948/1973

Annettu Helsingissä 21. päivänä joulukuuta 1973

Asetus kuolemansyyn selvittämisestä

Sosiaali-, ja terveysministerin esittelystä säädetään kuolemansyyn selvittämisestä 1 päivänä kesäkuuta 1973 annetun lain (459/73) 17 §:n nojalla:

1 luku

Kuolemasta ilmoittaminen.

Kuolemasta on viipymättä ilmoitettava ensisijaisesti sille lääkärille, jonka hoidossakuollut henkilö viimeisen sairautensa aikanaoli, tai kuolinpaikan terveyskeskuksen lääkärille taikka poliisille.

Mikäli poliisi päättää ettei kuolemansyynselvittämiseksi ole suoritettava kuolemansyynselvittämisestä annetun lain 7 §:ssä tarkoitettua tutkintaa, on sen ilmoitettava kuolemasta1 §:ssä tarkoitetulle lääkärille.

2 luku

Lääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen.

Edellä 1 §:ssä tarkoitetun lääkärin on saatuaan ilmoituksen kuolemasta viivytyksettä suoritettava ulkonainen ruumiintarkastus kuoleman toteamiseksi ja sen syiden sekä muidenolosuhteiden selvittämiseksi.

Mikäli kuolemansyy ei selviä ulkonaisenruumiintarkastuksen ja niiden tietojen perusteella, jotka lääkärillä on kuolleen henkilönviimeisestä sairaudesta ja sen hoidosta, eikäoikeuslääketieteelliseen kuolemansyyn selvittämiseen kuitenkaan ole aihetta, lääkärin on,

1) kun on kysymys sairaanhoitolaitoksessatai terveyskeskuksessa kuolleesta taikka sinnekuolleena tuodusta henkilöstä, ilmoitettavaasiasta sairaanhoitolaitoksen tai terveyskeskuksen asianomaiselle ylilääkärille tai vastaavallelääkärille; tai

2) kun on kysymys muusta kuin 1) kohdassa tarkoitetusta henkilöstä, ilmoitettevaasiasta henkilön kuolinpaikan lääninhallitukselle.

Mikäli -sairaanhoitolaitosta tai terveyskeskusta ei ole hyväksytty lääketieteellisen ruumiinavauksen, suorituspaikaksi, lääninhallituksensekä tälläisen sairaanhoitolaitoksen asianomaisen ylilääkärin ja terveyskeskuksen vastaavanlääkärin tulee määrätä avauspaikaksi sellainensairaanhoitolaitos, terveyskeskus tai yliopistotaikka korkeakoulu, joka on hyväksytty lääketieteellisen ruumiinavauksen suorituspaikaksi jajonka ylläpitäjän kanssa kysymyksessä oleviasairaanhoitolaitosta tai terveyskeskusta ylläpitävä kuntainliitto taikka kunta on tehnyt sopimuksen tarvitsemiensa lääketieteellisten ruumiinavausten suorittamisesta, Avauspaikan määräämisessä on muutoin otettava huomioon lääkintöhallituksen asiasta antamat yleiset ohjeet.

Sairaanhoitolaitoksen tai terveyskeskuksenlääkärin velvollisuudesta suorittaa lääketieteelliseen kuolemansyyn selvittämiseen kuuluviatoimenpiteitä määrätään ohje- tai johtosäännössä.

Mikäli lääketieteellisessä kuolemansyyn selvittämisessä ilmenee kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 7 §:ssä tarkoitettuja seikkoja, on suorittajalääkärin välittömästi saatettava asia poliisin tietoon ja keskeytettävälääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen.

3 luku

Oikeuslääketieteellinen kuolemansyynselvittäminen.

Mikäli poliisi 1 tai 6 §:ssä tarkoitetullatahi muulla tavalla tietoonsa tulleen kuolemanosalta katsoo, että siinä om ilmennyt kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 7 §:ssätarkoitettuja seikkoja, on poliisin ryhdyttäväoikeuslääketieteelliseen kuolemansyyn selvittämiseen siten, kuin siitä kuolemansyyn selvittämisestä annetussa laissa ja tässä asetuksessasäädetään tai muutoin määrätään.

Poliisin tarvitessa oikeuslääketieteelliseenkuolemansyyn selvittämiseen kuuluvassa tutkinnassa lääkärin apua, on sen käännyttäväensisijaisesti asianomaisen terveyskeskuksenpuoleen. Terveyskeskuksen lääkärin velvollisuudesta virka-avun antamiseen on määrättyerikseen.

