395/1973

Annettu Helsingissä 18. päivänä toukokuuta 1973

Laki verojen ja maksujen perimisen turvaamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Veron, julkisen maksun ja muun sellaisen julkisoikeudellisen tai siihen rinnastettavan rahasaamisen, joka saadaan ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä, perimisen turvaamiseksi voi ulosotonhaltija hakemuksesta myöntää takavarikon tai hukkaamiskiellon.

Turvaamistoimenpide, jota 1 momentissa tarkoitetaan, voidaan myöntää, jos saaminen on sekä perusteiltaan että määrältään tehty todennäköiseksi ja jos erityistä aihetta on varoa, että velallinen kätkee tai hävittää omaisuuttaan.

Määrätyiltä ajanjaksoilta toistuvasti maksuunpantavien verojen ja maksujen perusteella ei turvaamistoimenpidettä myönnetä, ellei saamisen määrä ole poikkeuksellisen suuri ja selvitystä esitetä siitä, että maksuvelvollinen on ryhtynyt hukkaamaan omaisuuttaan tai että hän valmistelee hukkaamista.

Turvaamistoimenpide saadaan myöntää aikaisintaan kuusi kuukautta ennen saamisen tai sen osan todennäköisen kanto- tai maksuajan päättymistä, ja toimenpide on voimassa, kunnes saaminen on maksettu tai saamisen perimiseksi on laillisessa järjestyksessä toimitettu ulosmittaus, enintään kuitenkin yhden vuoden ulosotonhaltijan määräyksen antamisesta. Ulosotonhaltija voi erityisistä syistä pidentää toimenpiteen voimassaoloaikaa enintään kuudella kuukaudella.

Viranomainen, jonka käsiteltävänä on saamisen maksuunpanoa tai määräämistä koskeva asia tai saamista koskeva valitusasia, saa määrätä, että turvaamistoimenpiteen toimeenpano on peruutettava.

Milloin asianomainen viranomainen kieltää saamisen ulosottamisen, turvaamistoimenpide jää voimaan, jollei mainittu viranomainen ole määrännyt toisin.

Milloin asia, jossa on toimeenpantu turvaamistoimenpide, ratkaistaan siten, että saamista ei maksuunpanna tai määrätä, tai jos maksuunpano kumotaan, turvaamistoimenpiteen hankkijan on tästä heti ilmoitettava ulosottomiehelle toimeenpanon peruuttamista varten.

Tämän lain nojalla myönnetyistä turvaamistoimenpiteistä hakijalle aiheutuvat kustannukset jäävät hänen vahingokseen.

Tämän lain mukaisista turvaamistoimenpiteistä on, mikäli tässä laissa ei ole toisin säädetty, soveltuvin osin voimassa, mitä ulosottolaissa on säädetty takavarikosta ja hukkaamiskiellosta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1974.

Helsingissä 18. päivänä toukokuuta 1973

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.