618/1974

Annettu Naantalissa 19. päivänä heinäkuuta 1974

Laki nuorista rikoksentekijöistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan nuorista rikoksentekijöistä 31 päivänä toukokuuta 1940 annetun lain (262/40) 18, 19 ja 25 § sekä muutetaan lain 15 §, sellaisena kuin se on 18 päivänä joulukuuta 1953 annetussa laissa (494/53), 15 a §, sellaisena kuin se on 18 päivän kesäkuuta 1971 annetussa laissa (489/71), ja 26 §, seuraavasti:

15§

Edellä 14 §:ssä tarkoitetun tutkinnan perusteella ja varattuaan tuomitulle tilaisuuden tulla vankilaoikeuden istunnossa asiassa kuulluksi vankilaoikeuden on määrättävä, onko rangaistus jäljellä olevalta osalta pantava täytäntöön yleisessä rangaistuslaitoksessa tavallisena vankeusrangaistuksena, sen mukaan kuin tuomiossa on määrätty, vai onko tuomitun suoritettava se nuorisovankilassa. Vankilaoikeuden istunnossa on tuomitulla oikeus käyttää avustajaa.

Vankilaoikeudessa voidaan tässä laissa tarkoitettuja asioita käsiteltäessä myöntää maksuton oikeudenkäynti ja määrätä rikoksentekijälle oikeudenkäyntiavustaja, niin kuin maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetussa laissa (87/ 73) säädetään. Kirjallista vakuutusta varallisuusoloista ja elatusvelvollisuudesta ei kuitenkaan tarvitse esittää, ellei vankilaoikeus toisin määrää.

Vankilaoikeuden päätös voidaan heti panna täytäntöön, niin kuin lainvoimaisesta tuomiosta on säädetty.

15a§

Nuoren rikoksentekijän, jonka vankilaoikeus on määrännyt suorittamaan rangaistuksensa tavallisena vankeusrangaistuksena, on ilman vankilaoikeuden eri määräystä suoritettava myöhemminkin täytäntöönpantavaksi tullut 14 §:ssä tarkoitettu rangaistus yleisessä vankilassa. Asia on kuitenkin käsiteltävä vankilaoikeudessa, jos vankilan johtaja erityisistä syistä tekee siitä esityksen tai jos vankilaoikeus erikseen niin määrää.

26§

Nuori rikoksentekijä, joka on määrätty suorittamaan rangaistuksensa tavallisena vankeus rangaistuksena, on pidettävä mahdollisuuksien mukaan erillään sellaisista vanhemmista vangeista, joiden voidaan katsoa vaikuttavan häneen vahingollisesti.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1975. Mitä 15 §:n 1 momentissa ja 15 a §:ssä on säädetty vankeusrangaistuksesta, koskee myös ennen lain voimaan tuloa tuomittua kuritushuonerangaistusta.

Naantalissa 19. päivänä heinäkuuta 1974

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.