954/1973

Annettu Helsingissä 21. päivänä joulukuuta 1973

Asetus työsuojelun valvonnasta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään työsuojelun valvonnasta 16 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (131/73) 29 §:n nojalla:

1 luku

Yleisiä säännöksiä.

Työsuojelua koskevien säännösten ja määräysten noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset siten kuin työsuojelun valvonnasta annetussa laissa (131/73), jota tässä asetuksessa kutsutaan valvon talaiksi, ja tässä asetuksessa säädetään.

Työsuojelua koskevissa asioissa on noudatettava valvontalaissa ja tässä asetuksessa annettuja säännöksiä, jolleivät työnantajain ja työntekijäin yhdistykset, joiden toimintapiiri käsittää koko maan, ole valvontalain 8 §:ssä säädetyn mukaisesti yhteistoiminnan järjestämisestä toisin sopineet.

Työsuojeluhallinnosta ja työsuojeluviranomaisten muista kuin 1 momentissa mainituista tehtävistä on säädetty erikseen.

Valvontalakia ja tätä asetusta sovellettaessa tarkoitetaan:

a) työsuojeluviranomaisella sosiaali- ja terveysministeriötä, työsuojeluhallitusta, työsuojelupiirien työsuojelutoimistoja ja kuntien tai kuntainliittojen terveyslautakuntia;

b) työpaikalla työsuojelua koskevien säännösten ja määräysten noudattamisen valvonnan kannalta tarkoituksenmukaista eri työskentelypaikkojen muodostamaa toiminnallista kokonaisuutta;

c) toimihenkilöasemassa olevalla työntekijällä työtä johtavaa ja valvovaa henkilöä sekä toimisto- ja suunnittelutehtävissä, laboratorio-, markkinointi- ja myyntitehtävissä, ei kuitenkaan myymälätehtävissä, samoin kuin muissa edellä lueteltuja vastaavissa tehtävissä toimivaa henkilöä;

d) työsuojelutoimikunnalla työn turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi kokoonpantua yhteistyöelintä, johon kuuluvat työnantaja tai hänen nimeämänsä henkilöt sekä työpaikan työntekijäin ja toimihenkilöasemassa olevien työntekijäin valitsemat edustajat;

e) työsuojelupäälliköllä työnantajaa tai työnantajan nimeämää henkilöä, joka vastaa työpaikalla työnantajan ja työntekijäin välisestä yhteistominnasta työsuojelua koskevissa asioissa;

f) työsuojeluvaltuutetulla työntekijäin ja toimihenkilöasemassa olevien työntekijäin keskuudestaan valitsemaa henkilöä, joka edustaa työpaikan työntekijöitä ja toimihenkilöasemassa olevia työntekijöitä työnantajan kanssa tapahtuvassa yhteistoiminnassa työsuojelua koskevissa asioissa ja suhteessa työsuojeluviranomaisiin;

g) tarkastuksella työsuojeluhallinnon virkamiehen suorittamaa toimitusta, jonka tarkoituksena on selvittää, onko työsuojelua koskevia sännöksiä ja määräyksiä noudatettu työpaikalla, ja joka voi koskea työsuhdetta, työympäristöä, teknillistä laitetta, vaarallista ainetta tai työmenetelmää, työntekijäin terveyttä tahi muuta työsuojeluun tai työsuhteeseen kuuluvaa asiaa siltä osin, kuin sitä koskevien säännösten ja määräysten noudattamisen valvonta on säädetty työsuojeluviranomaisten tehtäväksi;

h) tutkimuksella työsuojeluviranomaisen hyväksymän asiantuntijan suorittamaa edellisen kohdan mukaista toimitusta;

i) pöytäkirjalla tarkastuksen tai tutkimuksen yhteydessä taikka niiden perusteella laadittua tarkastuksen tai tutkimuksen toimittajan varmentamaa asiakirjaa; sekä

j) työpaikkakirjalla tarkastuksen toimittajan merkintöjä sekä työsuojeluviranomaisen työpaikkaa koskevien päätösten ja tarkastusten pöytäkirjojen säilyttämistä varten hankittavaksi määrättyä vahvistetun mallin mukaista kansiota tai muuta vastaavaa.

Valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön viraston tai laitoksen päällikkönä toimiva henkilö edustaa virastoa tai laitosta työnantajana, jollei erikseen ole toisin säädetty tai määrätty.

Työnantaja tai työnantajat ja työntekijät tai heitä edustavat ammatilliset yhdistykset voivat valvontalain 2 luvussa tarkoitettua yhteistoimintaa työpaikalla järjestettäessä sopia työpaikasta toisinkin kuin mitä 2 §:n b) kohdassa on säädetty, kuitenkin siten, että työpaikka olosuhteet huomioon ottaen muodostaa yhteistoiminnan kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden.

Mikäli työpaikasta ei päästä sopimukseen 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, siitä määrää asianomainen työsuojelupiirin työsuojelutoimisto ottaen huomioon, mitä sanotussa momentissa on säädetty.

Työntekijät tai heitä edustavat ammatilliset yhdistykset voivat, milloin työpaikan olosuhteet antavat siihen aihetta, sopia työsuojeluvaltuutettujen ja työsuojelutoimikunnan jäsenten vaalia järjestettäessä siitä, että toimihenkilöasemassa oleviin työntekijöihin kuuluviksi luetaan muitakin kuin 2 §:n c) kohdassa tarkoitettuja työntekijöitä.

2 luku

Tarkastukset ja tutkimukset.

Tarkastuksia on toimitettava niin usein sekä niin perusteellisesti ja huolella, kuin työsuojelua koskevien säännösten, määräysten ja ohjeiden noudattamisen tehokkaan valvonnan kannalta on tarpeen. Työpaikkoja, joissa on olennaisia hengen tai terveyden menettämisen vaaroja, on valvottava erityisen tehokkaasti. Niillä työpaikoillla, joissa työskennellään yöllä, on tarkastuksia toimitettava myös yön aikana.

Työsuojeluhallitus antaa toimialoittain tarvittaessa tarkemmat ohjeet siitä, kuinka usein työpaikkoja on tarkastettava, ja siitä, milloin työpaikalla on toimitettava tutkimus.

Erityisistä syistä voidaan tarkastus rajoittaa koskemaan vai tiettyä työpaikan osaa, laitetta, työpaikalla käytettävää ainetta tai työmenetelmää tahi muuta työsuojelun valvontaan kuuluvaa seikkaa. Tällöin on noudatettava soveltuvin osin, mitä tarkastuksesta on säädetty.

Jos työsuojeluviranomaisen tietoon on tullut sellainen työtapaturma, josta työsuojeluviranomaiselle on tehtävä valvontalain 22 §:n 1 momentissa säädetty ilmoitus, tarkastus tapaturman johdosta on toimitettava mahdollisuuksien mukaan välittömästi.

Työsuojeluviranomaisen saatua ilmoituksen työpaikalla ilmenneestä työsuojelua koskevasta puutteellisuudesta tai epäkohdasta taikka työsuojelupäällikön, työsuojeluvaltuutetun tai työsuojelutoimikunnan pyydettyä tarkastuksen toimittamista työpaikalla tarkastus on toimitettava ensi tilassa, mikäli ilmoituksessa tai pyynnössä esitetyt seikat niin vaativat.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa tarkastuksessa on erityisesti selvitettävä tapaturman kulku ja siihen johtaneet välilliset ja välittömät syyt sekä mahdollisuudet estä samankaltaisen tapaturman toistuminen.

Tarkastuksen toimittajan on vaadittaessa esitettävä todistus toimivaltuudestaan. Todistuksen työsuojeluhallituksen ja työsuojelupiirin työsuojelutoimiston virkamiehille antaa työsuojeluhallitus ja kunnan tai kuntainliiton työsuojelutarkastajalle asianomainen terveyslautakunta.

Tutkimuksen toimittajina käytettävät valvontalain 1 §:n 2 momentissa tarkoitetut asiantuntijat hyväksyy työsuojeluhallitus tai kiireellisessä tapauksessa asianomainen työsuojelupiirin työsuojelutoimisto.