Oikeuslääkäri tai muu oikeuslääketieteellisiä ruumiinavauksia suorittamaan hyväksyttylääkäri on lääninhallituksen, keskusrikospoliisin tahi tuomioistuimen määräyksestä velvollinen antamaan virka-apua tutkinnassa. Määräys on annettava vain, mikäli siihen on erityisiä syitä.

Poliisi on oikeutettu käyttämään tutkinnassa apuna muutakin kuin 1 tai 2 momentissa tarkoitettua lääkäriä, joka tehtäväänsuostuu.

Määräys oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen suorittamisesta annetaan kirjallisesti.Kiireellisessä tapauksessa määräys voidaan kuitenkin antaa myös muulla tavalla, mutta seon mahdollisimman pikaisesti kirjallisesti vahvistettava.

10§

Poliisin velvollisuutena on huolehtia oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen suorittamisesta suoranaisesti aiheutuvista ruumiinkuljetuksista sisäasiainministeriön antamien yleistenohjeiden mukaisesti.

Ruumiin mukana olleesta omaisuudesta huolehtii poliisi.

11§

Lääninhallituksen velvollisuutena on huolehtia oikeuslääketieteellisten ruumiinavaustensuorittamisesta alueellaan.

Oikeuslääketieteelliset ruumiinavaukset suorittaa ensisijaisesti oikeuslääkäri. Oikeuslääketieteellisiä ruumiinvauksia suorittaa myöslääninlääkäri, jolla on lääkintöhallituksen hyväksymä koulutus tehtävään.

Lääninhallituksen ja sen alueella toimivanlääkärikoulutusta antavan yliopiston tai korkeakoulun kesken voidaan sosiaali- ja terveysministeriön suostumuksella sopia siitä, ettäyliopisto tai korkeakoulu huolehtii alueen oikeuslääeketieteellisten ruumiinavausten suorittamisesta joko kokonaan tai osittain.

Mikäli määrättyjä oikeuslääketieteellisiä ruumiinavauksia ei saada suoritetuksi 2 tai 3 momentissa tarkoitetulla tavalla, lääkintöhallitusvoi lääninhallituksen esityksestä hyväksyä muunkin järjestelyn avausten suorittamiseksi. Oikeuslääkäri tai 2 momentissa tarkoitettu lääninlääkäri on kuitenkin oikeutettu toisen lääninhallituksen pyynnöstä ilman erillistä hyväksymistäkin suorittamaan oikeuslääketieteellisiäruumiinavauksia myös virallisen toimialueensa ulkopuolella, mikäli se lääninhallitus, jossahän toimii, antaa tähän suostumuksen.

12§

Oikeuslääketietellisen ruumiinavauksen suorittamista koskevan määräyksen antajalla taisen määräämällä edustajalla on oikeus ollaläsnä avauksessa. Suoritusajankohdasta on hyvissä ajoin ilmoitettava määräyksen antajalle.

Oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen suorittajan pyynnöstä määräyksen antajan tai hänenedustajansa tulee olla saapuvilla avauksessa taitoimittaa suorittajan käytettäväksi tämän pyytämät tiedot.

13§

Milloin kuolemansyyn selvittämiseksi on tarpeen suorittaa ruumiinosan erikoistutkimus,lääkärin tulee ottaa tarpeelliset näytteet ja toimituttaa ne edelleen tutkittaviksi.

14§

Oikeuslääketieteellisestä ruumiinavauksestaon pidettävä pöytäkirjaa lääkintöhallituksenmääräämällä tavalla.

15§

Avauksen suorittajan on annettava kuolemansyystä ja kuolemanluokasta perusteltu lausunto, jossa kunkin johtopäätöksen osalta viitataan avauspöytäkirjan asianomaisiin kohtiin.Perusteluista tulee selvästi käydä ilmi, miltäosin johtopäätökset nojautuvat yksinomaanavauksessa tehtyihin havaintoihin, miltä osinmahdollisesti suoritetun erikoistutkimuksen tuloksiin ja miltä osin muussa tutkinnassa saatuihin tietoihin.

Lausunnossa on verrattava havaintoja jajohtopäätöksiä muussa tutkinnassa saatuihin tietoihin sekä osoitettava niiden välinen yhdenmukaisuus tai ristiriitaisuus.

Jos avauksen suorittaja ei voi varmasti todeta kuolemansyytä eikä esittää käsitystäänkuolemnluokasta, on sekin selvästi ilmoitettava ja perusteltava.

16§

Alkuperäinen avauspöytäkirja ja -lausuntosekä tutkimustodistus on säilytettävä asianomaisen lääninhallituksen tai yliopiston tai korkeakoulun arkistossa.

