447/1975

Annettu Helsingissä 13. päivänä kesäkuuta 1975

Asetus vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta

Oikeusministerin esittelystä säädetään:

Vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa varten on alioikeudessa pidettävä rangaistusluetteloa. Rangaistusluetteloon merkitään ehdoton vankeusrangaistus, täytäntöönpantavaksi määrätty ehdollinen vapausrangaistus ja ehdonalaisen vapauden menettäminen.

Rangaistusluetteloon ei tehdä merkintää alistetussa asiassa eikä asiassa, jonka alioikeus sitä lopullisesti ratkaisematta siirtää toisen tuomioistuimen päätettäväksi.

Rangaistusluetteloon merkitään täytäntöönpanoa varten tarpeelliset tiedot tuomitusta ja päätöksen sisällöstä.

Rangaistusluettelo laaditaan oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaiselle lomakkeelle. Valtion painatuskeskus toimittaa pyynnöstä asianomaisille viranomaisille lomakkeet maksutta.

Alioikeudesta on täytäntöönpanoa varten lähetettävä lääninhallitukselle erikseen ote jokaisesta rangaistusluetteloon merkitystä (täytäntöönpanokirja). Täytäntöönpanokirja lähetetään sen läänin lääninhallitukselle, jonka alueella alioikeuden varsinainen istuntopaikka sijaitsee.

Rangaistusluettelon otteet kunkin kuukauden aikana tuomituista on lähetettävä ennen seuraavan kuukauden 15 päivää. Otetta ei saa lähettää ennen tyytymättömyyden ilmoittamiselle säädetyn määräajan päättymistä. Jos alioikeuden päätökseen on ilmoitettu tyytymättömyyttä vankeusrangaistuksen osalta, otteeseen on tehtävä siitä merkintä, josta myös on käytävä ilmi, kuka on ilmoittanut tyytymättömyyttä.

Kun tuomioistuin ratkaistessaan asian määrää tuomitun pidettäväksi vangittuna, vankipassiin on merkittävä täytäntöönpanoa varten tarpeelliset tiedot. Vankipassi on vangittua koskevassa asiassa väliaikaisena täytäntöönpanokirjana.

Kun hovioikeus tai korkein oikeus tuomitsee 1 §:n 1 momentissa mainittuun seuraamukseen, täytäntöönpanokirjana on jäljennös päätöksestä. Jos korkein oikeus ei myönnä muutoksenhakulupaa asiassa, jossa lupa olisi voitu myöntää oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n I kohdan nojalla, täytäntöönpanokirjana on jäljennös tästä päätöksestä.

Jokaista tuomittua kohden lääninhallitukseen on lähetettävä yksi jäljennös. Jäljennös on lähetettävä myös, jos täytäntöönpantavaan vankeuteen alemmassa tuomioistuimessa tuomittu muutoksenhakutuomioistuimessa vapautetaan tällaisesta seuraamuksesta tai jos asiaa ei tutkita rangaistuksen osalta. Jos vankeusrangaistukseen tuomitusta ei alioikeudessa ole tehty merkintää rangaistusluetteloon, täytäntöönpanokirjana olevaan jäljennökseen on merkittävä tuomitun henkilötiedot ja osoite. Tarvittaessa jäljennökseen on liitettävä myös jäljennös alemman tuomioistuimen päätöksestä.

Täytäntöönpanokirja lähetetään 2 §:n 1 momentissa tarkoitetulle lääninhallitukselle tai, jos hovioikeus on käsitellyt asian ensimmäisenä oikeusasteena, sen läänin lääninhallitukselle, jonka alueella hovioikeus sijaitsee.

Jos hovioikeuden päätös koskee asian vuoksi vangittua, on täytäntöönpanokirja lähetettävä heti. Samoin on meneteltävä, jos päätös saa heti lainvoiman. Muussa tapauksessa täytäntöönpanokirja on lähetettävä tyytymättömyyden ilmoittamiselle säädetyn määräajan kuluttua. Jäljennökseen on tällöin merkittävä, onko päätös lainvoimainen.

Jos tuomittu on asian takia vangittuna, lääninhallituksen on heti lähetettävä täytäntöönpanokirja sen rangaistuslaitoksen johtajalle, jossa tuomittua pidetään vangittuna. Muussa tapauksessa lääninhallituksen on, hankittuaan selvityksen tuomion lainvoimaisuudesta lähetettävä täytäntöönpanokirja tuomitun asuinpaikan maistraatille tai nimismiehelle. Jos tuomittu on rangaistuslaitoksessa suorittamassa muuta rangaistusta tai vangittuna muun asian vuoksi, saadaan täytäntöönpanokirja lähettää asianomaisen rangaistuslaitoksen johtajalle.

