839/1974

Annettu Helsingissä 15. päivänä marraskuuta 1974

Laki Suomen kalastusvyöhykkeestä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Suomen kalastusvyöhyke käsittää valtakunnan aluevesiin välittömästi liittyvän aavan meren osan, jonka ulkoraja on, mikäli jäljempänä ei toisin säädetä, kahdeksan meripeninkulman eli 14 816 metrin etäisyydellä Suomen aluemeren ulkorajasta.

Kalastusvyöhyke ei kuitenkaan ulotu:

1) yli vieraan valtakunnan aluevesirajan;

2) Suonienlahdella yli sen keskiviivan, jonka pisteiden koordinaatit on määrätty Suomen ja Neuvostoliiton välillä merialueiden ja mannermaajalustan rajoista Suomenlahdella 20 päivänä toukokuuta 1965 tehdyn sopimuksen (SopS 20/66) 2 ja 3 artiklassa; sekä

3) Pohjanlahdella, Ahvenanmerellä ja Itämeren pohjoisosassa yli sen keskiviivan, jonka jokainen piste on yhtä kaukana niiden perusviivojen lähimmistä pisteistä, joista Suomen ja Ruotsin aluemerien leveydet lasketaan.

Suomen valtiolla on kalastusvyöhykkeellä yksinomainen oikeus määrätä kalastuksesta ja valvoa sitä sekä huomioon ottaen voimassa olevat kansainväliset sopimukset suorittaa muitakin alueen kalaston säilyttämiseksi ja lisäämiseksi sekä kalastusolojen järjestämiseksi ja kehittämiseksi tarpeellisia toimenpiteitä.

Oikeudesta kalastuksen harjoittamiseen kalastusvyöhykkeellä on voimassa, mitä kalastuslain 2 §:ssä on säädetty kalastuksesta meressä kylän rajain ulkopuolella. Sama koskee vastaavasti myös Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kansalaisten oikeutta kotitarve- ja virkistyskalastukseen. Muun kalastusoikeuden myöntämisestä vieraan valtion kansalaisille kalastusvyöhykkeellä, milloin siitä on vieraan valtion kanssa erikseen sovittu, määrätään asetuksella.

Jollei toisin säädetä, noudatetaan kalastusvyöhykkeellä harjoitetussa kalastuksessa soveltuvin osin voimassa olevan kalastuslainsäädännön määräyksiä. Erityisiä säännöksiä tästä kalastuksesta annetaan tarvittaessa asetuksella.

Tämän lain ja sen perusteella annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvonnasta huolehtivat rajavartio-, poliisi-, tulli- ja kalastusviranomaiset. Sotilasviranomaisten velvollisuudesta antaa valvonnan suorittamista varten virka-apua sekä valvontatehtävien antamisesta muille viranomaisille määrätään asetuksella.

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1975.

Sen estämättä mitä 2 ja 3 §:ssa on säädetty, on niiden Itämeren valtioiden kalastusaluksilla jotka perinteellisesti ovat harjoittaneet kalastusta jollakin Suomen kalastusvyöhykkeeseen kuuluvalla merialueella, edelleen kahden vuoden aikana lain voimaantulosta lukien oikeus tähän kalastukseen sellaisena, kuin sitä on harjoitettu ennen lain voimaantuloa.

Helsingissä 15. päivänä marraskuuta 1974

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Maa- ja metsätalousministeri
Heimo Linna

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.