietyöhön ryhtyä jo ennen tietoimitusta. Maatilahallituksella tai metsähallituksella on oikeus tarvittaessa vaatia tässä tarkoitettu tietoimitus pidettäväksi.

50§

Toimitusinsinöörin on pöytäkirjaan tai muuhun toimituskirjaan merkittävä 51 a §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot tarpeellisten merkintöjen tekemiseksi sanotussa momentissa mainittuun rekisteriin.

51§

Mikäli tämän lain säännöksistä ei muuta johdu, on menettelystä tietoimituksessa, toimituksen kustannuksista ja niiden perimisestä sekä toimituksen tarkastamisesta soveltuvin osin noudatettava, mitä jakolainsäädännössä on vastaavissa kohdin määrätty rasitetoimituksesta.

Tietoimituksessa suoritettavasta rajankäynnistä, tilusvaihdosta sekä alueen siirtämisestä ja liittämisestä kiinteistöön sekä siinä noudatettavasta menettelystä, sellaisesta toimenpiteestä aiheutuvista kustannuksista ja niiden perimisestä sekä toimenpiteen tarkastamisesta on, mikäli tämän lain säännöksistä ei muuta johdu, soveltuvin osin noudatettava, mitä jakolainsäädännössä on mainittujen toimenpiteitten osalta säädetty. Toimitusmiesten on päätöksellään määrättävä alueen haltuunoton ajankohta.

Muutoksenhausta tietoimituksessa annettuun päätökseen tai suoritettuun toimenpiteeseen on voimassa, mitä jakolaissa on säädetty valittamisesta maanmittaustoimituksesta. Ennen toimituksen lopettamista asianosainen saa kuitenkin hakea muutosta vain sellaiseen päätökseen joka koskee estemuistutuksen hylkäämistä.

Maarekisteriin merkitsemisestä on soveltuvin kohdin noudatettava rasitetoimituksesta voimassa olevia säännöksiä ottamalla huomioon, että merkintä on tehtävä myös tieoikeudesta, joka perustetaan 2 §:ssä mainitun kaivoksen, rakennuksen tai laitoksen hyväksi. Edellä 2 momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden osalta on maarekisteriin merkitsemisestä soveltuvin osin noudatettava, mitä jakolainsäädännössä on vastaavissa kohdin määrätty.

51a§

Maanmittauskonttori pitää rekisteriä niistä yksityisistä teistä, joita koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta. Jos tie sijaitsee eri läänien alueilla, pidetään rekisteriä sen läänin maanmittauskonttorissa, jonka alueella suurin osa tiestä on. Rekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

1) tiekunnan nimi ja kunta, jonka alueella tie sijaitsee;

2) toimitsijamiehen tai hoitokunnan jäsenten ja näiden varamiesten nimet ja osoitteet;

3) kiinteistö, jonka omistajasta on tullut tieosakas;

4) muu kuin 3 kohdassa tarkoitettu henkilö, josta on tullut tieosakas;

5) 12 tai 13 §:ssä tarkoitettu oikeus ja kiinteistö, jota oikeus rasittaa, samoin kuin tieto siitä, kuuluuko oikeus tieosakkaille yhteisesti vai jollekin heistä;

6) kiinteistö, jonka omistajalla on 14 §:n 1 momentissa tarkoitettu etuoikeus;

7) tien tai tienosan liittäminen tiekunnan tiehen tai siitä erottaminen samoin kuin kahden tai useamman tiekunnan yhdistäminen taikka tiekunnan jakaminen tai lakkauttaminen; sekä

8) edellä 3―6 kohdissa tarkoitettujen tieosakkuuden ja oikeuksien lakkaaminen tai peruuntuminen samoin kuin tiekunnan tien tai sen osan lakkauttaminen.

Edellä 1 momentissa mainitun rekisterin valvonta ja sen pitämistä koskevien ohjeiden antaminen kuuluu maanmittaushallitukselle.

Maanmittauskonttorin on 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun merkinnän rekisteriin tehtyään lähetettävä sitä koskeva ote asianomaisen kunnan tielautakunnalle sekä jäljennös kartasta, milloin kysymys on tietoimituksessa perustetusta tiekunnan tiestä.

Maanmittauskonttorin on pyynnöstä annettava otteita 1 momentissa tarkoitetusta rekisteristä.