Avauksen suorittajan on ensi tilassa tutkimusten valmistuttua lähetettävä oikeaksi todistamansa jäljennös avauspöytäkirjasta ja -lausunnosta avausmääräyksen antajalle ja lääkintöhallitukselle.

17§

Avauspöytäkirjassa ja -lausunnossa todetuistapuutteellisuuksista tai virheellisyyksistä lääkintöhallituksen on viipymättä ilmoitettavasekä avausmääräyksen antajalle että avauksensuorittajalle, joiden on ryhdyttävä ilmoituksenjohdosta tarpeellisiin toimenpiteisiin.

18§

Lääkintöhallitus voi tarvittaessa määrätä jokosaman tai toisen lääkärin suorittamaan uudenoikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen tai muunlisäselvityksen. Päätöksestä on viipymättä ilmoitettava alkuperäisen avausmääräyksen antajalle.

4 luku

Hautaaminen.

19§

Selvitettyään kuolemasyyn lääkärin onannettava ruumiin hautaamista varten todistus.

20§

Mikäli lääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen viivästyy erikoistutkimusten suorittamisen johdosta tai muusta vastaavasa syystä,lääkärin on suoritettuaan välittömästi ruumiiseen liittyvät tutkimukset annettava väliaikainen todistus hautaamista varten. Kuolemansyyntultua selvitetyksi on lääkärin viipymättä annettava 19 §:ssä tarkoitettu todistus.

21§

Mikäli oikeuslääketieteelisessä kuolemansyynselvittämisessä kuolemansyyn katsotaan todetuksi ilman oikeuslääketieteellinen ruumiinavauksen suorittamista, asiasta tulee ilmoittaatutkinnassa avustaneelle lääkärille tai, mikälitutkinnassa ei ole käytetty lääkärin apua,6 §:ssä tarkoitetulle lääkärille taikka henkilöähänen viiemisen sairautensa aikana hoitaneellelääkärille, jonka tulee antaa todistus ruumiinhautaamista varten. Mikäli lääkäri kuitenkinkatsoo, ettei kuolemasyy ole tullut todetuksija että oikeuslääketieteellinen ruumiinavauksensuorittaminen on tarpeen sekä tällä perusteellakieltäytyy todistusta antamasta, on asia saatettava lääninhallituksen ratkaistavaksi. Lääninhallitus voi antaa 19 §:ssä tarkoitettua todistusta vastaavan kuolinselvityksen.

Mitä 20 §:ssä on säädetty menettelystä lääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen viivästymisen varalta, noudatetaan myös oikeuslääketeiteellisessä kuolemansyyn selvittämisessä.

Mikäli lääkärin antamaa todistusta hautaamista varten ei ilman kohtuutonta vaikeuttatai viivästystä saada, poliisi voi antaa neuvoteltuaan oikeuslääkärin tai 11 §:n 2 momentissa tarkoitetun lääninlääkärin kanssa, suorittamansa tutkinnan perusteella todistusta vastaavan kuolinselvityksen.

22§

Oikeuslääkärin tai 11 §:n 2 momentissa tarkoitetun lääninlääkärin velvollisuudesta tarkastaa hautaamista varten annetut todistukset jakuolinselvitykset määrätään lääninhallituksentyöjärjestyksessä.

5 luku

Erinäiset säännökset.

23§

Tämän asetuksen säännöksiä on soveltuvinosin noudatettava myös kuolleenasyntyneeseenja ulkomailla kuolleeseen henkilöön joka ontarkoitus haudata Suomessa.

24§

Ulkonainen ruumiintarkastus ja ruumiinavaus sekä niihin liittyvä näytteiden ottaminenon suoritettava noudattaen lääkintöhallituksenohjeita.

25§

Kuolemansyyn selvittämistoiminnan ohjaus javalvonta läänin alueella kuuluu lääninhallitukselle.

26§

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa poliisin toimesta suoritettavien tehtävien osalta sisäasiainministeriö lääkintöhallitusta kuultuaan ja muilta osin lääkintöhallitus sisäasiainministeriötä kuultuaan.

27§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1974, ja sillä kumotaan oikeuslääkeopillisista ruumiintarkastuksista ja ruumiinavauksista 28 päivänä helmikuuta 1947 annettuasetus (172/37) siihen myöhemmin tehtyinemuutoksineen, syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä 28 päivänä joulukuuta 1970 annetunasetuksen (824/70). 8, 9, 10 ja 11 § sekäpolttohautauksesta 7 päivänä kesäkuuta 1945annetun asetuksen (549/45) 4 §:n 1 momentin c kohta, 7, 8 ja 11 §.

Helsingissä 21. päivänä joulukuuta 1973

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
Seija Karkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.