1025/1974

Annettu Helsingissä 31. päivänä joulukuuta 1974

Laki verotuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 3 §:n 1 momentti 13 §:n 2 momentti, IV osan 1 luvun otsake, 34 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on 15 päivänä joulukuuta 1972 annetussa laissa (800/72), 51 §:n 3 momentti, 64 §:n 1 momentti, 64 a §, sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1968 annetussa laissa (684/68), 72 §:n 1 momentin johdantolause, 75§, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 4 päivänä tammikuuta 1974 annetussa laissa (4/74), 91 §, 93 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1974 annetussa laissa (1024/74), 94 §:n 2 momentti ja 126 §:n 1 momentti sekä lisätään 33 §:ään uusi 4 momentti, 35 §:ään uusi 4 momentti, 45 §:n 1 momenttiin uusi 3 a kohta, 59 §:ään uusi 2 momentti, itse lakiin uusi 63 a §, 69 §:ään uusi 3 momentti ja itse lakiin uusi 100 a § seuraavasti:

Kuolinpesän tulosta ja omaisuudesta suoritettavasta verosta vastaavat pesän osakkaat niin kuin omasta verostaan. Kotona asuvan alaikäisen lapsen tulosta ja omaisuudesta, josta verotetaan hänen vanhempiaan, on myös lapsi vastuussa.


13§

Lautakunnan jäsen älköön olko saapuvilla käsiteltäessä asiaa, joka koskee häntä itseään, hänen puolisoaan, lastaan, vanhempiaan tai puolisonsa vanhempia, sisaruksiaan tahi näiden puolisoita tai lapsia taikka sellaista yhteisöä, yhtymää, laitosta, säätiötä tai kuolinpesää, jonka hallitukseen tai hallintoon hän kuuluu tai josta hänellä on tuntuvaa etua.

IV osa.

Ilmoittamisvelvollisuus.

1 luku

Verovelvollisen ja yhtymän ilmoitukset.

33§

Mitä tässä osassa säädetään verovelvollisesta, on soveltuvin osin voimassa yhtymästä.

34§

Verovelvollisen henkilön kotikunnaksi katsotaan se kunta, missä hänet verovuoden alussa on ollut henkikirjoitettava. Verovelvollisen yhteisön kotikunta on se kunta, missä yhteisön kotipaikka verovuoden alussa oli. Yhtymän kotikunta on se kunta, missä sen kotipaikan on verovuoden alussa katsottava olleen.


35§

Yhtymän osakkaan on omassa veroilmoituksessaan ilmoitettava yhtymän nimi ja osoite seka osuutensa yhtymän tuloihin ja omaisuuteen.

45§

Verotusta varten tulee jäljempänä mainittavien viranomaisten, henkilöiden ja yhteisöjen toimittaa asianomaiselle verotoimistolle tammikuun kuluessa edelliseltä kalenterivuodelta seuraavat asiakirjat ja tiedot:


3 a) sen, joka on antanut stipendin, opintorahan tai muun apurahan opintoja tai tieteellistä tutkimusta varten ja sen joka on antanut palkinnon tieteellisen, taiteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi, kullekin annetun suorituksen määrästä, mikäli sitä on edellisenä vuotena maksettu ainakin 5.000 markkaa;


51§

Yhtymän ilmoittamisvelvollisuuden täyttäminen on yhtymän osakkaan velvollisuutena. Yhteismetsän hoitokunta vastaa yhteismetsän ilmoittamisvelvollisuuden täyttämisestä.


59§

Yhtymän osakkaan on suoritettava kunnallisveroa osuudestaan yhtymän tuloon sille kunnalle, jolle yhtymän olisi ollut suoritettava sanottu vero, jos se olisi ollut eri verovelvollinen.

63a§

Yhtymän kotikunnan verolautakunta vahvistaa yhtymän verotettavan tulon ja omaisuuden sekä yhtymän tappion ja velkojen jaon osakkaille ja ilmoittaa siitä niille verolautakunnille, jotka määräävät osakasten verot.

64§

Milloin liikettä tai ammattia on harjoitettu siten, että siitä on suoritettava veroa kahdelle tai useammalle kunnalle, vahvistaa 63 ja 63 a §:n säännöksistä poiketen sen läänin lääninverolautakunta, jossa verovelvollisen kotikunta on, tällaisen verovelvollisen verotettavan tulon ja sen jakamisen asianomaisten kuntien kesken sekä näille kunnille tulevien veroäyrien määrät ja myös yhtymän verotettavan tulon ja omaisuuden sekä tappion ja velkojen jaon yhtymän osakkaille. Näiden kuntien verolautakuntien on tehtävä lääninverolautakunnalle ehdotukset asianomaiselle kunnalle tulevien veroäyrien määrästä.