52§

Milloin kysymys on ennestään olevasta tiestä, on kunnan tielautakunnan, jolleivät asianosaiset ole heidän määrättävissään olevasta asiasta voineet sopia taikka jollei asiaa 48 §:n mukaan tai muutoin tämän lain nojalla ole ratkaistava tietoimituksessa, päätettävä jäljempänä mainituista asioista:


11) jäljempänä 10 luvussa mainituista asioista 80 §:n 3 momentissa ja 82 a §:ssä taikoitettuja asioita lukuun ottamatta; sekä


Tielautakunnan on ilmoitettava maanmittauskonttorille 51 a §:n 1 momentin 1―4 ja 7―8 kohdissa tarkoitetut tiedot, milloin tielautakunta on tehnyt asiaa koskevan päätöksen, joka on saanut lainvoiman. Jos tiekunnan kokouksen 67 §:n 7 kohdassa tarkoitettua asiaa koskeva päätös on saatettu tielautakunnan ratkaistavaksi, on tielautakunnan siitä, samoin kuin asiassa antamastaan lainvoimaisesta päätöksestä ilmoitettava maanmittauskonttorille.

54§

Tielautakunnan toimitus on, mikäli se asian selvittämiseksi on tarpeellista, pidettävä kysymyksessä olevalla paikalla. Lautakunnan puheenjohtaja voi tarvittaessa määrätä jo ennen toimitusta kaksi lautakunnan jäsentä suorittamaan katselmuksen.

Tielautakunnan toimituksen ajasta ja paikasta on tielautakunnan puheenjohtajan tiedotettava kuulutuksella kunnan ilmoitustaululla vähintään neljätoista päivää ennen kokousta sekä ilmoittamalla siitä kutsukirjeellä hakijalle ja tiekunnalle tai, jos sitä ei ole muodostettu, tieosakkaille, samoin kuin sille, jota toimitus erityisesti koskee. Kutsukirje on toimitettava kirjattuna postin kuljetettavaksi vähintään neljätoista päivää ennen kokousta. Milloin ne, joille kutsukirje on lähetettävä, ovat saapuneet toimitukseen tai heidän todetaan saaneen vähintään neljätoista päivää ennen sen alkamista puheenjohtajalta todistettavasti kehotuksen saapua siihen, voidaan toimitus suorittaa, vaikka kokouksesta ei ole tässä momentissa säädetyllä tavalla kuulutettu ja ilmoitettu.

Mikäli toimitus koskee valtion, kunnan tai seurakunnan omistamaa tai hallitsemaa kiinteistöä, on puheenjohtajan ilmoitettava toimituksesta kutsukirjeellä siten kuin 2 momentissa on sanottu sille viranomaiselle, jonka hoidossa tai valvonnassa kiinteistö on. Milloin kysymys on kiinteistöstä, jolla on useita omistajia taikka yhteisestä alueesta, riittää ilmoitus yhdelle omistajista tai osakkaista.

Milloin tielautakunnan toimitus joudutaan siirtämään eikä päivää, jolloin toimitusta jatketaan, voida määrätä, on tieto seuraavasta kokouksesta annettava 2 ja 3 momentissa säädetyllä tai asianosaisten sopimalla tavalla.

Tielautakunnan toimituskustannukset on hakijan suoritettava. Erityisestä syystä voidaan tiekunta tai tieosakkaat taikka muu asianosainen määrätä suorittamaan toimituskustannukset.

Jollei tämän lain säännöksistä muuta johdu, on asian käsittelystä ja päätöksen teosta tielautakunnassa soveltuvin osin voimassa, mitä kunnallishallituksesta on säädetty.

55§

Muutosta tielautakunnan tämän lain mukaan antamaan päätökseen haetaan maaoikeudelta valittamalla. Valitus on tehtävä kirjallisesti ja siihen on liitettävä ote tai virallinen jäljennös tielautakunnan asiaa koskevasta pöytäkirjasta päätöksineen. Valitusasiakirjat on valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka lähetin tai postin välityksellä toimitettava asianomaisen läänin maanmittauskonttorille viimeistään kolmantenakymmenentenä päivänä ennen kello kahtatoista tielautakunnan paatoksen tekemisesta.

56§

Tielautakunnan on talletettava 51 a §:n 3 momentin nojalla saamansa tiedot.

