791/1973

Annettu Helsingissä 31. päivänä lokakuuta 1973

Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä kumotaan 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun rakennusasetuksen (266/59) 24 § sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1968 annetussa asetuksessa (686/68) muutetaan 5 § 33 §:n 1 momentin 6 kohta 50 §:n 1 momentin 4 kohta, 51 §, 1 momentin 3 kohta 53 §.n 4 momentin 57 §:n 1 momentti 58 §, 88 §:n 1 momentti, 121 §:n 1 momentin 4 kohta, 125 §:n 3 momentti, 130 §:n 3 momentti, 137 §:n 1 momentti ja 148 §, näistä 5 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 16 päivänä joulukuuta 1966 ja 10 päivänä lokakuuta 1969 annetuilla asetuksilla (673/66 ja 628/69) sekä 121 §:n 1 momentin 4 kohta ja 137 §:n 1 momentti sellaisina kuin ne ovat mainitussa 10 päivänä lokakuuta 1969 annetussa asetuksessa, sekä lisätään asetukseen uusi 5 a 53 a, 85 a, 146 a ja 146 b § sekä 32 §:n 2 momenttiin uusi 17 a kohta, 41 §:ään uusi 2 momentti, 50 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 10 päivänä lokakuuta 1969 annetulla asetuksella, uusi 4 ja 5 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 6 momentiksi, 88 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 11 päivänä kesäkuuta 1965 annetulla asetuksella (334/65), uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, 118 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 16 päivänä joulukuuta 1966 annetussa asetuksessa, uusi 2 momentti, 121 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 10 päivänä lokakuuta 1969 annetussa asetuksessa, uusi 2 ja 3 momentti sekä 145 f §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 10 päivänä lokakuuta 1969 annetussa asetuksessa, uusi 2 momentti seuraavasti:

Sisäasiainministeriön ja lääninhallituksen on asianomaisen kunnan lisäksi kuultava, milloin se on katsottava tarpeelliseksi, myös naapurikuntaa ennen kuin rakennuslain 5 §:n 2 momentissa tai 132 §:n 1 momentissa tarkoitettu poikkeus myönnetään. Milloin hakemus on jätetty kunnallishallitukselle, on sen toimitettava hakemus ja kunnan lausunto asianomaiselle poikkeuksen myöntävälle viranomaiselle.

Ennen rakennusluvan myöntämistä rakennuslain 132 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa on hankittava lausunto kunnallishallitukselta tai siltä kunnan viranomaiselta, jolle lausunnon antaminen on siirretty. Vähäistä poikkeamista koskevasta hakemuksesta lausunto on kuitenkin hankittava vain tarvittaessa.

Mitä 2 momentissa on säädetty, on vastaavasti sovellettava, milloin se on katsottava tarpeelliseksi, käsiteltäessä hakemusta rakennusluvan saamisesta uudisrakennuksen rakentamiseen meren tai vesistön rannalla olevalle alueelle, jolla ei ole voimassa asemakaavaa, rakennuskaavaa tai rantakaavaa.

Maistraatin tai rakennuslautakunnan on ennen rakennuslain 31 §:n 2 momentissa, 32 §:n 1 momentissa, 42 §:n 3 momentissa, 43 §:n 2 momentissa, 100 §:n 4 momentissa, 101 §:n 2 momentissa tai 123e §:n 2 momentissa tarkoitettua toimenpidettä koskevan hakemuksen ratkaisemista hankittava kunnallishallituksen lausunto.

5a§

Rakennuslain 132 a §:ssä tarkoitettu ilmoitus on annettava naapurille todisteellisesti tiedoksi ja varattava hänelle vähintään 7 päivän määräaika huomautuksen tekemiseen. Milloin naapuria ei tiedetä tai hankaluudetta tavata taikka jos kuultavia naapureita on enemmän kuin kymmenen, katsotaan ilmoitus annetuksi naapurille tiedoksi, kun siitä on ilmoitettu sillä tavoin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Poikkeuslupahakemuksesta annettavaan kunnan lausuntoon on liitettävä selvitys naapurien kuulemisesta ja poikkeuslupahakemuksen johdosta tehdyt huomautukset.