Tutkimuksen toimittajalle antaa todistuksen toimivaltuudesta kutakin tutkimusta varten erikseen asianomainen työsuojeluviranomainen.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta tutkimuksesta johtuneet kustannukset maksetaan valtion varoista tulo- ja menoarvion puitteissa työsuojeluhallituksen tarvittaessa vahvistamien perusteiden mukaan.

10§

Työsuojeluhallinnon virkamiesten ja tarkastuksen toimittajien on perehdyttävä työntekijäin suojeluun yleensä ja tarkastuksen toimittajien erityisesti oman toimialueensa työpaikkojen työsuojelua koskeviin oloihin.

Tarkastuksen toimittajien tulee valvontatehtäväänsä suorittaessaan ohjein ja neuvoin edistää työsuojelua työpaikalla sekä työpaikan työsuojelua koskevaa työnantajan ja työntekijäin välistä yhteistoimintaa.

11§

Tarkastuksen toimittajan on tarkastuksen aikana varattava työnantajalle tai tämän edustajalle sekä työsuojelupäällikölle ja työsuojeluvaltuutetulle tilaisuus tulla kuulluksi tarkastukseen liittyvien asioiden johdosta. Lisäksi hänen on tarvittaessa keskusteltava edellä mainittujen henkilöiden ja työntekijäin kanssa työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevista kysymyksistä.

Työntekijän pyynnöstä tarkastuksen toimittajan on keskusteltava hänen kanssaan myös erikseen hänen työnsä turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevista asioista, joko työpaikalla tai tarvittaessa sen ulkopuolella.

Jos tarkastus tai tutkimus on valvontalain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetusta erityisestä syystä toimitettu ilmoittamatta siitä työnantajalle tai tämän edustajalle ja työntekijöille tai heidän edustajalleen, eikä tarkastuksen tai tutkimuksen toimittaja ole voinut tavata edellä mainittuja henkilöitä, heille osoitettu kirjallinen ilmoitus tarkastuksesta tai tutkimuksesta on jätettävä työpaikalle ennen sieltä poistumista.

12§

Tarkastuksen toimittajan on pidettävä pöytäkirjaa tarkastuksesta. Mikäli tarkastus on antanut aihetta huomautukseen tai tarkastuksessa on annettu valvontalain 15 §:n 1 momentissa tarkoitettuja ohjeita ja neuvoja tai valvontalain 16 §:ssä tarkoitettu kielto, sekä asianomaisten pyynnöstä muulloinkin, pöytäkirjasta on viivytyksettä toimitettava jäljennös maksutta työnantajalle tai tämän edustajalle ja työsuojeluvaltuutetulle tai jollei työpaikalla ole työsuojeluvaltuutettua, muulle työntekijäin edustajalle.

Tarkastuksen toimittajan on työpaikkakirjaan merkittävä tarkastuspäivämäärä, ilmoitus siitä, toimitetaanko tarkastuksesta erikseen pöytäkirjajäljennökset asianomaisille ja mihin mennessä ne toimitetaan, pöytäkirjan numero ja ilmoitus valvontalain 16 §:ssä tarkoitetusta kiellosta, milloin sellainen on tarkastuksessa annettu.

Edellä 7 §:n 1 momentissa tarkoitetusta tarkastuksesta laadittuun pöytäkirjaan on liitettävä tarkastuksen toimittajan laatima selostus tapaturmasta.

13§

Jos työsuojelua koskevien säännösten ja määräysten tulkinnassa ja soveltamisessa syntyy epätietoisuutta tai tarkastuksen toimittaja muusta syystä ei katso voivansa ratkaista, mihin toimenpiteisiin toimitetussa tarkastuksessa tai muutoin havaitun työsuojelua koskevan epäkohdan tai puutteellisuuden johdosta on ryhdyttävä, hänen on ilmoitettava asiasta viipymättä asianomaisen työsuojelupiirin työsuojelutoimistolle ja tämän tarvittaessa edelleen työsuojeluhallitukselle tarpeellisten ohjeiden saamiseksi.

