589/1973

Annettu Helsingissä 2. päivänä heinäkuuta 1973

Laki rakennuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennuslain (370/58) 93 §, sellaisena kuin se on 4 päivänä joulukuuta 1970 annetulla lailla (749/70) osittain muutettuna, ja lisätään lakiin uusi 136 a § seuraavasti:

136a§

Kunnalla on oikeus saada valtiolta korvausta kauko- tai kauttakulkuliikenteelle tärkeiden katujen ajoradan rakentamisen kustannuksista neliömetriä kohti puolet siitä määrästä, minkä vastaavaa liikennetarvetta tyydyttävän sorapäällysteisen maantien rakentaminen kestopäällysteiseksi katsotaan keskimäärin tulevan kunnassa maksamaan.

Liikenneministeriön asiana on kunnan hakemuksesta ratkaista, onko katua pidettävä kaukotai kauttakulkuliikenteelle tärkeänä.

Kunnan on haettava 1 momentissa säädettyä korvausta liikenneministeriöltä viimeistä työn päättymistä seuraavan vuoden aikaa uhalla että oikeus korvaukseen on menetetty, jollei näytetä hakemuksen myöhästyneen päteväksi katsottavan syyn takia.

Moottoriajoneuvoliikenteelle tärkeän kadun ajoradan sekä tällaiseen katuun liittyvän kallisrakenteisen sillan, tunnelin, leikkauksen, penkereen, risteysvalojen sekä jalankulku- tai polkupyörätien rakentamiseen voidaan harkinnan mukaan antaa valtion avustusta tai erityisessä tapauksessa kokonaankin rakentaa valtion varoin. Avustusta on haettava liikenneministeriöltä.

Jos yleisen tien rakentaminen aiheuttaa asemakaava-alueella kadun taikka siihen liittyvän laitteen rakentamisen tai muuttamisen, on valtion avustuksen osalta vastaavasti voimassa, mitä 4 momentissa on säädetty, jollei 83 §:stä muuta johdu.

Mitä edellä tässä pykälässä on kadusta säädetty, koskee vastaavasti rakennuskaava-alueella yleiseen liikenteeseen käytettävää liikenneväylää.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1974. Päätökset, joilla tie- ja vesirakennushallitus on aikaisemman lainsäädännön mukaan määrännyt, että katua on pidettävä kauko tai kauttakulkuliikenteelle tärkeänä, ovat edelleen voimassa.

Helsingissä 2. päivänä heinäkuuta 1973

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sisäasiainministeri
Heikki Tuominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.