Rangaistuslaitoksen johtaja on velvollinen täytäntöönpanokirjan mukaisesti panemaan vankeusrangaistuksen täytäntöön heti, kun se lain mukaan on täytäntöönpanokelpoinen.

Jos samalla kertaa on pantava täytäntöön useampia rangaistuksia, jotka rikoslain 7 luvun säännösten mukaan on yhdistettävä, johtajan on ilmoitettava siitä hovioikeudelle.

Jos vangin on samalla kertaa suoritettava yhteenlaskettavia vankeusrangaistuksia, vangille on pyynnöstä annettava kirjallinen ilmoitus siitä, miten yhteenlaskeminen on toimitettu.

Jos tuomittu, joka on asian takia vangittuna, kahden todistajan läsnä ollessa ilmoittaa rangaistuslaitoksen johtajalle suostuvansa vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoon, vaikka päätös ei ole saanut lainvoimaa, on tyytymisestä tehtävä merkintä täytäntöönpanokirjaan ja tuomittu toimitettava viipymättä rangaistustaan suorittamaan.

Jos asian takia vangittuna oleva on suostunut täytäntöönpanoon ennen tyytymättömyyden ilmoittamisen määräajan päättymistä, rangaistuslaitoksen johtajan on ilmoitettava siitä asian ratkaisseelle tuomioistuimelle. Jos täytäntöönpanoon suostuminen on tapahtunut myöhemmin ja asiassa on täytäntöönpanokirjan mukaan ilmoitettu tyytymättömyyttä, suostumisesta on ilmoitettava muutoksenhakutuomioistuimelle ja tuomitun oikeudenkäyntiavustajalle.

Jos vangittu on suostunut rangaistuksen täytäntöönpanoon ennen kuin tuomio on saanut lainvoiman, ja vangittu on toisen asianosaisen muutoksenhakemuksesta tuomittu ankarampaan rangaistukseen, on ankaramman rangaistuksen täytäntöönpanossa noudatettava, mitä 6 §:n I momentissa säädetään.

Jos rangaistukseen tyytynyt päästetään vapaaksi ennen kuin muutoksenhaku on ratkaistu, rangaistuslaitoksen johtajan on ilmoitettava siitä 3 §:ssä mainitulle lääninhallitukselle sekä sille tuomioistuimelle, jossa asia on vireillä.

Saatuaan täytäntöönpanokirjan maistraatin tai nimismiehen on toimitettava vankeusrangaistukseen tuomittu suorittamaan rangaistustaan. Asianomaisen rangaistuslaitoksen johtajalle on samalla lähetettävä täytäntöönpanokirja tai sen jäljennös.

Jos tuomittu haluaa itse ilmoittautua rangaistuslaitokseen, eikä ole syytä otaksua, että hän sen laiminlyö, maistraatin tai nimismiehen tulee antaa siihen lupa ja määrätä ilmoittautumispäivä. Asiasta on ilmoitettava rangaistuslaitoksen johtajalle. Matkakulut suorittaa valtio oikeusministeriön tarkemmin määräämällätavalla.

Kun tuomittu, jota ei pidetä vangittuna, on otettu rangaistuslaitokseen, johtajan on ilmoitettava lääninhallitukselle vangin vastaanottopäivä.

Jos vankeusrangaistukseen tuomittu todennäköisesti on vakavan sairauden tai vaikean vamman takia sellaisessa tilassa, että hänen hoitonsa vaarantuisi rangaistuslaitokseen toimittamisesta, taikka on mielisairas, maistraatin tai nimismiehen on lähetettävä täytäntöönpanokirja oikeusministeriön vankeinhoito-osastolle sekä liitettävä mukaan saatavissa oleva selvitys tuomitun terveydentilasta.

10§

Jos oikeusministeriön vankeinhoito-osastolle on tehty esitys tai hakemus vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon aloittamisen lykkäämisestä, vankeinhoito-osaston on, jollei esitystä tai hakemusta heti hylätä, ilmoitettava siitä lääninhallitukselle. Lääninhallituksen taikka maistraatin tai nimismiehen on vankeinhoitoosaston pyynnöstä toimitettava täytäntöönpanokirja vankeinhoito-osastolle. Täytäntöönpanijan on keskeytettävä täytäntöönpanotoimet saatuaan tiedon tässä pykälässä tarkoitetusta ilmoituksesta tai pyynnöstä. Täytäntöönpanoa ei saa lykätä, jos tuomittu on jo aloittanut rangaistuksensa suorittamisen rangaistuslaitoksessa.

