1029/1974

Annettu Helsingissä 31. päivänä joulukuuta 1974

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 4 §:n kolmas viranomaisten ryhmä, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1973 annetussa laissa (998/73) sekä 92 §:n 1 ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetussa laissa (271/59), näin kuuluviksi:

Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leimaveroa on suoritettava, luetaan leiman määrän puolesta kuuteen ryhmään seuraavasti:


3 ryhmä:

Lääninhallitukset lääninoikeuksineen, väestörekisterikeskus, keskusrikospoliisi, suojelupollisi, sota-arkisto, valtiokonttori, valtiontalouden tarkastusvirasto, verohallitus, tullihallitus, pankkitarkastusvirasto, rakennushallitus, tuomiokapitulit, ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallitus, kouluhallitus, ammattikasvatushallitus, valtion arkisto, maakunta-arkistot, maatilahallitus, vesihallitus, metsähallitus, maanmittaushallitus, metsäntutkimuslaitos, tie- ja vesirakennushallitus, autorekisterikeskus, ilmailuhallitus, ilmatieteen laitos, rautatiehallitus, posti- ja lennätinhallitus, merenkulkuhallitus, elinkeinohallitus, patentti- ja rekisterihallitus, paineastiain tarkastuslaitos, työsuojeluhallitus, tapaturmavirasto, sosiaalihallitus ja lääkintöhallitus.


92§

Joka on tyytymätön viranomaisen, oikeuden tai virkamiehen toimenpiteeseen, sikäli kuin se koskee leimaveron suorittamisvelvollisuutta tai suoritettavan leimaveron määrää, saa siitä valittaa lääninoikeudelle, jollei valitusviranomaisesta jäljempänä tai muualla laissa ole toisin säädetty.


Joka ei tyydy päätökseen, jonka lääninoikeus on antanut 1 momentissa tarkoitetun valituksen johdosta taikka jolla lääninhallitus on leimaveron määrännyt, saa valittaa siitä korkeimpaan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä päivästä, jona päätös on tiedoksi saatu, sitä päivää lukuun ottamatta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1975.

Helsingissä 31. päivänä joulukuuta 1974

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sisäasiainministeri
Heikki Tuominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.