976/1973

Annettu Helsingissä 29. päivänä joulukuuta 1973

Laki oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa 10 päivänä elokuuta 1973 annetun lain (650/73) 5 ja 18 § sekä lisätään lain 10 §:ään uusi 3 momentti ja lakiin uusi 11 a § seuraavasti:

1 luku

Asuntooikeus.

Määräajaksi voidaan asunto-oikeuteen 4 §:ssä tarkoitettujen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten lisäksi määrätä puheenjohtajia ja heidän lukumääräänsä vastaava määrä varapuheenjohtajia sekä valita jäseniä. Asunto-oikeus toimii tällöin kahtena tai useampana jaostona.

10§

Asunto-oikeuden puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa samanaikaisesti estyneitä kokonaan tai osaksi hoitamasta tämän lain mukaisia tehtäviään, määrätään heille sijainen samassa järjestyksessa kuin kysymyksessä olevan alioikeuden puheenjohtajalle.

11a§

Tuomiokuntaan, johon kuuluvaan alioikeuteen on asetettu asunto-oikeus, voidaan valtion varoilla palkata kansliahenkilökuntaa, vaikka valtio ei muutoin vastaisikaan sen kansliahenkilökunnan palkkauksesta.

Valtio voi tulo- ja menoarvion rajoissa osallistua raastuvanoikeuden sellaisen kansliahenkilökunnan palkkaukseen, joka suorittaa asunto-oikeuden toimintaan liittyviä tehtäviä, sen mukaan kuin siitä asetuksella säädetään.

2 luku

Oikeudenkäynti asunto-oikeudessa.

18§

Asunto-oikeuden istunto voidaan pitää myös muuna aikana ja muussa paikassa kuin yleisen alioikeuden istuntoa varten on säädetty. Istunnon ajankohta on pyrittävä määräämään siten, että se aiheuttaa asianosaisille mahdollisimman vähän hankaluutta ja kustannuksia.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1974.

Helsingissä 29. päivänä joulukuuta 1973

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.