11§

Ratkaistuaan täytäntöönpanon aloittamisen lykkäämistä koskevan asian oikeusministeriön vankeinhoito-osaston on lähetettävä ilmoitus päätöksestään ja täytäntöönpanokirja asianomaiselle lääninhallitukselle. Kun täytäntöönpanoa on jatkettava, lääninhallituksen on lähetettävä täytäntöönpanokirja 4 §:ssä tarkoitetulle maistraatille tai nimismiehelle.

Vankeinhoito-osaston edellä tarkoitetusta päätöksestä lääninhallituksen on annettava tieto tuomitulle niin kuin tiedoksiannosta hallintoasioissa annetussa laissa (232/66) erityistiedoksiannosta säädetään.

12§

Jos maistraatti tai nimismies rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 luvun 1 §:ssä tarkoitetun oikeusministeriön määräyksen nojalla siirtää tuomitun rangaistuslaitokseen toimittamista taikka lykkää sitä laissa tarkoitetusta syystä, siitä on tehtävä merkintä täytäntöönpanokirjaan, johon on merkittävä myös siirtämisen tai lykkäämisen peruste. Täytäntöönpanotoimia on sen jälkeen jatkettava siten, että tuomittu voi aloittaa rangaistuksen suorittamisen säädetyssä ajassa.

13§

Jos täytäntöönpantavaan vankeusrangaistukseen tuomittua ei tavata, mutta hänen uusi oleskelupaikkansa on tiedossa, maistraatin tai nimismiehen on siirrettävä täytäntöönpano uuden oleskelupaikan maistraatille tai nimismiehelle ja ilmoitettava asiasta lääninhallitukselle. Jollei oleskelupaikka ole tiedossa, täytäntöönpanokirja on palautettava lääninhallitukselle, jonka on selvitettävä tuomitun oleskelupaikka ja sen jälkeen siirrettävä täytäntöönpano asianomaiselle maistraatille tai nimismiehelle. Jos oleskelupaikkaa ei saada selville, lääninhallituksen on annettava etsintäkuulutus, jonka mukaan tuomittu on toimitettava rangaistustaan suorittamaan sieltä, missä hänet tavataan. Täytäntöönpanotoimista on maistraatin tai nimismiehen annettava lääninhallitukselle tieto.

14§

Lääninhallituksen on seurattava, että rangaistusluettelon otteet lähetetään asianmukaisesti täytäntöönpanoa varten.

Alioikeudesta on vuosineljänneksittäin seuraavan kuukauden kuluessa lähetettävä lääninhallitukseen jäljennös tuomioluettelosta.

15§

Lääninhallituksen on pidettävä 2 ja 3 §:ssä mainituista täytäntöönpanoasioista oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaista päiväkirjaa.

16§

Lääninhallituksen on valvottava, että täytäntöönpantavaan vankeusrangaistukseen tuomitut toimitetaan rangaistustaan suorittamaan.

Kuukauden kuluessa kunkin vuosineljänneksen päättymisestä lääninhallituksen on lähetettävä oikeuskanslerille oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaan laadittu luettelo niistä lainvoimaisesti vankeusrangaistukseen tuomituista, joita koskevat täytäntöönpanokirjat ovat ennen mainittua vuosineljännestä saapuneet lääninhallitukselle, mutta joita ei vielä ole toimitettu rangaistustaan suorittamaan.

17§

Alioikeudesta on lähetettävä oikeuskanslerille jokaiselta vuosineljännekseltä jäljennös rangaistusluettelosta kuukauden kuluessa vuosineljänneksen päättymisestä. Vuosineljänneksen vaihteen yli jatkuvilla käräjillä tuomitut rangaistukset saadaan merkitä jälkimmäiseltä vuosineljännekseltä laadittavaan jäljennökseen.

18§

Milloin alioikeudessa käytetään tuomiolauselmalomakkeita, ei rangaistusluetteloa pidetä. Täytäntöönpanokirjana on tällöin oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaiselle lomakkeelle laadittu päätösilmoitus.

19§

Tämä asetus ei koske sotatuomioistuimen tuomitseman rangaistuksen täytäntöönpanoa.

20§

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa oikeusministeriö.

21§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1975.

Tällä asetuksella kumotaan 21 päivänä joulukuuta 1928 annettu asetus ehdotonta vapausrangaistusta määräävän päätöksen täytäntöönpanosta (351/28), 21 päivänä kesäkuuta 1905 annettu Keisarillisen Suomen senaatin päätös, sisältävä erityisiä määräyksiä päiväkirjan pitämisestä ehdotonta vapausrangaistusta määräävän tuomion täytäntöön panemisesta, ja 20 päivänä kesäkuuta 1918 annettu asetus, sisältävä määräyksiä ehdollisesta rangaistustuomiosta annetun lain soveltamisesta.

Helsingissä 13. päivänä kesäkuuta 1975

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.