Jos tarkastuksen toimittaja saa tietoonsa toimivaltaansa kuulumattomassa työpaikassa ilmenneen työsuojelua koskevan epäkohdan tai puutteellisuuden, tämän on ilmoitettava siitä viipymättä sille työsuojeluviranomaiselle, jonka valvonnan alaisuuteen työpaikka kuuluu.

14§

Tutkimuksen toimittajan on laadittava pöytäkirja tutkimuksestaan ja toimitettava se tutkimuksen päätyttyä sille työsuojeluviranomaiselle, jonka toimeksiannosta tutkimus on toimitettu. Mikäli tutkimuksen toimittaja en todennut, ettei asianomaisessa työpaikassa noudateta jotakin työsuojelua koskevaa säännöstä tai määräystä, hänen on tehtävä myös siitä ilmoitus edellä mainitulle työsuojeluviranomaiselle.

15§

Työsuojeluviranomaisen saatua tietoonsa epäkohdan tai puutteellisuuden sellaisessa työpaikan koneessa, laitteessa tai välineessä, jonka turvallisuutta koskevien säännösten ja määräysten noudattamisen valvonta kuuluu muulle viranomaiselle, työsuojeluviranomaisen on ilmoitettava asiasta asianomaiselle valvontaviranomaiselle.

3 luku

Työsuojelupäällikkö.

16§

Työsuojelupäälliköksi nimettävän tulee mahdollisuuksien mukaan olla työsuojeluun perehtynyt henkilö.

Jos samalla työpaikalla työskentelee useamman kuin yhden työnantajan työntekijöitä, sen työnantajan, jonka työntekijäin lukumäärä työpaikalla on suurin taikka joka on pääurakoitsijan tai sitä vastaavan työnantajan asemassa, on tehtävä aloite työnantajain yhteistoiminnasta työsuojelun edistämiseksi työpaikalla ja mahdollisen yhteisen työsuojelupäällikön nimeämisestä.

Sama henkilö voidaan nimetä kahden tai useamman työpaikan työsuojelupäälliköksi, jos työsuojelun tarkoituksenmukainen järjestäminen sitä vaatii.

17§

Työsuojelupäällikön tulee vastatessaan työnantajan ja työntekijäin välisestä työsuojelua koskevasta yhteistoiminnasta työpaikalla:

1) perehtyä työsuojelua koskeviin säännöksiin, määräyksiin ja ohjeisiin sekä huolehtia niiden saattamisesta työntekijäin tiedoksi;

2) osallistua työsuojelua koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin, jos tarkastuksen tai tutkimuksen toimittaja katsoo sen tarpeelliseksi;

3) perehtyä työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin työpaikan olosuhteisiin, seurata niiden kehitystä sekä ryhtyä toimenpiteiden havaitsemansa epäkohdan ta puutteellisuuden poistamiseksi;

4) ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin valvontalaissa säädetyn, työnantajan ja työntekijäin välisen yhteistoiminnan järjestämiseksi ja ylläpitämiseksi työpaikalla sekä toimia työsuojelua koskevan yhteistoiminnan kehittämiseksi;

5) pitää yhteyttä työsuojelutoimikuntaan, työsuojeluvaltuutettuun ja muihin työpaikalla työsuojelutehtävissä toimiviin henkilöihin; sekä

6) suorittaa ne muut tehtävät, jotka valvontalain ja tämän asetuksen sekä niiden nojalla annettujen määräysten mukaan hänelle kuuluvat.

Jollei työpaikan työsuojeluorganisaatiosta muuta johdu, työsuojelupäällikön tulee sen lisäksi, mitä 1 momentissa on säädetty:

1) huolehtia siitä, että työnantaja ja tämän edustajat saavat tarpeelliset tiedot työsuojelua koskevista säännöksistä, määräyksistä ja ohjeista;

2) tehdä esityksiä työnantajalle toimenpiteistä tutkimuksen järjestämiseksi työpaikalla sattuneen tapaturman tai havaitun tapaturmavaaran, ilmenneen ammattitaudin tai havaitun ammattitautivaaran tahi muiden työpaikalla ilmenneiden työstä johtuvien sairauksien johdosta;

