1042/1973

Annettu Helsingissä 29. päivänä joulukuuta 1973

Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain (298/66) 1 §:n 1 ja 3 momentti, 6 §:n 1 momentti, 8 §11 § näistä 1 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 6 päivänä maaliskuuta 1970 annetussa laissa (182/70), sekä lisätään lakiin uusi 10 § seuraavasti:

Virka- tai työsuhteessa evankelis-luterilaiseenkirkkoon sen seurakuntaan, seurakuntainliittoontai muuhun seurakuntain yhtymään olevallahenkilöllä on, mikäli tästä laista ei muutajohdu, oikeus, vanhuus-, työkyvyttömyys- jatyöttömyyseläkkeeseen soveltuvin osin samojensäännösten mukaan kuin virka- tai työsuhteessavaltioon olevalla henkilöllä.


Yhdistys, muu yhtymä säätiö tai laitos voikirkkohallituksen kanssa sopia, että sen palveluksessa olevaan pappiin tai lehtoriin, jolletuomiokapituli on antanut toimeen määräyksen,sovelletaan tämän lain säännöksiä. Samoin voidaan kirkkohallituksen kanssa sopia, millä ehdoilla tätä lakia sovelletaan kirkkojenvälisen taivastaavan järjestön tahi siirtolaistyössä muunevankelis-luterilaisen kirkon tai sen seurakunnan palveluksessa olevan henkilöön.


Eläketurvasta huolehtii kirkon keskusrahasto.Kirkkohallitus keskusrahaston hallituksena voikuitenkin sopia valtion eläkelain tai kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelainmukaisesta eläketurvasta huolehtivan viranomaisen tai laitoksen tahi eläketurvakeskuksenkanssa siitä, että tämä korvausta vastaan ottaahuolehtiakseen tässä laissa tarkoitettujen eläkkeiden maksamimisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä sekä virka- ja työsuhteiden rekisteröinnistä eläketurvan toimeenpanoa varten.


Tämän lain mukaista eläketurvaa vartenjokaisen evankelis-luterilaisen seurakunnan onmaksettava kirkon keskusrahastolle kutakinsellaista veroäyriä kohden, jonka perusteellaedellisenä vuonna on maksuunpantu tai ollutoikeus maksuunpanna kirkollisveroa, kirkolliskokouksen kirkkohallituksen ehdotuksesta vuodeksi kerrallaan vahvistama rahamäärä.

Kirkolliskokous vahvistaa ne perusteet, joiden mukaan 1 §:n 3 momentissa tarkoitettuyhdistys, muu yhtymä, säätiö tai laitos on velvollinen osallistumaan tämän lain mukaisestaeläketurvasta aiheutuviin kustannuksiin. Kirkkohallituksella on valta päättää, onko kirkkojenvälisen tai vastaavan järjestön tahi siirtolaistyössä muun evankelis-luterilaisen kirkontai sen seurakunnan palveluksessa olevan henkilön eläketurvasta suoritettava kirkon keskusrahastolle korvausta, sekä korvauksen määrästä.

10§

Valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisenyhteisön viranomainen tai laitos, eläketurvakeskus, vakuutus- ja eläkelaitos sekä sairaala javirkasuhteessa oleva lääkäri ovat velvollisetpyynnöstä antamaan maksutta kirkkohallitukselle hallussaan olevat käsiteltävänä olevanasian ratkaisuun vaikuttavat tiedot. Lääkärinlausunnosta on suoritettava kohtuullinen korvaus.

11§

Kirkkohallitus voi milloin edellytyksiä täyden vakinaisen eläkkeen saamiseen ei ole, erityisistä syistä myöntää kirkolliskokouksen tarkoitukseen vahvistaman määrärahan puitteissaylimääräisen eläkkeen edellyttäen, että anojantoimeentulo on eläkkeestä riippuvainen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1974.

Helsingissä 29. päivänä joulukuuta 1973

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Opetusministeri
Ulf Sundqvist

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.