915/1974

Annettu Helsingissä 13. päivänä joulukuuta 1974

Asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä kumotaan 7 päivänä joulukuuta 1956 annetun kansaneläkeasetuksen (594/56) 35―38 §, muutetaan 33 ja 34 § sekä lisätään asetukseen uusi 23 a § seuraavasti:

23a§

Kansaneläkelaitoksen hallitus voi siirtää kansaneläkelain mukaisten vanhuuseläkkeiden, työttömyyseläkkeiden, vanhuudentukien ja hautausavustusten sekä, milloin on ilmeistä, että työkyvyttömyys jatkuu vain lyhyen ajan välittömästi sairausvakuutuslain (364/63) mukaisen päivärahaoikeuden päätyttyä, enintään kolmeksi kuukaudeksi maksettavien työkyvyttömyyseläkkeiden samoin kuin perhe-eläkelain (38/69) mukaisten perhe-eläkkeiden sekä rintamasotilaseläkkeestä annetun lain (294/71) mukaisten rintamasotilaseläkkeiden myöntämistä koskevat asiat kansaneläkelain 66 §:ssä ja sairausvakuutuslain 43 §:ssä mainitun sosiaalivakuutustoimikunnan ratkaistaviksi. Mitä edellä on sanottu ei kuitenkaan koske apu- ja hoitolisien myöntämistä muun syyn kuin iän perusteella.

33§

Kansaneläkelaitoksen hallitus määrää kansaneläkelain 65 §:n 1 momentissa ja sairausvakuutuslain 42 §:n 1 momentissa tarkoitetun jaon vakuutuspiireihin. Kansaneläkelaitoksen lisätty hallitus määrää kansaneläkelain 65 §:n 2 momentissa ja sairausvakuutuslain 42 §:n 2 momentissa tarkoitetun jaon vakuutusalueisiin ja määrää aluetoimistojen sijaintipaikkakunnat.

Kansaneläkelaitoksen lisätty hallitus nimittää toimeen ja siitä vapauttaa aluetoimiston johtajan sekä vahvistaa sosiaalivakuutuslautakunnan työjärjestyksen. Sosiaalivakuutuslautakunnan esittelijän kansaneläkelaitoksen hallitus ottaa toimeen lautakunnan ehdollepanon perusteella ja hänet voidaan vapauttaa toimestaan vasta sen jälkeen, kun lautakunta on antanut asiasta lausuntonsa.

34§

Sosiaalivakuutustoimikunnan puheenjohtajalta vaaditaan, että hänellä on toimeen sopiva yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettu loppututkinto tahi yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettu toimeen soveltuva tutkinto ja riittävä sosiaalivakuutuksen tuntemus.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty, voidaan sosiaalivakuutustoimikunnan puheenjohtajaksi määrätä myös 1 päivänä joulukuuta 1974 kansaneläkelaitoksen päätoimisessa palveluksessa ollut toimihenkilö, joka tällöin on pitkäaikaisella toiminnallaan kansaneläkelaitoksen palveluksessa osoittanut omaavansa riittävät edellytykset toimia sosiaalivakuutustoimikunnan puheenjohtajana.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1975, kuitenkin siten, että 34 §:ää sovelletaan myös kansaneläkelaitoksen ryhtyessä kansaneläkelain muuttamisesta 6 päivänä kesäkuuta 1974 annetun lain (451/74) voimaantulosäännöksessä tarkoitettuihin valmisteleviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 13. päivänä joulukuuta 1974

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Pentti Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.