622./1974

Annettu Naantalissa 19 päivänä heinäkuuta 1974.

Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 24 § sekä muutetaan lain 17 luvun 8 S, 23 §:n 3 momentti, 24 §:n 4 momentti ja 53 §:n 2 momentti, 30 luvun otsake ja 5 §:n 2 momentti sekä 31 luvun 9 §:n 1 momentin 2 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 17 luvun 8 §, 23 §:n 3 momentti ja 53 §:n 2 momentti 29 päivänä heinäkuuta 1948 annetussa laissa (571/48) sekä 24 §:n 4 momentti 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetussa laissa (220/71), 30 luvun otsake ja 24 § 7 päivänä tammikuuta 1955 annetussa laissa (2/55), 5 §:n 2 momentti 10 päivänä helmikuuta 1965 annetussa laissa (55/65) sekä 31 luvun 9 §:n 1 momentin 2 kohta 20 päivänä helmikuuta 1960 annetussa laissa (109/60), seuraavasti:

17 luku

Todistelusta.

Todistelu yleensä.
8 §.

Asianosaisten on haettava asiassa tarpeelliset todisteet. Tuomioistuin saa myös, milloin tarpeelliseksi harkitaan, omasta aloitteestaan päättää hankittavaksi todisteita. Se ei kuitenkaan saa omasta aloitteestaan määrätä uutta todistajaa kuulusteltavaksi tai asiakirjaa esitettäväksi, jos asiassa sovinto on sallittu tai jos ainoastaan as ianomistaja vaatii rangaistusta asianomistajarikoksesta, mistä ei ole säädetty muuta tai kovempaa rangaistusta kuin sakkoa tai enintään neljä vuotta vankeutta.

Todistajat.
23 §

Edellä 1 momentin 3 ja 4 kohdassa olevien säännösten estämättä voidaan muu niissä tarkoitettu henkilö paitsi syytetyn oikeudenkäyntiavustaja velvoittaa todistamaan asiassa, jossa virallinen syyttäjä ajaa syytettä rikoksesta, mistä saattaa seurata vankeutta kuusi vuotta tai ankarampi rangaistus, taikka sanotunlaisen rikoksen yrityksestä tai osallisuudesta siihen.


24 §

Milloin 2 tai 3 momentissa tarkoitettu asia koskee rikosta, mistä saattaa seurata vankeutta kuusi vuotta tai ankarampi rangaistus, taikka sanotunlaisen rikoksen yritystä tai osallisuutta siihen, taikka tietoa, joka on annettu vastoin sellaista salassapitovelvollisuutta, jonka rikkomisesta on erikseen säädetty rangaistus, voidaan sanotussa momentissa mainittu henkilö kuitenkin velvoittaa vastaamaan siinä tarkoitettuun kysymykseen.

Asiantuntijat.
53 §

Yksityisten asianosaisten välisessä riita-asiassa on korvaus asianosaisten suoritettava yhteisvastuullisesti tai, jos asiantuntija on määrätty ainoastaan toisen pyynnöstä, tämän asianosaisen yksinään. Sama on laki asianomistajaan ja syytettyyn nähden, milloin asianomistaja vaatil rangaistusta tai ajaa yksityisoikeudellista kannetta sellaista asianomistajarikosta koskevassa jutussa, josta ei ole säädetty muuta tai kovempaa rangaistusta kuin sakkoa tai enintään neljä vuotta vankeutta. Muissa tapauksissa korvaus maksetaan valtion varoista.


30 luku.

Muutoksen hakemisesta hovioikeuden tuomioon tai päätökseen.

5 §.

Jutussa, jossa rangaistusvaatimus on ollut hovioikeuden käsiteltävänä, ei muutoksenhakulupaa 3 §:n 1 kohdan nojalla saa myöntää viralliselle syyttäjälle tai asianomistajalle, ellei vaatimus tarkoita rikosta, josta saattaa säännöllisen rangaistusasteikon mukaan seurata vankeutta enemmän kuin kolme vuotta, viraltapano tai virantoimituksesta erottaminen, eikä syytetylle, ellei häntä ole siinä tuomittu jostakin rikoksesta vankeusrangaistukseen yhdeksää kuukautta pitemmäksi ajaksi, viralta pantavaksi tai virantoimituksesta erotettavaksi taikka ellei hovioikeuden päätöksessä ole määrätty, että hän on menettävä oikeuden ammatin tai elinkeinon harjoittamiseen.


31 luku.

Ylimääräisestä muutoksenhausta.

Lainvoiman saaneentu tuomion purkaminen.
9 §.

Lainvoiman saanut tuomio rikosasiassa voidaan syytetyn vahingoksi purkaa:


2) jos kysymyksen ollessa rikoksesta, josta säännöllisen rangaistusasteikon mukaan voi seurata ankarampi rangaistus kuin kaksi vuotta vankeutta tai josta voi seurata viraltapano, vedotaan seikkaan tai todisteeseen, jota ei ole aikaisemmin esitetty, ja sen esittäminen todennäköisesti olisi johtanut syytetyn tuomitsemiseen rikoksesta tai siihen, että rikokseen olisi ollut sovellettava olennaisesti ankarampia rangaistussäännöksiä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäuuta 1975. Mitä 30 luvun 5 §:n 2 momentissa ja 31 luvun 9 §:n 1 momentin 2 kohdassa on säädetty vankeusrangaistuksesta, koskee myös ennen lain voimaantuloa tuomittua kuritushuonerangaistusta.

Naantalissa 19 päivänä heinäkuuta 1974.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.