3) kiinnittää työnantajan huomiota siihen, että säädetyt työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastukset toimitetaan;

4) ylläpitää tarpeellisia yhteyksiä työsuojeluviranomaisiin;

5) tehdä työnantajalle esityksiä toimenpiteisiin ryhtymisestä tarpeellisen ensiaputoiminnan ja sitä koskevan koulutuksen järjestämiseksi työpaikalla; sekä

6) tehdä työnantajalle esityksiä toimenpiteistä työpaikan työsuojeluun liittyvän työnopastuksen, koulutuksen ja tiedotustoiminnan järjestämiseksi.

4 luku

Työsuojeluvaltuutetut.

18§

Työpaikassa, jossa säännöllisesti työskentelevien työntekijäin kokonaismäärä, toimihenkilöasemassa olevat työntekijät mukaan luettuina, on vähintään kymmenen, on valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua.

Jos työpaikan toimihenkilöasemassa olevat työntekijät haluavat valita omat 1 momentissa mainitut valtuutetut, tästä on ilmoitettava työnantajalle hyvissä ajoin ennen vaalia.

Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen vaali on toimitettava näiden toimikautta edeltävän vuoden marraskuun 1 päivän ja joulukuun 31 päivän välisenä aikana. Työsuojeluvaltuutettua ja varavaltuutettuja ensimmäistä kertaa valittaessa vaali on kuitenkin toimitettava kahden kuukauden kuluessa siitä, kun työnantaja on tehnyt työsuojeluviranomaiselle valvontalain 21 §:ssä säädetyn ilmoituksen toimintansa aloittaneesta työpaikasta, jollei valvontalain 30 §:stä muuta johdu.

Jollei toisin ole sovittu, vaali toimitetaan enemmistövaalina suljetuin lipuin. Kullakin vaaliin osallistuvalla on yksi ääni vaalissa. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalin tulos arvalla.

19§

Jos työsuojeluvaltuutettujen vaalin järjestämisessä ilmenee epätietoisuutta, asianomainen työsuojelupiirin työsuojelutoimisto antaa tarvittavat ohjeet kussakin tapauksessa erikseen.

Jollei työpaikalla, jossa on valittava työsuojeluvaltuutettu, ole 18 §:n 3 momentissa määrättynä aikana toimitettu vaalia, asianomaisen työsuojeluviranomaisen on ryhdyttävä toimenpiteisiin vaalin aikaansaamiseksi.

20§

Vaalin toimittamista varten työnantajan on annettava käytettäväksi luettelo työpaikassa työskentelevästä työntekijöistä ja erikseen toimihenkilöasemassa olevista työntekijöistä, mikäli viimeksi mainitut työntekijät ovat ilmoittaneet valitsevansa oman työsuojeluvaltuutetun. Työnantajan on sallittava työntekijäin käyttää maksutta työnantajan hallinnassa olevia tarkoitukseen soveltuvia tiloja vaalin toimittamiseen. Vaalista ei saa aiheutua tarpeettomasti häiriötä työpaikan toiminnalle.

Vaali on järjestettävä siten, että kaikilla työpaikan työntekijöillä on mahdollisuus osallistua siihen. Vaalin ajasta ja paikasta on sovittava ennakolta työnantajan kanssa ja niistä on ilmoitettava työpaikalla nähtäväksi asetettavalla ilmoituksella tai muulla kaikille työpaikan työntekijöille toimitettavalla tiedonannolla vähintään 14 vuorokautta ennen vaalia.

21§

Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen vaalin tuloksesta on välittömästi työntekijäin toimesta ilmoitettava työpaikalla nähtäväksi asetettavalla ilmoituksella ja erikseen kirjallisesti työnantajalle, jonka tulee viipymättä ilmoittaa vaalin tuloksesta asianomaisen työsuojelupiirin työsuojelutoimistolle.

22§

Työsuojeluvaltuutetun työsuhteen päättyessä tai hänen erotessaan muusta syystä kesken toimikautensa tulee hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi se varavaltuutetuista, joka on vaalissa saanut enemmän ääniä, jollei ennen vaalia ole toisin sovittu. Jos varavaltuutettujen samat äänimäärät ovat yhtä suuret, asia ratkaistaan arvalla.

