225/1974

Annettu Helsingissä 15. päivänä maaliskuuta 1974

Asetus kaavoitusalueiden jakoasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä muutetaan 11 päivänä heinäkuuta 1960 annetun kaavoitusalueiden jakoasetuksen (353/60) 111 §, sellaisena kuin se on 10 päivänä toukokuuta 1968 annetussa asetuksessa (268/68), sekä lisätään 71 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 10 päivänä toukokuuta 1968 annetulla asetuksella uusi 2 ja 3 momentti, 82 §:ään uusi 2 ja 3 momentti, asetukseen siitä mainitulla 10 päivänä toukokuuta 1968 annetulla asetuksella kumotun 105 §:n tilalle uusi 105 § sekä 106 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

3 luku

Tonttikirja ja tonttikirjakartta.

71§

Mitä 1 momentissa on säädetty tonttirekisteriin tehtävistä merkinnöistä, on soveltuvin osin noudatettava myös silloin, kun tila merkitään tontiksi tonttirekisteriin kaavoitusalueiden jakolain 124 a §:n 1 momentin nojalla.

Edellä 2 momentissa tarkoitetuista merkinnöistä on tonttikirjan pitäjän ilmoitettava kiinteistötuomarille.

82§

Mitä 1 momentissa on säädetty tonttirekisteriin tehtävistä merkinnöistä, on soveltuvin osin noudatettava myös silloin, kun alue merkitään tontiksi tonttirekisteriin kaavoitusalueiden jakolain 124 a §:n 2 momentin nojalla.

Edellä 2 momentissa tarkoitetuista merkinnöistä on tonttikirjan pitäjän ilmoitettava kiinteistötuomarille.

5 luku

Erityisiä säännöksiä.

105§

Kaavoitusalueiden jakolain 124 b §:ssä tarkoitettu esitys kiinteistöinsinöörin on laadittava pöytäkirjan muotoon noudattaen soveltuvin osin, mitä 29 ja 86 §:ssä on säädetty. Esityksestä tulee ilmetä myös, että kaavoitusalueiden jakolain 124 a ja 124 b §:ssä säädetyt edellytykset ovat olemassa.

Kaavoitusalueiden jakolain 124 b §:ssä tarkoitettu aloite on tehtävä kirjallisena ja siihen on liitettävä selvitys omistusoikeudesta. Jollei aloite johda tilan tai alueen merkitsemiseen tonttirekisteriin, on kiinteistöinsinöörin ilmoitettava siitä omistajalle kirjallisesti.

106§

Kun kaavoitusalueiden jakolain 8 a luvussa tarkoitettu tila tai alue on merkitty tontiksi tonttirekisteriin, pidetään 1 momentissa tarkoitettuun hakemukseen liitettävänä tonttikarttana jäljennöstä tarpeellisin osin täydennetystä tonttijakokartasta tai tonttijaon perusteella tehdyn toimituksen kartasta.

111§

Jäljennökset ja otteet tontin- ja yleisen alueen mittauksen sekä rasitetoimituksen kartasta ja pöytäkirjasta, 86 §:ssä tarkoitetusta pöytäkirjasta, 105 §:ssä tarkoitetusta esityksestä, 106 §:ssä tarkoitetusta täydennetystä tonttikartasta tai täydennetystä tonttijakokartasta sekä tonttikirjasta ja tonttikirjakartasta antaa tonttikirjan pitäjä, jollei maistraatti ole toisin määrännyt.

Helsingissä 15. päivänä maaliskuuta 1974

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa, Pääministeri
Kalevi Sorsa

Maa- ja metsätalousministeri
Heimo Linna

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.