10/1974

Annettu Helsingissä 4. päivänä tammikuuta 1974

Laki lapsen hoitotuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan lapsen hoitotuesta 4 päivänä heinäkuuta 1969 annetun lain (444/69) 2, 3 ja 6 §, näistä 3 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 5 päivänä joulukuuta 1969 annetulla lailla (735/69), sekä lisätään lakiin uusi 8 a § seuraavasti:

Hoitotukea suoritetaan lapselle, joka sairauden, vian tai vamman johdosta on vähintään kuuden kuukauden ajan siinä määrin erityisen hoidon ja kuntoutuksen tarpeessa, että siitä aiheutuu huomattavaa taloudellista tai muuta erityistä rasitusta.

Hoitotuki on kansaneläkelain mukaisen hoitolisän suuruinen.

Hoitotukea maksetaan enintään sen kuukauden loppuun, jonka aikana lapsi täyttää 16 vuotta.

Hoitotuki voidaan myöntää joko määräajaksi tai toistaiseksi.

Hoitotuki lakkautetaan, kun lapsi ei ole enää siihen oikeutettu.

Hoitotuesta aiheutuvat kustannukset suoritetaan kansaneläkelaitoksen varoista.

8a§

Lapsi, josta tämän lain voimaantuloa edeltäneeltä vuosineljännekseltä on suoritettu erityislapsilisälain (538/60) 3 §:n 2 momentin nojalla erityislapsilisää ja joka ei ole täyttänyt 16 vuotta, on oikeutettu lapsen hoitotukeen tämän lain voimaantulosta lukien.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1974 kuitenkin siten, että tarpeellisiin toimenpiteisiin lain täytäntöönpanemiseksi voidaan ryhtyä ennen lain voimaantuloa. Kuntien tulee toimittaa kansaneläkelaitokselle tämän tarpeelliseksi katsomat tiedot ja asiakirjat ennen lain voimaantuloa.

Helsingissä 4. päivänä tammikuuta 1974

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Pentti Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.