64§

Tiekunnan kokouksessa on erityisesti päätettävä:


6) tieoikeuden sekä 12 ja 13 §:ssä tarkoiteitujen oikeuksien hankkimisesta kuin myös tietoimituksen hakemisesta muutoinkin samoin kuin 103 a §:n 1 momentissa tarkoitetun määräyksen pyytämisestä ja rajamerkin siirtämistä tarkoittavan, jakolain 347 §:n 2 momentin mukaisen toimituksen hakemisesta, milloin se on tienpitoa varten tarpeen sekä niin ikään myös kaikista edellä tarkoitetuista toimenpiteistä aiheutuvien kustannusten suorittamisesta, ja, milloin syytä on, tienpitoa koskevien ohjeiden antamisesta toimitsijamiehelle tai hoitokunnalle;


65§

Tiekunnan on pidettävä vuosikokous kunakin vuonna ennen kesäkuun loppua, jolleivät tieosakkaat toisin päätä, sekä muita kokouksia tarpeen mukaan. Kokouksen kutsuu koolle toimitsijamies tai hoitokunnan puheenjohtaja taikka tarvittaessa näiden varamies. Kokouksesta on vähintään neljätoista päivää ennen sen pitämistä kuulutettava yhdessä tai kahdessa paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä ja ilmoitettava kirjekortilla niille toisesta kunnasta oleville tieosakkaille, joiden osoite on tiedossa.


67§

Toimitsijamiehen tai hoitokunnan tehtävänä on:


7) ilmoittaa maanmittauskonttorille 51 a §:n 1 momentin 2―4 ja 8 kohdissa tarkoitetut tiedot, milloin tiekunta on tehnyt kokouksessaan asiaa koskevan päätöksen.


77§

Mitä tässä pykälässä tiekunnan velasta on säädetty, koskee vastaavasti 47 §:n 2 momentissa tarkoitettuja toimituskustannuksia.

82a§

Milloin on annettu määräys sellaisen tietoimituksen suorittamiseen, joka tarkoittaa tieoikeuden saamista kiinteistölle tai sen kysymyksen ratkaisemista, onko jollakin oikeus tiehen tai sitä vastaava muuhun lakiin perustuva pysyvä käyttöoikeus, eikä asiasta ole annettu lainvoimaista päätöstä, voidaan tietoimituksessa sille, joka omistaa kiinteistön, minkä tarvetta varten edellä tarkoitettua tietoimitusta on haettu, antaa väliaikainen kulkuoikeus tiehen tai muutoin toisen alueen kautta, jos se on kulkuyhteyden saamiseksi välttämätöntä eikä siitä aiheudu 8 tai 9 §:ssä tarkoitettua haittaa. Väliaikainen kulkuoikeus lakkaa olemasta voimassa, kun edellä tarkoitettu tietoimitus on saanut lainvoiman, jollei kulkuoikeutta myönnettäessä ole sen voimassaolosta toisin määrätty. Kulkuoikeus voidaan määrätä olemaan voimassa enintään vuoden siitä, kun mainittu tietoimitus on saanut lainvoiman.

83§

Edellä 81, 82 ja 82 a §:ssä tarkoitetusta samoin kuin luvattomasti tapahtuneesta tien tai alueen käyttämisestä sekä mahdollisesta vahingosta on suoritettava kohtuullinen korvaus. Jollei korvauksesta ole määrätty oikeutta annettaessa tai siitä ole sovittu eikä rangaistusta vaadita kysymyksen ollessa luvattomasta käytöstä, on korvaus tielautakunnan erikseen vahvistettava. Korvaus on 82 a §:ssä tarkoitetussa tapauksessa kuitenkin aina tietoimituksessa määrättävä.

84§

Tie voidaan lakkauttaa, jos se muuttuneiden olosuhteiden johdosta on käynyt tarpeettomaksi tai jos sen aiheuttama rasitus on muodostunut suhteettoman suureksi verrattuna tiestä saatavaan hyötyyn. Sama on laki sellaisen tien osalta, joka jää pois käytöstä, kun tie siirretään toiseen paikkaan. Oikeus hakea tien lakkauttamista on tiekunnalla tai, jollei tiekuntaa ole perustettu, kullakin tieosakkaalla, sekä sen kiinteistön omistajalla, jonka alueella tie on. Lakkauttamisesta päätetään tietoimituksessa noudattamalla soveltuvin osin tämän lain 5 luvun säännöksiä.


85§

Edellä 12 ja 13 §:ssä tarkoitettujen oikeuksien lakkauttamiseen samoin kuin 14-§:n 1 momentin mukaisen etuoikeuden peruuttamiseen on vastaavasti sovellettava 84 §:n 1 ja 2 momentin säännöksiä.

