520./1975

Annettu Naantalissa 4 päivänä heinäkuuta 1975.

Laki oikeudenkäymiskaaren 11 ja 17 lukujen muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään oikeudenkäymiskaaren 11 lukuun, sellaisena kuin se on 12 päivänä elokuuta 1960 annetussa laissa (362/60) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, uusi 22 a § ja 17 lukuun, sellaisena kuin se on 29 päivänä heinäkuuta 1948 annetussa laissa (571/48) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, uusi 26 a § seuraavasti:

11 luku.

Haasteesta ja sen tiedoksi antamisesta.

22 a §

Jos rikosasiassa haaste vastaajalle tai kutsu asianomistajalle on annettava tiedoksi maan ulkopuolella, haasteen ja kutsun antaa kihlakunnantuomari tai raastuvanoikeuden puheenjohtaja. Haasteessa ja kutsussa on ilmoitettava päivä, jona se viimeistään on annettava tiedoksi, sekä mainittava mahdolliset seuraamukset esteettömästä poissaolosta.

Haasteen tai kutsun pyytämisestä sekä lähettämisestä ulkomaan viranomaiselle on soveltuvin osin voimassa, mitä haasteesta riita-asiassa on säädetty.

Haasteen ja kutsun sisällöstä antaa tarkemmat määräykset oikeusministerio.

17 luku

Todistelusta.

Todistajat.
26 a §

Jos kutsu todistajalleon annettava tiedoksi maan ulkopuolella, kutsun antaa kihlakunnantuomari tai raastuvanoikeuden puheenjohtaja. Kutsussa on ilmoitettava päivä, jona se viimeistään on annettava tiedoksi.

Kutsua on pyydettävä tuomioistuimen kansliaan annettavalla hakemuksella. Kutsu on lähetettävä tuomarin toimesta tiedoksiantoa varten sen maan viranomaiselle, missä todistaja oleskelee, niin kuin siitä on erikseen sovittu.

Todistajaa vastaan, joka saatuaan ulkomailla tiedoksi kutsun jää saapumatta tuomioistuimeen, saa käyttää pakkokeinoja vain, jos siitä on erikseen säädetty tai sovittu taikka todistaja on Suomessa.

Kutsun sisällöstä antaa tarkemmat määräykset oikeusministeriö.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1975.

Naantalissa 4 päivänä heinäkuuta 1975.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Inkeri Anttila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.