23§

Työsuojeluvaltuutetun tulee edustaessaan työpaikan työntekijöitä työsuojelua koskevassa yhteistoiminnassa sekä suhteessa työsuojeluviranomaisiin:

1) perehtyä työsuojelua koskeviin säännöksiin, määräyksiin ja ohjeisiin;

2) osallistua työsuojelua koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin, milloin tarkastuksen tai tutkimuksen toimittaja katsoo sen tarpeelliseksi;

3) osallistua tarvittaessa ja milloin se tutkimuksen luonteen huomioon ottaen on mahdollista muuhun kuin edellisessä kohdassa tarkoitettuun tutkimukseen, joka on toimeenpantu työpaikalla sattuneen tapaturman tai havaitun tapaturmavaaran, ilmenneen ammattitaudin tai havaitun ammattitautivaaran tahi muiden työpaikalla ilmenneiden työstä johtuvien sairauksien johdosta;

4) perehtyä työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin työpaikan olosuhteisiin tarkkailemalla niitä säännöllisesti eri työskentelypaikoissa ja seuraamalla niiden kehitystä työn turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta sekä ilmoittaa havaitsemistaan puutteista ja epäkohdista ensiksi asianomaiselle työnjohdolle ja työsuojelupäällikölle sekä tarvittaessa työsuojeluviranomaisille;

5) toimia työsuojelua koskevan työnantajan ja työntekijäin välisen yhteistoiminnan kehittämiseksi työpaikalla;

6) pitää yhteyttä työpaikan työsuojelutoimikuntaan, työsuojelupäällikköön ja muihin työsuojelutehtävissä toimiviin henkilöihin sekä työsuojeluviranomaisiin; sekä

7) suorittaa ne muut tehtävät, jotka valvontalain ja tämän asetuksen sekä niiden nojalla annettujen määräysten mukaan hänelle kuuluvat.

24§

Työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitamista varten tarvittavaa valvontalain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettua aikaa määrättäessä on otettava huomioon työpaikan työntekijäin lukumäärä, työpaikan alueellinen laajuus, työskentelypaikkojen lukumäärä ja niissä suoritettavan työn laatu sekä muut kulloinkin kysymyksessä olevan toimialan ja työpaikan olosuhteista johtuvat työsuojeluvaltuutetun tehtävien määrään vaikuttavat tekijät.

25§

Työsuojeluvaltuutetulle valvontalain 11 §:n 3 momentin nojalla suoritettava korvaus työsuojelua koskevien tehtävien työaikana suorittamisesta aiheutuneesta ansion menetyksestä lasketaan sen mukaan, mitä työsuojeluvaltuutettu olisi työssään ansainnut sinä aikana, jona hän hoiti työsuojeluvaltuutetun tehtäviä.

Edellä 1 momentissa mainitussa lainkohdassa tarkoitettuna kohtuullisena korvauksena työsuojeluvaltuutetun työajan ulkopuolella suorittamista työsuojelua koskevista välttämättömistä tehtävistä tai työsuojelutoimikunnan kokouksiin osallistumisesta pidetään valtion komiteoista kulloinkin voimassa olevien määräysten mukaisia kokouspalkkioita.

5 luku

Työsuojelutoimikunta.

26§

Työpaikkaan, jossa säännöllisesti työskentelevien työntekijäin kokonaismäärä, toimihenkilöasemassa olevat työntekijät mukaan luettuina, on vähintään kaksikymmentä, on perustettava työsuojelutoimikunta. Työpaikkaan voidaan sen mukaan, mitä valvontalain 12 §:ssä on säädetty, perustaa muulloinkin työsuojelutoimikunta tai useampia työsuojelutoimikuntia.

