940/1973

Annettu Helsingissä 21. päivänä joulukuuta 1973

Asetus oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa

Oikeusministerin esittelystä säädetään oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa 10 päivänä elokuuta 1973 annetun lain (650/73) 38 §:n nojalla:

Asunto-oikeuden on pidettävä käsittelemistään huoneenvuokra-asioista toimenpidelehteä ja tarpeellisia apurekisterejä sen mukaan kuin oikeusministeriö tarkemmin määrää. Niistä on annettava tietoja oikeusministeriön määräämille viranomaisille.

Pöytäkirjaa asunto-oikeuden istunnossa pitää puheenjohtaja.

Asunto-oikeuden puheenjohtajan tehtävänä on huolehtia siitä, että asunto-oikeudessa asioivien palveluun kiinnitetään erityistä huomiota ja että asunto-oikeudelle kuuluvat tehtävät suoritetaan joutuisasti.

Asunto-oikeuden puheenjohtajan on hyvissä ajoin ilmoitettava asianomaiselle kunnallishallitukselle jäsenen ja varajäsenen toimikauden päättymisestä tai hänen vapauttamisestaan tehtävästään.

Oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain (650/73) 33 §:ssä tarkoitettujen asiakirjojen toistekappaleiden maksuista on voimassa, mitä on määrätty oikeaksi todistamattomien jäljennösten valmistamisesta valtiolle suoritettavista maksuista.

Asunto-oikeuteen annetusta haasteesta sekä asunto-oikeuden tuomiosta ja pöytäkirjasta samoin kuin asunto-oikeudesta annetusta muusta toimituskirjasta saa lunastusmaksun puheenjohtaja. Varapuheenjohtaja, joka toimii asuntooikeuden puheenjohtajana muulloin kuin puheenjohtajan vuosiloman tai sairauden aikana, saa kuitenkin lunastusmaksut tuomiosta ja pöytäkirjasta, jollei toisin ole säädetty.

Kihlakunnanoikeuteen asetetussa asuntooikeudessa on lunastusmaksuista noudatettava mitä tuomiokuntain hoidosta annetun lain (229/35) 3 §:ssä on säädetty.

Oikeusministeriö maksaa oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain 11 §:ssä tarkoitetut palkkiot, päivärahat ja matkakustannusten korvaukset kuukausittain jälkikäteen asunto-oikeuden puheenjohtajan allekirjoittaman luettelon perusteella.

Oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain 35 §:ssä tarkoitetun lunastusmaksun, toimituspalkkion ja matkakustannusten korvauksen perimisessä valtiolta noudatetaan soveltuvin osin maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun asetuksen (376/73) 6 ja 8 §:n säännöksiä.

toimituskirjaan, joka annetaan oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain säännöksistä johtuen maksuitta, on sanan ''Maksuitta'' oheen merkittävä lunastusmaksun ja toimituspalkkion määrä, josta asianomainen on vapautunut.

10§

Oikeusministeriö vahvistaa huoneenvuokraasioita koskevissa oikeudenkäynneissä käytettävien lomakkeiden kaavat. Asunto-oikeudet saavat lomakkeita maksutta valtion painatuskeskuksesta.

Asunto-oikeuden kansliassa on pidettävä asianosaisten käytettäviksi tarkoitettuja lomakkeita maksutta niitä tarvitsevien saatavissa.

11§

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa oikeusministeriö.

12§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1974.

Helsingissä 21. päivänä joulukuuta 1973

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.