654/1974

Annettu Naantalissa 31. päivänä heinäkuuta 1974

Asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan 7 päivänä joulukuuta 1956 annetun kansaneläkeasetuksen (594/56) 48 §:n 1 momentin 4 kohta, 49 §, 51 §:n 2 momentti, 52, 54 ja 64 §, näistä 52 § sellaisena kuin kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1965 annetussa asetuksessa (706/65) ja 64 § sellaisena kuin se on 25 päivänä tammikuuta 1973 annetussa asetuksessa (42/73), näin kuuluviksi:

48§

Kansaneläkehakemuksesta tulee käydä ilmi:


4) niiden 16 vuotta nuorempien lasten nimet ja syntymäajat, jotka on otettava huomioon maksettaessa eläkkeeseen lapsikorotus kansaneläkelain 30 b §:n mukaisesti.


49§

Haettaessa eläkkeen tukiosaa on hakemuksesta käytävä ilmi hakijan ja hänen puolisonsa omaisuuden määrä ja laatu sekä tiedot heidän työansioistaan ja muista tuloistaan.

Jos tukiosan korotuksen saamisen edellytykset ovat eläkelaitoksen tiedossa, voidaan korotus myöntää hakemuksettakin.

51§

Eläkehakemukseen on liitettävä virkatodistus, josta käyvät ilmi 48 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohdassa mainitut tiedot. Eläkelaitos voi kuitenkin päättää, ettei virkatodistusta tarvita, jos sanotut tiedot ilmenevät sairausvakuutusasetuksen 13 ja 13 a §:ssä tarkoitetuista väestörekisterin pitäjän eläkelaitokselle antamista väestörekisteritiedoista.


52§

Hautausavustusta koskeva hakemus on annettava vainajan asuinkunnan piiriasiamiehelle.

Hakemukseen on liitettävä virkatodistus, josta käy ilmi vainajan ja hänen leskensä henkilötiedot. Eläkelaitos voi kuitenkin päättää, ettei virkatodistusta tarvita, jos sanotut tiedot ilmenevät sairausvakuutusasetuksen 13 ja 13 a §:ssä tarkoitetuista väestörekisterin pitäjän eläkelaitokselle antamista väestörekisteritiedoista. Milloin hautausavustus suoritetaan vainajan kuolinpesälle, on hakemukseen lisäksi liitettävä eläkelaitoksen määräämä selvitys kuolinpesän osakkaista.

54§

Eläkkeensaaja, jonka eläkkeeseen maksetaan lapsikorotus, on velvollinen ilmoittamaan asuinkuntansa piiriasiamiehelle lapsen kuolemasta tahi antamisesta otto- tai kasvattilapseksi.

Eläkkeen tukiosan saaja on velvollinen ilmoittamaan asuinkuntansa piiriasiamiehelle:

1) avioliiton päättämisestä, aviopuolison kuolemasta ja avioliiton purkautumisesta muusta syystä; sekä

2) taloudellisen asemansa olennaisesta parantumisesta oman tai puolison työansioiden tai muiden tulojen lisääntymisen tahi omaisuuden tai sen arvon kasvamisen taikka muun syyn takia.

64§

Kansaneläkelain 42 §:n 1 momentin ja 43 §:n mukaan eläkkeensaajalle itselleen henkilökohtaisia tarpeita varten annettava eläkkeenosa on 60 markkaa kuukaudessa.


Tämän asetuksen 64 § tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1974.

Eläkkeensaaja on velvollinen ilmoittamaan 54 §:n 1 momentissa tarkoitetut tapahtumat piiriasiamiehille myös tämän asetuksen voimaantuloa edeltäneeltä ajalta.

Naantalissa 31. päivänä heinäkuuta 1974

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
Seija Karkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.