Työnantajan on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin työsuojelutoimikunnan perustamiseksi. Milloin työpaikalla, johon työsuojelutoimikunta on perustettava, työskentelee useamman kuin yhden työnantajan työntekijöitä, on sen työnantajan, jolla on eniten työntekijöitä taikka joka on pääurakoitsijan tai sitä vastaavan työnantajan asemassa työpaikalla, ryhdyttävä toimenpiteisiin työsuojelutoimikunnan perustamiseksi.

27§

Jollei työsuojelutoimikunnan jäsenmäärästä ja eri osapuolten edustuksesta muuta sovita, on toimikunnan jäsenmäärä neljä, kahdeksan tai kaksitoista sen mukaan kuin työpaikan laatu, laajuus ja muut olosuhteet edellyttävät. Jäsenistä neljännes edustaa työnantajaa sekä puolet suurempaa ja neljännes pienempää työntekijäin ja toimihenkilöasemassa olevien työntekijäin ryhmistä. Yhden työnantajaa edustavista jäsenistä tulee olla työsuojelupäällikkö.

28§

Työsuojelutoimikunnan työntekijöitä ja toimihenkilöasemassa olevia työntekijöitä edustavat jäsenet ja varajäsenet valitaan vaalilla, jonka osalta noudatetaan soveltuvin osin, mitä 18― 22 §:ssä on työsuojeluvaltuutettujen vaalista säädetty.

Jollei työsuojelutoimikunnan perustamisesta, sen jäsenmäärästä ja eri osapuolten edustuksesta päästä sopimukseen, asia on työnantajan toimesta saatettava asianomaisen työsuojelupiirin työsuojelutoimiston ratkaistavaksi.

29§

Työsuojelutoimikunnan tulee työn turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi työpaikalla:

1) toimia työnantajan, työntekijäin ja toimihenkilöasemassa olevien työntekijäin välisenä yhteistyöelimenä työsuojelua koskevissa asioissa;

2) osallistua työsuojelua koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin, milloin tarkastuksen tai tutkimuksen toimittaja katsoo sen tarpeelliseksi;

3) myötävaikuttaa muun kuin edellisessä kohdassa tarkoitetun tutkimuksen suorituttamiseen ja toimeenpanemiseen, milloin tällainen tutkimus on tarpeen työpaikalla sattuneen tapaturman tai havaitun tapaturmavaaran, ilmenneen ammattitaudin tai havaitun ammattitautivaaran tahi muiden työpaikalla ilmenneiden työstä johtuvien sairauksien johdosta;

4) perehtyä työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin työpaikan olosuhteisiin ja seurata niiden kehitystä sekä tarvittaessa ja milloin se on mahdollista muun muassa tarkastuksia suorittamalla kiinnittää erityistä huomiota vaarallisiin työolosuhteisiin ja työtapoihin sekä tehdä esityksiä niiden korjaamiseksi;

5) tutustua työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttaviin työpaikan muutos- ja uudistussuunnitelmiin sekä antaa niistä lausuntoja työnantajalle;

6) seurata tapaturma- ja terveystilannetta työpaikalla sekä ryhtyä toimenpiteisiin tutkimusten toimeenpanemiseksi tapaturmien ja työstä johtuvien sairauksien syiden selvittämiseksi;

7) seurata työterveyshuollon toimeenpanoa työpaikalla ja tehdä sitä koskevia esityksiä työnantajalle;

8) seurata työnopastusta työn turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta sekä tehdä sitä koskevia esityksiä työnantajalle;

9) suunnitella työpaikan työsuojelukoulutusta, tehdä sitä koskevia esityksiä työnantajalle ja, milloin niin on sovittu, järjestää tätä koulutusta;

10) pyrkiä kehittämään työn turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviä menettelytapoja ja tehdä niitä koskevia esityksiä työnantajalle;

11) huolehtia työsuojelua koskevaan työnantajan ja työntekijäin väliseen yhteistoimintaan liittyvästä tiedottamisesta; sekä

12) suorittaa ne muut tehtävät, jotka valvontalain ja tämän asetuksen sekä niiden nojalla annettujen määräysten mukaan sille kuuluvat.

30§

Työsuojelutoimikunta valitsee keskuudestaan toimikautensa ajaksi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi toimikunta valitsee itselleen sihteerin ja tämän varamiehen.

