116/1975

Annettu Helsingissä 14. päivänä helmikuuta 1975

Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

kumotaan 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun rakennusasetuksen (266/59) 32 §:n 2 momentin 16 kohta,

muutetaan 44 §:n 1 kohta, 61 §:n 3 momentti ja 127 § sekä

lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 9 päivänä tammikuuta 1970 annetulla asetuksella (12/70), uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, 1 a §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 28 päivänä heinäkuuta 1972 ja 2 päivänä helmikuuta 1973 annetuilla asetuksilla (596/72 ja 101/73), uusi 3 ja 4 momentti, 34 §:ään uusi 3 a kohta, 51 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 11 päivänä kesäkuuta 1965, 10 päivänä lokakuuta 1969 ja 31 päivänä lokakuuta 1973 annetuilla asetuksilla (334/65, 628/69 ja 791/73), uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi ja 122 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, sekä asetukseen uusi 87 a ja 150 a § seuraavasti:


Sisäasiainministeriö voi antaa määräyksiä rakennuksen, rakenteen, rakennusosan, rakennustarvikkeen tai muun rakennukseen kuuluvan kiinteän laitteen sekä kiinteistön vesi- ja viemärilaitteen tai -laitteiston tyyppihyväksynnästä sekä siihen liittyvästä laadunvalvonnasta. Samoin ministeriö voi antaa määräyksiä tyyppihyväksytyn rakennustuotteen merkitsemisestä.


1a§

Sisäasiainministeriön apuna on tyyppihyväksyntää ja siihen liittyvää laadunvalvontaa koskevissa asioissa rakennusalan laadunvalvontaneuvottelukunta. Valtioneuvosto kutsuu neuvottelukuntaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä enintään 12 muuta jäsentä ja yhtä monta varajäsentä henkilöistä, jotka edustavat viranomaisia, rakennusten käyttäjiä sekä rakennusten ja rakennusosien valmistajia.

Sisäasiainministeriön apuna on kaavoitus- ja rakennusalan tutkimuksen koordinointia koskevissa asioissa kaavoitus- ja rakennustutkimuksen neuvottelukunta. Valtioneuvosto kutsuu neuvottelukuntaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä enintään 12 muuta jäsentä ja kullekin varajäsenen henkilöistä, jotka edustavat viranomaisia ja yhteisöjä sekä muutoin asiantuntemusta kaavoitus- ja rakennustutkimukseen liittyvillä aloilla

34§

Muidenkin alueiden kuin rakennuskorttelien käytöstä voidaan antaa asemakaavamääräyksiä, kuten:


3 a) katualueen varaamisesta yhtä tai useampaa erityistä liikennetarkoitusta, kuten jalankulkua, polkupyöräilyä, huoltoajoa tai joukkoliikennettä taikka muuta erityista tarvetta varten;


44§

Korttelia rakennustontteihin jaettaessa on noudatettava:

1) jokaisen tontin tulee rajoittua katualueeseen, toriin tai katuaukioon; erityisestä syystä tontti voi kuitenkin rajoittua virkistys- tai liikennealueeseen, minkä kautta tontille on järjestettävissä ajokelpoinen yhteys;


51§

Lukuun ottamatta rakennustyön kannalta tarpeellista selvitystä sisäasiainministeriön tyyppihyväksyntäpäätös korvaa kuitenkin 2 momentissa tarkoitetun lisäselvityksen siltä osin kuin on kysymys tyyppihyväksytystä rakennustuotteesta.


61§

Rakennustyön kestäessä maistraatti voi määrätä, että lujuuslaskelimat piirustuksineen sekä muut erikoispiirustukset on jätettävä tarkastettaviksi. Yksityiskohtaisia määräyksiä voidaan tästä antaa rakennusjärjestyksessä. Lukuun ottamatta rakennustyön kannalta tarpeellisia piirustuksia sisäasiainministeriön tyyppihyväksyntäpäätös korvaa kuitenkin edellä mainitut laskelmat ja piirustukset siltä osin kuin on kysymys tyyppihyväksytystä rakennustuotteesta.

87a§

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden tulee olla rakennuksen käyttötarkoitukseen sopivat eivätkä ne saa aiheuttaa terveydellistä tai muuta vastaavaa haittaa.

122§

Lukuun ottamatta rakennustyön kannalta tarpeellista selvitystä sisäasiainministeriön tyyppihyväksyntäpäätös korvaa kuitenkin 2 momentissa tarkoitetun lisäselvityksen siltä osin kuin on kysymys tyyppihyväksytystä rakennustuotteesta.


127§

Rakennustyön kestäessä rakennuslautakunta voi määrätä, että lujuuslaskelmat piirustuksineen sekä muut erikoispiirustukset on jätettävä tarkastettaviksi. Lukuun ottamatta rakennustyön kannalta tarpeellisia piirustuksia sisäasiainministeriön tyyppihyväksyntäpäätös korvaa kuitenkin edellä mainitut laskelmat ja piirustukset siltä osin kuin on kysymys tyyppihyväksytystä rakennustuotteesta.

150a§

Sisäasiainministeriön tyyppihyväksyntäpäätös voidaan peruuttaa, milloin ministeriö harkitsee siihen olevan aihetta.

Päätöksestä, jolla ministeriö on hylännyt tyyppihyväksyntää koskevan hakemuksen sillä perusteella, ettei hakemuksen tarkoittama rakennus, rakenne, rakennusosa, rakennustarvike tai muu rakennukseen kuuluva kiinteä laite taikka kiinteistön vesi- ja viemärilaite tai -laitteisto täytä voimassa olevien säännösten tai määräysten vaatimuksia, ministeriön on viipymättä ilmoitettava rakennusluvan myöntäville viranomaisille.

Helsingissä 14. päivänä helmikuuta 1975

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sisäasiainministeri
Heikki Tuominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.