89a§

Milloin tietoimituksessa on asetettu määräaika, jonka kuluessa tie on rakennettava valmiiksi eikä tiekunta tieosakkaan vaatimuksesta huolimatta ole sen johdosta ryhtynyt tarpeellisiin toimenpiteisiin, tielautakunta voi tieosakkaan hakemuksesta määrätä uskotun miehen teettämään tai oikeuttaa hakijan tekemään tai teettämään asian vaatimat tietyöt tieosakasten kustannuksella. Ennen päätöksen tekemistä on toimitsijamiehelle tai hoitokunnalle varattava tilaisuus tulla asiasta kuulluksi ja, mikäli rakentamisasiaa ei ole käsitelty tiekunnan kokouksessa, sille on varattava tilaisuus antaa määräajassa lausuntonsa asiasta. Milloin tien tekemiseen tarvitaan etukäteen varoja, on uskottu mies aina määrättävä.

Jos tietyön kustannuksiin tarvitaan etukäteen varoja, tulee tielautakunnan päätöksellään vahvistaa tarvittava määrä ottamalla huomioon 48 §:n 2 momentissa tarkoitettu kustannusarvio sekä samalla määrätä tieyksikköjen mukaan kultakin tieosakkaalta etukäteen perittävä osuus näistä kustannuksista.

Kun tie on tehty valmiiksi, tielautakunnan tulee vahvistaa tiekunnan osakkailta lopullisesti perittävien kustannusten määrä. Mikäli kustannuksiin etukäteen peritty määrä on lopullisin kustannuksia suurempi, on säästynyt kustannuserä viipymättä palautettava tiekunnalle. Edellä 1 momentissa tarkoitetun uskotun miehen palkkiosta ja sen määräämisestä on voimassa, mitä 77 §:n 3 momentissa on säädetty

Tielautakunnan 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen, jolla tietyön toteuttaminen tieosakasten kustannuksella on myönnetty, samoin kuin 2 momentissa mainittuun päätökseen, jolla tarvittavien kustannusten määrä on vahvistettu, ei saa hakea muutosta. Tielautakunnan päätöksellä vahvistetut 2 ja 3 momentissa tarkoitettuja kustannuksia vastaavat maksut saadaan ottaa päätöksen otteen perusteella siitä kiinteistöstä, johon maksu kohdistuu, samalla etuoikeudella kuin 78 §:ssä on tiemaksusta säädetty.

Jolleivät tieosakkaat muodosta tiekuntaa, on l momentissa tarkoitetun tien tekemisestä soveltuvin osin voimassa, mitä 71 §:ssä on säädetty.

90§

Kun maaoikeudelta on haettu muutosta tämän lain nojalla tehtyyn päätökseen, joka koskee maksamiseen velvoittamista tai kysymystä siitä, onko 8, 12 tai 13 §:ssä taikka 17 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitettu oikeus myönnettävä, ei päätöstä voida panna täytäntöön, ennen kuin se on saanut lainvoiman. Sama on voimassa 69 §:ssä tarkoitetusta sekä tien taikka 12 tai 13 §:ssä mainitun oikeuden lakkauttamista koskevasta päätöksestä. Mikäli päätökseen, joka muun ohella koskee maksamiseen velvoittamista, on haettu muutosta vain maksamiseen velvoittamisen osalta, ei tämä kuitenkaan estä päätöksen täytäntöönpanoa muilta osin.

Muutoin voidaan tietoimituksessa tehty tai tielautakunnan antama päätös panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta, jollei maaoikeus kiellä päätöksen täytäntöönpanoa.

99a§

Jos tilojen yhteiseen alueeseen perustetaan tieoikeus taikka jos yhteinen alue siirretään kiinteistöön sen mukaan kuin 38 c §:ssä on sanottu, ja korvattava alue on arvoltaan vähäinen verrattuna niihin kustannuksiin, jotka johtuvat sen seikan selvittämisestä, mitkä tilat ovat alueen osakkaita ja mikä on kunkin osuus, voidaan sanottu selvitys jättää toimittamatta. Kiinteistöön siirrettävästä alueesta suoritettavan korvauksen maksamisesta ja tallettamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä jakolain 243 §:ssä tarkoitetun yhteisen alueen lunastushinnasta on vastaavasti säädetty.

