1023/1974

Annettu Helsingissä 31. päivänä joulukuuta 1974

Laki verotuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 27 § sekä muutetaan 31 §, 90 §:n 1 ja 4 momentti, 93 §:n 2―4 momentti, 94 §:n 1 momentti, 95 ja 96 §, 96 a §:n johdantolause 96 b §:n 1 momentin johdantolause sekä 2 ja 3 momentti, 96 d §:n 1 momentti, 98 ja 102 §, 112 §:n 4 momentti, 130 § ja 132 §:n 1 momentti, niistä 90 §:n 1 ja 4 momentti sellaisina kuin ne ovat 15 päivänä joulukuuta 1967 annetussa laissa (547/67), 96 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 28 päivänä kesäkuuta 1968 annetulla lailla (390/68) sekä 96 a §:n johdantolause, 96 b §:n 1 momentin johdantolause sekä 2 ja 3 momentti ja 96 d §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat viimeksi mainitussa laissa, seuraavasti:

31§

Tarkastusasiamiehen läsnäolosta lääninoikeudessa toimitettavassa suullisessa käsittelyssä, todistajain tai asiantuntijain kuulustelussa taikka lääninoikeuden toimesta suoritettavassa katselmuksessa on voimassa, mitä asianosaisen läsnäolosta sellaisessa käsittelyssä, kuulustelussa tai katselmuksessa on säädetty.

90§

Omistamansa tai hallitsemansa maatilan veroluokitukseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta sen läänin lääninoikeudelta, jossa kiinteistö sijaitsee. Muutoksenhaku on tehtävä kirjallisesti, ja valituskirja on toimitettava asianomaiseen verotoimistoon tai lääninoikeuteen sen ajan kuluessa, jona veroluokitus 67 §:n säännöksen mukaan pidetään kunnassa nähtävänä. Valtion puolesta on verotarkastajalla ja valtionasiamiehellä sekä kunnan puolesta kunnanasiamiehellä ja kunnallishallituksella oikeus hakea samassa ajassa muutosta veroluokituksen kokonaan kumoamista.


Lääninoikeuden tässä pykälässä tarkoitetussa asiassa antama päätös on lopullinen.

93§

Jos muutoksenhakukirjelmä on annettu verotoimistoon, tulee verojohtajan, varattuaan valtion tai kunnan puolesta tehdyn valituksen johdosta verovelvolliselle sekä 91 §:n 1 momentissa tarkoitetun henkilön tekemän valituksen johdosta valtion- ja kunnanasiamiehelle tilaisuuden vastineen antamiseen, lähettää viipymättä lääninoikeudelle valituskirja vastineineen ja verotuksen perusteena olleet asiakirjat sekä otteet verolautakunnan pöytäkirjasta ja veroluettelosta ynnä tutkijalautakunnan pöytäkirjasta, jos asia on tutkijalautakunnassa käsitelty. Vielä on asiakirjoihin liitettävä selvitys valitusajan alkamisesta sekä verojohtajan lausunto valituksesta. Milloin valitus on toimitettu lääninoikeuteen, lääninoikeuden tulee, jollei asiaa jätetä tutkittavaksi ottamatta tai esitettyä vaatimusta heti hylätä, varata verojohtajan tai, jos valitus on tehty lääninverolautakunnan toimittamasta verotuksesta, lääninverotoimiston välityksellä asianosaisille tilaisuus vastineen antamiseen ja vaatia tarpeelliset selvitykset ja lausunnot.

Edellä 86 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa luetaan muutoksenhakuaika kuitenkin 91 §:n 1 momentin nojalla muutoksenhakuun oikeutettujen osalta 87 §:n mukaisesta tiedoksi antamisesta sekä 91 §:n 2 momentissa mainittujen viranomaisten osalta verolautakunnan päätöksen tekemisestä.

Milloin verovelvollista on verotettu useammassa kunnassa, hänellä on oikeus hakea muutosta kaikkiin verotuksiin yhdellä muutoksenhakukirjalla, joka on toimitettava joko 1 momentissa tarkoitettuun lääninoikeuteen tai johonkin asianomaisista verotoimistoista viimeksi päättyvän muutoksenhakuajan kuluessa.

94§

Jos verovelvollinen tai muu 91 §:n 1 momentissa tarkoitettu henkilö tahtoo valittaa verotuksesta sillä perusteella, että verotus on toimitettu lakia virheellisesti soveltaen tai että asiaa verolautakunnassa käsiteltäessä on tapahtunut erehdys tai menettelyvirhe, jonka voidaan otaksua vaikuttaneen asian ratkaisuun, saa hän, mikäli asia koskee sellaista verotuksen perustetta, valittaa 93 §:ssä tarkoitetulle lääninoikeudelle samassa pykälässä mainittujen määräaikojen jälkeenkin (perustevalitus) . Samalla tavoin haetaan muutosta 89 §:n 2 momentin nojalla annettuun verojohtajan päätökseen.


95§

Milloin verovelvolliselle on määrätty valtionveroa tai samasta tulosta kunnallisveroa kahdessa tai useammassa kunnassa, asia voidaan saattaa lääninoikeuden käsiteltäväksi perustevalituksin myös siten, että sen veropiirin verojohtaja, jossa jokin verotuksista on toimitettu, taikka lääninhallituksen asianomainen virkamies tai ulosottomies verovelvollisen pyynnöstä ilmoittaa asian lääninoikeudelle. Verojohtajan tai ulosottomiehen on annettava pyynnöstä verovelvolliselle todistus asian vireillepanosta.

