509/1973

Annettu Helsingissä 15. päivänä kesäkuuta 1973

Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatilatalouden tuloverolain (543/67) 5 §:n 1 momentin 13 kohta, 6 §:n 1 momentin 6, 7 ja 8 kohta ja 7 §:n 2 kohta, näistä 6 §:n 1 momentin 7 kohta ja 7 §:n 2 kohta sellaisina kuin ne ovat 30 päivänä joulukuuta 1970 annetussa laissa (847/70), seuraavasti:

Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja maatalouden verovuoden veronalaisia tuloja ovat muun ohessa:


13) verovelvollisen ja hänen perheensä tilalla olevan asunnon asuntotulo asuntotulon verottamisesta eräissä tapauksissa annetussa laissa (505/73) säädetyllä tavalla.


Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneita vähennyskelpoisia menoja ovat muun ohessa:


6) tilalla olevien rakennusten ja muun maatalousomaisuuden vakuutusmaksut 7 §:ssä säädetyin poikkeuksin;

7) tilalla olevien rakennusten ja rakennelmien, maataloudessa käytettyjen koneiden, kaluston, laitteiden, ojien, siltojen, aitojen, teiden sekä muun sellaisen korjauksesta ja kunnossapidosta johtuneet menot 7 §:ssä säädetyin poikkeuksin;

8) tilalla olevien rakennusten valaistus-, lämmitys- ja muut sellaiset menot 7 §:ssä säädetyin poikkeuksin;


Vähennyskelpoisia menoja eivät ole:


2) verovelvollisen tai hänen perheensä asuntona tai muuten heidän yksityistaloudessaan käytetystä rakennuksesta, rakennelmasta tai sen osasta aiheutuneet menot, mukaan lukien hankinta- ja perusparannusmenot sekä lämmityksestä aiheutuneet menot;Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1973 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 15. päivänä kesäkuuta 1973

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Esko Niskanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.