451/1974

Annettu Helsingissä 6. päivänä kesäkuuta 1974

Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/56) 7 luvun otsake ja 65―68 § näin kuuluviksi:

7 luku

Paikallis- ja aluehallinto.

65§

Vakuutuksen hoitamista varten maa jaetaan vakuutuspiireihin, joihin kuuluu yksi tai useampia kuntia. Vakuutuspiirit määrää kansaneläkelaitos kuultuaan asianomaisia kunnallishallituksia.

Piirijaon lisäksi maa jaetaan vakuutusalueisiin, joissa on kansaneläkelaitoksen aluetoimisto. Vakuutusalueet määrää kansaneläkelaitos.

66§

Jokaisessa vakuutuspiirissä on yksitoistajäseninen sosiaalivakuutustoimikunta. Kansaneläkelaitos voi tarvittaessa määrätä, että vakuutuspiirissä on usempia sosiaalivakuutustoimikuntia. Toimikunta voi toimia jaostoihin jaettuna sen mukaan kuin kansaneläkelaitos määrää.

Sosiaalivakuutustoimikuntaan kuuluu kansaneläkelaitoksen määräämä puheenjohtaja ja kaksi kansaneläkelaitoksen asianomaista lääninhallitusta kuultuaan neljäksi vuodeksi kerrallaan määräämää lääkärijäsentä sekä asianomaisen kunnallisvaltuuston toimikaudekseen valitsemat vakuutettujen olosuhteiden tuntemusta edustavat kahdeksan jäsentä. Jos sosiaalivakuutustoimikunnan alue käsittää useampia kuntia, kunkin kunnan kunnallisvaltuusto valitsee jäsenensä toimikuntaan, jolloin kukin jäsen osallistuu vain oman kuntansa sosiaalivakuutusasioiden käsittelyyn. Sosiaalivakuutustoimikunnan puheenjohtajalla on henkilökohtainen varamies ja muilla jäsenillä tarpeellinen määrä henkilökohtaisia varamiehiä. Jaostojen puheenjohtajat ja näiden varamiehet toimikunta valitsee keskuudestaan, kuitenkin niin että toimikunnan puheenjohtajaa ei voida valita jaoston puheenjohtajaksi eikä jäseneksi. Toimikunta ja sen jaosto on päätösvaltainen puheenjohtajan tai hänen varamiehensä ja kahden muun jäsenen ollessa saapuvilla. Käsiteltäessä asiaa, jonka ratkaiseminen olennaisesti riippuu lääketieteellisestä kysymyksestä tulee lääkärijäsenen olla saapuvilla.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädetyn lisäksi sosiaalivakuutustoimikunnasta on voimassa, mitä on säädetty sairausvakuutuslain 43. §:n 3 ja 4 momentissa, 44 §:ssä ja 47 §:n 2 momentissa.

67§

Sosiaalivakuutustoimikunnan tehtävänä on sen lisäksi mitä sen tehtävistä on muualla säädetty:

1) vahvistaa se vuositulo, jonka perusteella vakuutetun oikeus eläkkeen tukiosaan ratkaistaan;

2) antaa eläkelaitokselle lausuntoja eläkettä koskevista muista kysymyksistä;

3) valvoa ja tarkkailla eläkkeensaajien oloja; sekä

4) ratkaista ne asiat, jotka eläkelaitoksen hallitus on toimikunnalle siirtänyt siinä laajuudessa kuin asetuksella säädetään.

Sosiaalilautakunnan jäsen ja sen palveluksessa oleva henkilö ovat tarvittaessa velvollisia saapumaan sosiaalivakuutustoimikunnan kokoukseen antamaan eläkkeenhakijaa tai -saajaa koskevia tietoja ja selvityksiä.

68§

Vakuutuspiirissä on kansaneläkelaitoksen paikallistoimisto, jonka sijaintikunnan kansaneläkelaitos määrää kuultuaan asianomaisia kunnallishallituksia, mikäli vakuutuspiiri käsittää useampia kuntia. Kansaneläkelaitoksella on oikeus erityisten syiden niin vaatiessa ja kuultuaan asianomaisia kunnallishallituksia sijoittaa toimisto piirin ulkopuolelle. Toimiston johtaja toimii, mikäli kansaneläkelaitos ei toisin määrää, sosiaalivakuutustoimikunnan puheenjohtajana. Toimiston henkilökunnan nimittää kansaneläkelaitos, mikäli se ei ole uskonut nimittämistä aluetoimiston tai paikallistoimiston johtajalle.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1975.

Kansaneläkelain mukaisissa eläketoimikunnissa ennen tämän lain voimaantuloa vireillä olevat asiat siirtyvät lain voimaantultua sosiaalivakuutustoimikuntien käsiteltäviksi.

Mitä kansaneläkelaissa tai muualla on säädetty tai määrätty vakuutuspiiristä, eläketoimikunnasta tai piiriasiamiehestä, koskee tämän lain voimaantultua vastaavasti tässä laissa tarkoitettua vakuutuspiiriä, sosiaalivakuutustoimikuntaa ja kansaneläkelaitoksen paikallistoimistoa.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 6. päivänä kesäkuuta 1974

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Pentti Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.