64a§

Milloin yhtenä tulolähteenä pidettävää maatilataloutta on harjoitettu siten, että siitä on suoritettava veroa kahdelle tai useammalle kunnalle, on verovelvollisen tai mikäli kysymys on yhtymästä, yhtymän kotikunnan verolautakunnan verotusta toimittaessaan tehtävä ehdotus siitä, miten tulolähteen verotettava tulo on kunnallisverotuksessa jaettava eri kuntien kesken. Verolautakunnan on annettava ehdotuksensa viipymättä tiedoksi muiden asianomaisten kuntien verolautakunnille, joiden tulee, jos ne hyväksyvät ehdotuksen, toimittaa verotus omalta osaltaan sen mukaisesti. Mikäli joku näistä verolautakunnista ei hyväksy ehdotusta, vahvistaa 63 a §:n säännöksestä poiketen sen läänin lääninverolautakunta, jossa verovelvollisen tai yhtymän kotikunta on, kunnallisverotuksessa verotettavan tulon sekä tulon jakamisen asianomaisten kuntien kesken ja kullekin kunnalle tulevien veroäyrien määrät sekä valtionverotuksessa verotettavan tulon ja omaisuuden. Kuntien verolautakuntien on tällöin tehtävä lääninverolautakunnalle ehdotukset asianomaiselle kunnalle tulevien veroäyrien määrästä.

69§

Ennakkotietoa, joka koskee yhtymän osakkaille heidän osuudestaan yhtymän tulosta tai omaisuudesta määrättävää veroa, voi myös yhtymä hakea.

72§

Verotusta toimittaessaan verolautakunnan on ennen muiden paitsi luonnollisten vähennysten ja velan korkojen sekä indeksi- ja kurssitappioiden vähentämistä kunkin tulolähteen ja omaisuusryhmän osalta;


75§

Sen jälkeen kun verolautakunta on vahvistanut kunkin tulolähteen puhtaan tulon ja veronalaisten varojen kokonaismäärän sekä määrännyt verovelvollisen kokonaistuloista ja veronalaisista varoista tehtävät vähennykset, verolautakunnan on vahvistettava valtionverotuksessa verotettava tulo ja varallisuus sekä verovelvollisen tuloveroasteikko ynnä hänen verostaan säädettyjen perusteiden nojalla tehtävät vähennykset, samoin kuin kunnallisverotuksessa verotettava tulo ja siitä pantavien veroäyrien määrä.

91§

Veron ja kansaneläkevakuutusmaksun määräämiseen ja maksuunpanoon voi hakea muutosta verovelvollinen itse sekä jokainen muu, jonka oman veron määrään verotus välittömästi saattaa vaikuttaa tai joka on veron suorittamisesta joko julkis- tai yksityisoikeudellisen oikeussuhteen perusteella vastuussa. Myös yhtymä voi hakea muutosta yhtymän verotettavan tulon ja omaisuuden vahvistamiseen sekä niiden jakoon.

Valtion- ja kunnanasiamiehellä, verotusasiamiehellä, verotarkastajalla sekä kunnallishallituksella on niin ikään oikeus hakea muutosta verotukseen ja yhtymän verotettavan tulon ja omaisuuden vahvistamiseen sekä niiden jakoon. Seurakunnalla on oikeus hakea muutosta 79 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kirkollisveron maksuunpanoon sekä kunnanasiamiehellä ja kansaneläkelaitoksella 79 §:n 3 momentissa mainittuun kansaneläkevakuutusmaksun määräämiseen ja maksuunpanoon.

