273/1973

Annettu Helsingissä 30. päivänä maaliskuuta 1973

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 10 §:n Alkuperäistodistusta koskeva nimike, sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1966 annetussa laissa (669/66), 11 §:n 5 kohta, sellaisena kuin se on 24 päivänä marraskuuta 1961 annetussa laissa (511/61), ja 12 §:n 1 momentin 41 kohta, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1965 annetussa laissa (736/65), muutetaan lain 4 §:ään sisältyvät neljäs, viides ja kuudes viranomaisten ryhmä, sellaisena kuin ne ovat 25 päivänä toukokuuta 1962 ja 10 päivänä marraskuuta 1972 annetuissa laeissa (334/62 ja 734/72), 10 §:n Liikennelupaa, Opetuslupaa ja Passia koskevat nimikkeet, sellaisina kuin ne ovat mainitussa 20 päivänä joulukuuta 1966 annetussa laissa, ja saman pykäliin Valokopiokarttaa koskeva nimike, sellaisena kuin se on mainitussa 10 päivänä marraskuuta 1972 annetussa laissa, 11 §:n 4 ja 6 kohta, sellaisina kuin ne ovat mainitussa 24 päivänä marraskuuta 1961 annetussa laissa, 12 §:n 1 momentin 25 kohta, sellaisena kuin se on mainitussa 10 päivänä marraskuuta 1972 annetussa laissa, ja 31 kohta, sellaisena kuin se on 27 päivänä huhtikuuta 1951 annetussa laissa (264/51), ja lain 53 § sekä lisätään lain 10 §:ään avointa kirjettä tai muuta asiakirjaa koskevan nimikkeen jälkeen Haastetta koskeva uusi nimike ja Todistusta koskevan nimikkeen 1 momenttiin uusi 5 ja 6 kohta sekä lain 12 §:n 1 momenttiin uusi 47 ja 48 kohta seuraavasti:

Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leimaveroa on suoritettava, luetaan leiman määrän puolesta kuuteen ryhmään seuraavasti:


4 ryhmä:

Henkikirjoittajat, poliisilaitokset, nimismiehet, apulaisnimismiehet, tullitoimistot, maanmittauskonttorit, maanmittaustoimistot ja metsähallituksen piirikuntakonttorit.

5 ryhmä:

Maa-, vesi-, kihlakunnan-, raastuvan-, järjestys- ja sotaoikeudet sekä niiden puheenjohtajat, maistraatit, paitsi milloin maistraatti toimii ulosottomiehenä, sekä julkiset notaarit.

6 ryhmä:

Kaupunginviskaalit, kaupunginvoudit, nimismies ja apulaisnimismies ulosottomiehenä ja muut ulosmittauksen toimittajat sekä rakennuslautakunnat, joista säädetään rakennuslain (370/58) 10 §:ssä.

10§

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:


Haaste:

1) suullinen, kultakin henkilöltä 1 markka 25 penniä;

2) kirjallisen haasteen tiedoksi antaminen, kultakin henkilöltä 1 markka 90 penniä.


Liikennelupa:

1) linjaliikenteen harjoittamista varten luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan mukaan vähintään 140 ja enintään 2 800 markkaa;

2) kuorma- tai pakettiauton käyttämistä varten tilapäisesti henkilöiden kuljettamiseen 3 markkaa 50 penniä; sekä

3) tilausliikenteen harjoittamista varten 70 markkaa kultakin ajoneuvolta.


Opetuslupa, kuljettajaopetuksen antamista varten:

a) milloin opetusta annetaan autolla, 16 markkaa; sekä

b) milloin opetusta annetaan muulla moottoriajoneuvolla, 8 markkaa.


Passi, joka Suomessa annetaan Suomen kansalaiselle matkaa varten ulkomaille enintään vuodeksi, 24 markkaa, enintään viideksi vuodeksi 60 markkaa sekä seuruepassi 2 markkaa 50 penniä henkilöltä.