103a§

Milloin tieyksikköjen jako tulee muutettavaksi sen mukaan kuin 29 §:ssä on säädetty, tiekunta voi päättää määräyksen pyytämisestä maanmittaustoimistolta maanmittausinsinöörille kirjallisen lausunnon antamiseksi ja mahdollisesti tarpeellisen katselmuksen suorittamiseksi asiassa. Tiekunnan toimitsijamiehen tai hoitokunnan on annettava määräyksen saaneelle toimitusinsinöörille lausunnon antamista varten tarvittava selvitys. Lausunnon tulee sisältää ehdotus tieyksikköjen määräämisen perusteiksi ja, mikäli sitä on pyydetty, tieyksiköksi.

Milloin tielautakunnassa on käsiteltävänä 52 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu tieyksikköjen vahvistamista koskeva asia, tielautakunta voi saatuaan tiekunnan tai, milloin sen perustamista on samalla pyydetty, hakijoiden sitoumuksen kustannusten suorittamisesta pyytää 1 momentissa tarkoitetun lausunnon antamista ja katselmuksen suorittamista asiassa.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä johtuvista kustannuksista sekä niiden suorittamisesta ja perimisestä on soveltuvin osin voimassa, mitä tietoimituksen kustannuksista on säädetty.

104§

Maaoikeuteen tämän lain mukaan valittamalla saatetun jutun käsittelystä on vastaavasti voimassa, mitä jakolaissa on säädetty valitusteitse maaoikeuteen tulleiden asioiden käsittelystä. Jos tielautakunnan päätöksestä on valitettu, tulee tielautakunnan puheenjohtajan tai hänen määräämänsä lautakunnan jäsenen olla saapuvilla maaoikeuden istunnossa ja tuoda istuntoon asiaa tielautakunnassa käsiteltäessä kertyneet asiakirjat, jollei niitä ole maaoikeudelle etukäteen toimitettu. Hänen oikeudestaan saada palkkiota sekä matkakulujen korvausta ja päivärahaa on voimassa, mitä maaoikeuden lautamiehen osalta on säädetty.

Maaoikeuden antamaan päätökseen tässä laissa tarkoitetuissa asioissa saa hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta, jos korkein oikeus oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n 2 kohdan nojalla myöntää muutoksenhakuluvan. Tällöin on noudatettava, mitä muutoksen hakemisesta ja sen oikeusvaikutuksista on säädetty hovioikeuden tuomion tai päätöksen osalta riitaasiassa, joka on pantu vireille yleisessä alioikeudessa. Tyytymättömyyttä päätökseen ei kuitenkaan tarvitse erikseen ilmoittaa.

Mitä 2 momentissa on säädetty muutoksen hakemisesta maaoikeuden päätökseen, on vastaavasti voimassa muutoksen hakemisesta maaoikeustuomarin päätökseen asiassa, jonka tämä on yksin ratkaissut. Muutosta ei kuitenkaan saa hakea maaoikeustuomarin toimitusmiehen esteellisyyttä koskevasta asiasta antamaan päätökseen.

107a§

Mitä tässä laissa on säädetty kiinteistöstä, koskee soveltuvin osin myös valtion metsämaata.

Mitä 38 a, 38 c ja 38 d §:ssä on säädetty kiinteistöstä, on sovellettava myös tilojen yhteiseen alueeseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivän lokakuuta 1975.

Tielautakunnan tulee kuuden kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta lähettää asianomaiselle maanmittauskonttorille ilmoitus 56 §:n 2 momentissa, sellaisena kuin se on 15 päivänä kesäkuuta 1962 annetussa laissa (358/62), mainittuun luetteloon merkityistä tiedoista sekä sille annetut sanottuja tietoja koskevat asiakirjat samoin kuin jäljennökset niistä tielautakunnan päätöksistä, jotka koskevat edellä tarkoitettuja tietoja. Mainitun luettelon pitäminen tielautakunnan toimesta lakkaa tämän lain voimaan tullessa, Kuitenkin on tielautakunta velvollinen kuuden kuukauden ajan lain voimaantulosta lukien antamaan pyydettäessä otteita ja jäljennöksiä luettelosta sekä sitä koskevia tietoja, jotka perustuvat ennen lain voimaantuloa annettuun päätökseen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä valmistaviin toimenpiteisiin 51 a §:n 1 momentissa tarkoitetun rekisterin pitämiseksi maanmittauskonttoreissa.

Milloin tietoimitus tai tielautakunnan toimitus on aloitettu ennen tämän lain voimaantuloa, on, mikäli 2 momentista ei muuta johdu, noudatettava mitä aikaisemmin on säädetty.

Naantalissa 4. päivänä heinäkuuta 1975

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Inkeri Anttila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.