93§

Verovelvollinen tai muu 91 §:n mukaan muutoksen hakuun oikeutettu voi, olipa veromuistutus tehty tai ei, hakea muutosta sen läänin lääninoikeudelta, jonka alueella verovelvollisen kotikunta on tai häntä on henkilökohtaisista tuloista verotettu, taikka ellei hänellä ole valtakunnassa kotikuntaa eikä häntä ole täällä verotettu henkilökohtaisista tuloista, Uudenmaan lääninoikeudelta. Milloin valtionverotuksessa yhteisverotettavilla puolisoilla on eri kotikunta, haetaan muutosta sen läänin lääninoikeudelta, jonka alueella miehen kotikunta on. Muutosta yhtymän tulon ja omaisuuden vahvistamiseen sekä niiden jakoon haetaan kuitenkin sen läänin lääninoikeudelta, jonka alueella yhtymän kotikunta on, tai ellei yhtymällä ole valtakunnassa kotikuntaa, Uudenmaan lääninoikeudelta. Muutoksenhaku on tehtävä kirjallisesti ja valituskirja on toimitettava veropiirin verotoimistoon taikka lääninoikeuteen viimeistään kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, jona tutkijalautakunnan ilmoitus valitusajan alkamisesta on julkipantu siten, kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan (säännönmukainen valitus). Milloin verovelvollinen tai muu 91 §:n 1 momentin mukaan muutoksenhakuun oikeutettu on valitusajan kuluessa tehnyt verolautakunnalle 82 §:n 3 momentissa tarkoitetun oikaisuvaatimuksen, luetaan kuitenkin hänen muutoksenhakuaikansa verolautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta tekemän päätöksen 87 §:n mukaisesta tiedoksiantamisesta.


94§

Milloin verovelvolliselle on määrätty valtionveroa taikka omasta henkilökohtaisesta tulosta kunnallisveroa jossakin muussa kuin siinä kunnassa, jonka verolautakunnalle hän on veroilmoituksensa antanut, voidaan, jos jokin muu kuin viimeksi mainittu kunta on verovelvollisen oikea verotuspaikka, perustevalituksin hakea muutosta myös veron määrään. Laki on sama, milloin tietystä liike-, ammatti- tai kiinteistötulosta taikka osuudesta yhtymän henkilökohtaiseen tuloon on määrätty kunnallisveroa muussa kunnassa, kuin mistä verovelvollinen on ilmoittanut sen saaneensa.


100a§

Jos muutoksenhakuviranomainen on määrännyt, että kahta tai useampaa verovelvollista on tietystä tulosta tai omaisuudesta verotettava niin kuin yhtymää, taikka korottanut tai alentanut yhtymän verotettavaa tuloa tai omaisuutta taikka muuttanut niiden jakoa, on asianomaisen verolautakunnan tehtävä vastaava oikaisu yhtymän osakkaan verotukseen. Jäljennös lääninoikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden edellä tarkoitetusta päätöksestä on lähetettävä asianomaiselle lääninhallitukselle ja verolautakunnalle. Muuten noudatetaan asiassa soveltuvin osin, mitä 113 §:ssä on säädetty.

126§

Jos valtakunnassa asunut henkilö, valtakunnassa asuneen henkilön kuolinpesä tai kotimainen yhteisö tai yhtymä on joutunut ulkomaalla suorittamaan veroa sellaisista ulkomaalla saaduista tuloista tai siellä olleesta omaisuudesta, joista on myös täällä verotettu, voi valtiovarainministeriö, milloin olosuhteet ovat säälittävät tai siihen muutoin on erityistä syytä, kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi tai lieventämiseksi myöntää valtionverosta ja, asianomaista kuntaa ja seurakuntaa kuultuaan, myös kunnallis- ja kirkollisverosta, sikäli kuin ne kohdistuvat sanottuun tuloon tai omaisuuteen, osittaisen tai täydellisen vapautuksen. Tähän päätökseen älköön haettako muutosta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1975 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran siltä verovuodelta toimitettavassa verotuksessa, joka tämän lain voimaantulon jälkeen ensinnä päättyy.

Tulo- ja varallisuusverolain 18 §:n 4 momentissa tarkoitetun erillisenä verovelvollisena verotettavan yhtymän verotukseen sovelletaan tämän lain säännöksiä ennen lain voimaantuloa olleessa muodossaan.

Kunnes Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä toisin säädetään, sovelletaan maakunnan kunnallisverotuksessa tällä lailla muutettuja 3, 13, 34, 51, 64, 64 a, 91, 93, 94 ja 126 §:ää ennen tämän lain voimaantuloa olleessa muodossaan. Niin ikään sovelletaan maakunnan kunnallisverotuksessa tähän lakiin lisättyä 33 §:n ja 35 §:n uutta 4 momenttia, 59 §:n uutta 2 momenttia, uutta 63 a §:ää, 69 §:n uutta 3 momenttia ja uutta 100 a §:ää sitten kun Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä on annettu tarvittavat säännökset.

Helsingissä 31. päivänä joulukuuta 1974

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Johannes Virolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.