96§

Lääninoikeuden päätöksestä muussa kuin 90, 96 a tai 96 b §:ssä tarkoitetussa asiassa on niillä, jotka 91 §:n mukaan voivat hakea muutosta verotukseen, oikeus valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen kuudenkymmenen päivän kuluessa tiedoksi saamisesta. Valtion puolesta on valitusoikeus kuitenkin tarkastusasiamiehellä ja kunnan puolesta kunnallishallituksella.

Valituskirja sekä lääninoikeuden päätös ja selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedokseen, on 1 momentissa mainitussa ajassa toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Edellä 2 momentissa tarkoitettu valituskirja voidaan toimittaa myös lääninoikeuteen, jonka on viipymättä lähetettävä se ynnä asiassa kertyneet asiakirjat korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

96a§

Valittaa ei saa, paitsi milloin asianomaiselle myönnetään 96 c §:ssä säädetty valituslupa, lääninoikeuden päätöksestä siltä osin kuin päätös koskee


96b§

Valittaa ei myöskään saa ilman valituslupaa lääninoikeuden päätöksestä siltä osin kuin päätös koskee tulon veronalaisuutta tai verotettavan tulon määrää.


Jos valittaminen lääninoikeuden päätöksestä sellaisessa tapauksessa, että valtion- ja kunnallisverotuksia on vaadittu muutettaviksi samalla perusteella, on sallittu jommankumman verotuksen osalta, mutta 1 momentin säännösten mukaan kielletty toisen verotuksen osalta, saa kuitenkin valittaa edellä tarkoitetulla perusteella myös viimeksi mainitun verotuksen osalta.

Omaisuuden veronalaisuuden tai verotettavan omaisuuden määrän osalta ei lääninoikeuden päätöksestä saa valittaa ilman valituslupaa myöskään, jos se omaisuuden määrä, minkä osalta päätös on asianosaiselle vastainen, ottamatta huomioon 96 a §:n 5 kohdassa tarkoitettua rakennuksen ja rakennelman arvoa, ilmeisesti on pienempi kuin 50 000 markkaa.


96d§

Lupahakemuskirja on toimitettava lääninoikeuteen tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen viimeistään kuudentenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona päätöksen tiedoksisaanti on tapahtunut.


98§

Jos lääninoikeus muutoksenhakemusta käsitellessään toteaa, että valitus kuuluu toisen läänin lääninoikeuden käsiteltäväksi, on asia siirrettävä viimeksi mainittuun lääninoikeuteen.

Milloin valituksen käsitteleminen olisi kuulunut toiselle lääninoikeudelle, kuin missä se on ratkaistu, siirtäköön korkein hallinto-oikeus, jollei se katso voivansa asiaa välittömästi ratkaista, asian ensiksi mainitulle lääninoikeudelle.

102§

Asetuksella voidaan erityisten paikallisten tai muutoin poikkeuksellisten olojen johdosta pitentää muutoksenhakuaikaa verolautakunnan, tutkijalautakunnan tai lääninoikeuden päätöksestä.

112§

Jos verovelvolliselle on määrätty valtionveroa tai samasta tulosta kunnallisveroa kahdessa tai useammassa kunnassa ja kysymys hänen oikeasta verotuspaikastaan on saatettu säännönmukaisin tai perustevalituksin lääninoikeuden ratkaistavaksi, verovelvollisella tai muulla verosta vastuussa olevalla henkilöllä on oikeus pyytää sellaisen veropiirin verojohtajaa, jossa jokin verotuksista on toimitettu, määräämään, mikä sanotuista veroista on maksettava muutoksenhausta riippumatta. Täten maksettavaksi on ensisijaisesti määrättävä se vero, joka on kokonaan tai osaksi maksettu tahi jonka suoritukseksi on käytetty ennakkoja. Verojohtajan on samalla määrättävä muussa kunnassa samasta tulosta tai omaisuudesta määrättyjen verojen pakkoperintälykkääntymään, kunnes lääninoikeuden päätös verotuspaikasta tehtyyn valitukseen on annettu. Tarvittaessa on kirjoitettava uudet veroliput, erikseen sille verolle, joka on maksettava muutoksenhausta riippumatta ja erikseen muulle verolle. Tässä momentissa tarkoitettuun verojohtajan päätökseen ei saa hakea muutosta.

130§

Edellä 91 §:n 1 momentissa tarkoitetulla asianosaisella on oikeus saada ote vero- ja tutkijalautakunnan pöytäkirjasta sekä jäljennös lääninoikeuden päätöksestä, niin myös jäljennös asiassa annetuista lausunnoista ja vastineista sekä 43 §:n mukaan toimitetussa tarkastuksessa laadituista kertomuksista. Sama oikeus on 69 §:ssä tarkoitetun ennakkotiedon hakijalla.

132§

Tietoja ja asiakirjoja, jotka ilmoittamisvelvollisuuden täyttämiseksi on esitetty, ei saa antaa vero- ja tutkijalautakunnassa, keskusverolautakunnassa, lääninhallituksessa, lääninoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa muiden kuin lautakunnan, lääninoikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden puheenjohtajan ja muiden jäsenten, lääninhallituksen asianomaisten virkamiesten, valtion- ja kunnanasiamiehen, verotusasiamiehen, tarkastusasiamiehen, verotarkastajan taikka kunnallishallituksen ja kansaneläkelaitoksen edustajan sekä asianomaisten lautakuntien, lääninhallituksen ja oikeuksien toimihenkilöiden ja niiden kutsumien asiantuntijain nähtäviksi.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1975.

Helsingissä 31. päivänä joulukuuta 1974

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sisäasiainministeri
Heikki Tuominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.