32§

Asemakaavaa laadittaessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota seuraaviin seikkoihin:


17 a) rakennuskorttelissa tulee olla riittävästi alueita leikkipaikkoja ja oleskelua varten;


33§

Asemakaavamääräyksiin voidaan ottaa tarpeelliset määräykset rakennuskortteleiden rakentamisesta ja käyttämisestä kuten:


6) pihamaasta, leikkipaikoista, oleskeskelualueista, kulkuteistä ja yhteisten pihamaiden järjestämisestä;


41§

Milloin asemakaavan muuttamista koskevaa päätöstä ei ole alistettava sisäasiainministeriön tai lääninhallituksen vahvistettavaksi, on kaupunginhallituksen asemakaavan muutoksen tultua hyväksytyksi lähetettävä jäljennös sitä koskevasta päätöksestä sekä asemakaavakartta ja selostus sisäasiainministeriölle ja lääninhallitukselle sekä, jos on kysymys maarekisteriin merkitystä alueesta, myös maanmittauskonttorille. Muutoin on soveltuvin osin noudatettava, mitä 40 §:n 2 momentissa on säädetty.

50§

Maistraatin lupa on haettava, vaikka rakennuslupaa ei 49 §:n mukaan vaaditakaan, seuraaviin toimenpiteisiin:


4) sellaiseen kantavan rakenteen tai uutta hormijärjestelmää vaativaan tulisijan muutokseen, jonka toteuttamista ei voida pitää uudisrakennuksena, taikka lämmityslaitoksen öljylämmitteiseksi muuttamiseen;


Maistraatin lupa on myös haettava asuntovaunun tai -laivan taikka muun niihin verrattavan liikuteltavan laitteen, joka ei ole uudisrakennus, pitämiseen maalla tai vedessä sellaista asumista varten, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn.

Rakennuksen lämmittämiseen tarvittavien tai rakennusta muutoin palvelevien, tilavuudeltaan enemmän kuin 200 litran suuruisten nestemäisten polttoaineiden varastojen ja säiliöiden sekä niihin liittyvien johtojen rakentamiseen taikka uusimiseen on myös, jollei lämmityslaitoksen muuttamiseen jo ole saatu 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua lupaa, haettava maistraatin tai, jos rakennusjärjestyksessä niin määrätään, rakennustarkastajan lupa.

51§

Rakennuslupaa on haettava kirjallisesti. Hakemukseen on liitettävä:


3) sellainen asemapiirros tontista tai rakennuspaikasta kolmena kappaleena, joka osoittaa rakennettavaksi aiotut, sillä jo olevat ja purettavat rakennukset sekä istutukset, leikkipaikat, kulkutiet, autojen pysäköimis- ja kuormauspaikat sekä pihamaan muun järjestelyn;


53§

Mitä edellä on säädetty uudisrakennuksesta, on soveltuvin kohdin noudatettava myös 50 §:ssä tarkoitetun toimenpiteen osalta.

53a§

Tutkiessaan rakennuslupaa koskevan hakemuksen maistraatin on katsottava, että tontille tai rakennuspaikalle tulee riittävästi alueita leikkipaikkoja ja oleskelua varten. Harkittaessa leikkipaikoiksi ja oleskelua varten tarvittavien alueiden riittävyyttä on otettava huomioon myös tontilla tai rakennuspaikalla jo olevien rakennusten edellyttämä leikkipaikkojen ja oleskelualueiden tarve, mikäli se on mahdollista ilman, että niiden järjestämisestä aiheutuisi ilmeisen kohtuuttomia kustannuksia.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että leikkipaikoiksi ja oleskelua varten varatut alueet täyttävät turvallisuudelle, terveellisyydelle ja viihtyisyydelle asetettavat vaatimukset. Leikkipaikoille tulee asunnoista päästä vaivattomasti ja turvallisesti.

57§

Maistraatti voi erityisestä syystä toimitetun selvityksen jälkeen ja tarvittaessa kaupunginhallitusta kuultuaan vahvistaa tontin leikki- ja autopaikkojen määrän pienemmäksi kuin sen 53 a §:n 1 momentin ja 56 §:n 1 momentin 1―6 ja 9 kohdan mukaan tulisi olla.


58§

Tonttia tai rakennuspaikkaa ei saa käyttää ilman maistraatin lupaa siten, että pihamaan käyttäminen asemapiirroksessa edellytetyllä tavalla vaikeutuu.

85a§

Rakennettaessa yleisön käyttöön tarkoitettuja tiloja on riittävää huomiota kiinnitettävä siihen, että niitä voivat käyttää myös henkilöt, joiden liikuntakyky tai kyky suunnistautua on iän, vamman tai sairauden vuoksi rajoittunut.

88§

Lämmityslaitokset, savupiiput ja poistoilmahormit on tehtävä sellaisiksi, että niistä johdettavan savun ja kaasujen haitat riittävästi ehkäistään.

Edellä 50 §:n 5 momentissa tarkoitetut polttoainevarastot ja -säiliöt sekä johdot on niin suunniteltava ja rakennettava, ettei niistä aiheudu vesien taikka ympäristön pilaantumisvaaraa.


