496/1973

Annettu Helsingissä 15. päivänä kesäkuuta 1973

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 7 §:n 2 momentti ja 10 §:n 4 momentti sekä muutetaan 5 §:n 1 momentin 4 kohta, sellaisena kuin se on 14 päivänä tammikuuta 1966 annetussa laissa (5/ 66), 6 §, 10 §:n 3 momentti, 11 §, sellaisena kuin se on 14 päivänä tammikuuta 1966 ja 4 päivänä heinäkuuta 1969 annetuilla laeilla (5/ 66 ja 464/69) muutettuna, ja 47 § näin kuuluviksi:

Sairaanhoitona korvataan sen mukaan kuin jäljempänä säädetään:


4) lääkärin, asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneen henkilön tai vakuutetun tämän lain mukaan korvattavan sairauden johdosta suorittamat matkakustannukset.


Sairaanhoidon kustannuksista suoritetaan korvausta siltä osin, minkä hoito tarpeettomia kustannuksia välttäen, vakuutetun terveydentilaa kuitenkaan vaarantamatta, olisi tullut vakuutetulle maksamaan.

10§

Hampaiden hoitoon liittyvät matkat korvataan vain, jos niiden yhteydessä annettu hampaiden hoito korvataan.

11§

Vakuutetun matkakustannuksista suoritetaan korvausta se määrä, minkä matka olisi tullut maksamaan käyttäen halvinta matkustustapaa. Jollei vakuutettu ole käyttänyt halvinta matkustustapaa, määrätään korvaus todellisten kustannusten perusteella vain, jos käytetyn matkustustavan on katsottava olleen sairauden laadun tai liikenneolosuhteiden vuoksi perusteltu.

Jos vakuutettu tutkimuksen tai hoidon vuoksi taikka liikenneolosuhteista johtuvista syistä on joutunut yöpymään matkalla, suoritetaan hänelle yöpymisrahaa sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

Mikäli vakuutettu välttämättä on tarvinnut saattajan matkan aikana, katsotaan saattajan matkasta aiheutuneet kustannukset vakuutetun kustannuksiksi.

47§

Tämän lain mukaista päivä- ja äitiysrahaa on haettava sen kunnan sairausvakuutustoimikunnalta, jossa vakuutetulla on varsinainen asuntonsa ja kotinsa. Korvausta sairaanhoidosta taikka raskaudesta ja synnytyksestä aiheutuneista kustannuksista vakuutetulla on oikeus hakea muultakin kuin kotipaikkakuntansa sairausvakuutustoimikunnalta. Asetuksella säädetään, milloin vakuutetulla on oikeus hakea päivä- ja äitiysrahaa muulta kuin kotipaikkakuntansa sairausvakuutustoimikunnalta.

Asiat ratkaisee sairausvakuutustoimikunta kokouksessaan, jollei asiaa ole uskottu sairausvakuutustoimiston johtajalle tai toimiston muulle toimihenkilölle ratkaistavaksi toimikunnan puolesta. Kansaneläkelaitos määrää asioiden siirtämisestä toimiston johtajan tai muun toimihenkilön ratkaistavaksi.

Sairausvakuutustoimikunnan puheenjohtajalta vaadittavasta pätevyydestä säädetään asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1973.

Helsingissä 15. päivänä kesäkuuta 1973

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Pentti Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.