31§

Työsuojelutoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta.

Työsuojelutoimikunnan kokous on pidettävä vähintään kerran neljännesvuodessa ja kun vähintään puolet toimikunnan jäsenistä tahi työsuojelupäällikkö tai työsuojeluvaltuutettu sitä vaatii.

Työsuojelutoimikunnan kokouksesta on ilmoitettava vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta todistettavalla tavalla toimikunnan jäsenille ja lisäksi työpaikalla nähtäväksi asetettavalla ilmoituksella. Jos toimikunnan on kokoonnuttava työpaikalla sattuneen tapaturman johdosta tai muussa kiireellisessä tapauksessa, kokouksesta voidaan ilmoittaa lyhyemmässäkin ajassa muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.

Toimikunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Jos toimikunnan käsiteltävästä asiasta äänestettäessä äänet menevät tasan, tulee toimikunnan päätökseksi muissa asioissa paitsi vaaleissa, joiden tulos ratkaistaan arvalla, se mielipide, jonka puolesta puheenjohtaja on äänestänyt.

Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus osallistua toimikunnan kokouksiin, joissa hänellä on puhevalta, mutta ei äänivaltaa.

32§

Työsuojelutoimikunnan puheenjohtajan ja jäsenten oikeudesta saada vapautusta heidän säännöllisestä työstään välttämättömien työsuojelua koskevien tehtävien suorittamista varten ja oikeudesta sada korvaus mainitunlaisten tehtävien johdosta heille aiheutuneesta ansionmenetyksestä sekäpalkkiota työajan ulkopuolella suorittamistaan tehtävistä ja työsuojelutoimikunnan kokoukista on soveltuvin osin voimassa, mitä työsuojeluvaltuutetun vastaavista oikeuksista on 2 ja 25 §:ssä säädetty.

6 luku

Pakkokeinot.

33§

Mikäli tarkastuksen toimittaja on todennut, ettei työnantaja ole noudattanut valvontalain 15 §:n 1 momentissa tarkoitettuja puutteellisuuksien tai epäkohtien poistamiseksi tai korjaamiseksi annettuja ohjeita, tarkastuksen toimittajan on viipymättä ilmoitettava asiasta asianomaiselle työsuojeluviranomaiselle.

34§

Tarkastuksen toimittajan tulee kieltäessään laitteen tai työmenetelmän käyttämisen taikka työnteon jatkamisen valvontalain 162:ssä tarkoitetuissa tapauksissa toimia siten, ettei kielto rajoita toimintaa työpaikalla laajemmalta, kun työn turvallisuuden ja terveellisyyden kannata on tarpeellista.

35§

Milloin työsuojeluviranomainen en asettanut valvontalain 15 §:ssä tarkoitetun puutteellisuuden tai epäkohdan poistamiseksi tai korjaamiseksi määräajan taikka tarkastuksen toimittaja on antanut saman lain 16 §:ssä tarkoitetun kiellon, kummankin on osaltaan valvottava, että edellä mainittu toimenpide suoritetaan tai että kieltoa noudatetaan.

7 luku

Erinäisiä säännöksiä.

36§

Työnantajan on osoitettava hallinnassaan olevista tiloista korvauksetta paikka työsuojeluvaltuutetulle ja työsuojelutoimikunnalle näiden tehtävien hoitoon liittyvien asiakirjojen säilyttämistä ja niihin tutustumista varten sekä tehtävien hoidon kannalta tarpeellisia neuvotteluja ja kokouksia varten.

37§

Tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta antaa työsuojeluhallitus.

38§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1974.

Työsuojelutoimikuntien perustamiseen on ryhdyttävä siten ja siinä järjestyksessä kuin sosiaali- ja terveysministeriö työsuojeluhallituksen esityksestä määrää. Työsuojeluvaltuutettujen, varavaltuutettujen ja työsuojelutoimikunnan jäsenten vaalia ensimmäistä kertaa toimitettaessa valitaan heidät vaalivuotta seuraavan kalenterivuoden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Helsingissä 21. päivänä joulukuuta 1973

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
Seija Karkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.