118§

Milloin rakennuskaavan muuttamista koskevaa päätöstä ei ole alistettava lääninhallituksen vahvistettavaksi, on kunnanhallituksen rakennuskaavan muutoksen tultua hyväksytyksi lähetettävä jäljennös sitä koskevasta päätöksestä sekä rakennuskaavakartta ja rakennuskaavan selostus sisäasiainministeriölle, lääninhallitukselle ja maanmittauskonttorille. Muutoin on soveltuvin osin noudatetava, mitä 117 §:n 1 momentissa on säädetty.

121§

Jollei rakennusjärjestyksessä ole toisin määrätty, on rakennuslautakunnan lupa haettava, vaikka rakennuslupaa ei 120 §:n mukaan vaaditakaan, seuraaviin toimenpiteisiin:


4) sellaiseen kantavan rakenteen tai uutta hormijärjestelmää vaativaan tulisijan muutokseen, jonka toteuttamista ei voida pitää uudisrakennuksena, taikka lämmityslaitoksen öljylämmitteiseksi muuttamiseen:


Rakennuslautakunnan lupa on myös heaettava asuntovaunun tai -laivan taikka muun niihin verrattavan liikuteltavan laitteen, joka ei ole uudisrakennus, pitämiseen maalla tai vedessä sellaista asumista varten, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn.

Rakennuksien lämmittämiseen tarvittavien tai rakennusta muutoin palvelevien, tilavuudeltaan enemmän kuin 200 litran suuruisten nestemäisen polttoaineen varastojen ja säiliöiden sekä niihin liittyvien johtojen rakentamiseen taikka uusimiseen on myös, jollei lämmityslaitoksen muuttamiseen jo ole saatu 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua lupaa, haettava rakennuslautakunnan tai, jos rakennusjärjestyksessä niin määrätään, rakennustarkastajan lupa.

125§

Mitä edellä on säädetty uudisrakennuksesta, on soveltuvin kohdin voimassa myös 121 §:ssä tarkoitetun toimenpiteen osalta.

130§

Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on katselmuksessa käyttöön hyväksytty.

137§

Mitä 77―79, 81―83, 85, 85 a, 87, 88, 90, 120, 121, 123, 126, 127 ja 131 §:ssä sekä soveltuvin osin, mitä 80, 84, 122, 124, 125, 128, 129 ja 133 §:ssä on säädetty, on voimassa rakennettaessa alueella, jolle ei ole vahvistettu asemakaavaa, rakennuskaavaa tai rantakaavaa. Mitä mainituissa pykälissä on säädetty maistraatista, on vastaavasti voimassa rakennuslautakunnasta.


145f§

Milloin rantakaavan muuttamista koskevaa päätöstä ei ole alistettava vahvistettavaksi, on soveltuvin osin voimassa mitä 41 §:n 2 momentissa ja 118 §:n 2 momentissa on säädetty.

146a§

Kunnan kaavoitustointa voidaan rakennuslain 137 a §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla pitää riittävän kehittyneenä milloin kunnassa on kaavoitusta ja kiinteistönmuodostusta koskevien asioiden hoitoon tarpeellinen henkilökunta ja kunnan hallintojärjestelmä kaavoitustoimen osalta on muutoinkin tehokkaasti järjestetty sekä kaavoitus asianmukaisesti hoidettu.

146b§

Kaavan muutosta on rakennuslain 137 a §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla pidettävä olennaisena, milloin rakennusoikeutta, rakennuskorkeutta, kerroslukua tai kaavassa määrättyä käyttötarkoitusta muuttamalla taikka muulla näihin verrattavalla tavalla muutetaan alueen maankäytön yleistä luonnetta tai muutoin poiketaan kavaa laadittaessa omaksutuista periaatteista. Muutosta on kuitenkin aina pidettävä olennaisena, jos se saattaisi vaarantaa ympäristölliseltä kannalta merkittävien arvojen säilymisen.

148§

Tutkittaessa tilapäisen uudisrakennuksen rakentamista koskevaa lupahakemusta on otettava huomioon rakennuksen tarkoitus sekä lujuuden, terveellisyyden, liikenteen, paloturvallisuuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset. Lupa tilapäisen uudisrakennuksen pysyttämiseksi paikallaan annetaan ainoastaan määräajaksi tai toistaiseksi kunnes asiasta toisin määrätään, kuitenkin enintään viiden vuoden ajaksi luvan myöntämisestä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1973.

Helsingissä 31. päivänä lokakuuta 1973

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sisäasiainministeri
Heikki Tuominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.