Todistus, joka annetaan erityisenä toimituskirjana tai kirjoitetaan viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan:


5) todistus määrätylle valtakunnan rajaalueelle tai muulle erikseen määrätylle alueelle matkustamista taikka siellä oleskelua tai liikkumista varten samoin kuin henkilöllisyyden toteamiseksi annettu todistus 1 markka;

6) todistus, joka koskee moottoriajoneuvoa varten annettavien tunnusmerkkien väliaikaista käyttöä, tai merkintä, joka tehdään uutta yksityiskäyttöön rekisteröityä henkilöautoa koskevan käyttöilmoituksen johdosta, sekä moottoriajoneuvon omistusoikeuden siirtymisen johdosta uudelle omistajalle tai haltijalle annettava väliaikaiskuitti 3 markkaa 25 penniä.


Valokopiokartta, muun kuin maanmittaushallituksen, maanmittauskonttorin tai maanmittaustoimiston antama, kun se on

standardikokoa mk
1) A 4 4,20
2) A 3 6,20
3) A 2 10,20
4) A 1 16,50
5) suurempi kuin A 1 0,28

jokaiselta neliödesimetriltä tai sen osalta.

11§

Toimituskirjoista säädetyn leimaveron suorittamisesta ovat vapaat:


4) maksuttoman oikeudenkäynnin saanut henkilö siinä asiassa, jossa maksuton oikeudenkäynti on myönnetty, tarvitsemiensa toimituskirjojen sekä annetun tuomion tai päätöksen täytäntöönpanoa koskevan ulosotonhaltijan päätöksen osalta;

6) varattomaksi asianmukaisesti todistettu henkilö hänen etuaan ja oikeuttaan koskevissa asioissa; sekä


12§

Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat:


asioissa, jotka koskevat:


niin myös


25) ote tai jäljennös, joka tarvitaan sellaista tilan osittamista varten, jota edellä 8 kohdassa tarkoitetaan, tahi edellä 10 kohdassa mainittuja asioita varten, niin myös maanmittaushallituksen, maanmittauskonttorin ja maanmittaustoimiston valmistama todistus, ote tai jäljennös, jonka maanmittaustoimiston palveluksessa oleva toimitusinsinööri on hankkinut maanmittaustoimitusta varten;


31) todistus, jonka 4 §:ssä mainittuun 5 tai 6 ryhmään kuuluva viranomainen kirjoittaa hänelle annettuun asiakirjaan, lukuun ottamatta veronalaista notariaattitodistusta ja oikeaksi todistettavaa jäljennöstä, todistus, jolla valitsijayhdistyksen asiamiehen nimikirjoitus todistetaan omakätiseksi, vaaliliittoanomusta koskeva nimikirjoitustodistus ja muu eduskunnan jäsenten ja kunnanvaltuutettujen sekä tasavallan presidentin valitsijamiesten vaaleissa tarvittava todistus, viranomaiselle esitettävään opintotodistukseen tai -kirjaan erityisten säännösten mukaan kirjoitettava todistus, todistus, joka mertään passiin, oleskelukirjaan tai rajan poikki kulkemista varten annettuun lupatodistukseen, lukuun ottamatta esteettömyysmerkintää, joka tehdään passiin ulkomaille matkustamista varten, sotatilasta annetun lain nojalla annettuun säännökseen tai määräykseen perustuva poliisi-, sotilas- tai muun viranomaisen antama todistus sekä todistus talousspriin ostoa varten;


47) todistus, joka annetaan maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain nojalla määrätylle oikeudenkäyntiavustajalle hänen määräämisestään toimeensa;48) toimituskirja, joka tarvitaan haettaessa muutosta maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain nojalla tehtyyn ratkaisuun.

53§

Saamistodistetta annettaessa suoritettavasta leimaverosta on vapaa velkakirja tai muu saamistodiste, jonka maksuttoman oikeudenkäynnin saanut henkilö antaa siinä asiassa, jossa maksuton oikeudenkäynti on myönnetty.

Helsingissä 30. päivänä maaliskuuta 1973

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Johannes Virolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.