239/1973

Annettu Helsingissä 16. päivänä maaliskuuta 1973

Asetus lasten päivähoidosta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään lasten päivähoidosta 19 päivänä tammikuuta 1973 annetun lain (36/73) 12 §:n, 23 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdan, 28 §:n 2 momentin ja 33 §:n nojalla:

Päivähoitopalvelut on kunnassa järjestettävä niin, että lasten hoidon ja kasvatuksen tarve eri ikäryhmissä tulee tasapuolisesti ja paikallisten olojen edellyttämällä tavalla turvatuksi.

Lapsia päivähoitoon otettaessa on etusija annettava sosiaalisista ja kasvatuksellisista syistä päivähoitoa tarvitseville lapsille.

Lapsen ottamisesta kunnan ylläpitämään päiväkotiin ja sijoittamisesta kunnan järjestämän perhe- tai muuhun päivähoitoon päättää sosiaalilautakunta, jollei kunnan päivähoito-ohjesäännössä ole toisin määrätty.

Lapsen ottamisesta yksityisen ylläpitämään päiväkotiin päättää sen johtokunta, jollei tätä tehtävä ole lasten päivähoidosta annetun lain 17 §:n 2 momentin nojalla luovutettu laitoksen sijaintikunnan sosiaalilautakunnalle.

Milloin on kysymys erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa olevan lapsen ottamisesta päiväkotiin, on hänestä hankittava kasvatusneuvolan tai erikoislääkärin lausunto.

Päivähoidossa lapsen hoitoaika saa yleensä jatkua yhtäjaksoisesti enintään kymmenen tuntia vuorokaudessa.

Päiväkodissa lapsen yhtäjaksoinen hoitoaika on järjestettävä vähintään neljä tuntia kestävänä.

Päiväkodin toiminta kalenterivuoden aikana ja aukioloaika vuorokaudessa on järjestettävä paikallisen tarpeen mukaan.

Päiväkodissa hoidettavat lapset on tarpeen mukaan jaettava ryhmiin lasten iän sekä hoidollisten ja kasvatuksellisten näkökohtien perusteella.

Yhdessä ryhmässä hoidettavia lapsia saa olla, milloin lapset ovat:

1) yli 3-vuotiaita enintään 20;

2) 1―2-vuotiaita enintään 12; ja

3) alle 1-vuotiaita enintään 6.

Ryhmässä, jossa hoidetaan ainoastaan erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa olevia lapsia, saa ryhmän suuruus olla enintään puolet 2 momentissa säädetyistä määristä.

Ryhmässä, jossa yli 3-vuotiaiden lasten yhtäjaksoinen hoitoaika on vain neljä tuntia kestävä, saa ryhmän suuruus olla enintään 25.

Milloin yhdessä hoidettavien lasten ryhmä muodostetaan 2―4 momentin säännöksistä poiketen, vahvistaa ryhmän enimmäissuuruuden lääninhallitus päiväkodin ylläpitäjän hakemuksesta.

Jokaisessa 2―5 momentissa tarkoitetussa lapsiryhmissä tulee lasten hoidosta ja kasvatuksesta vastaavana olla vähintään yksi 7 §:n 2 kohdassa säädetyn kelpoisuuden omaava henkilö.

Kelpoisuusehtona päivähoidon tehtävissä toimivilta vaaditaan:

1) päiväkodin johtajalta ja perhepäivähoidon ohjaajalta lastentarhanopettajan, sosiaalikasvattajan tai muu tehtävään soveltuva, sosiaalihallituksen hyväksymä tutkinto sekä käytännön kokemusta lasten hoidossa ja kasvatuksessa;

2) päiväkodin muissa lasten hoito- ja kasvatustehtävissä toimivalta henkilöltä 1 kohdassa tarkoitettu tutkinto tai sellainen lastenhoitajan tutkinto, jonka suorittaminen on edellytyksen henkilön merkitsemiselle lastenhoitajana lääkintöhallituksen sairaanhoitotoimen harjoittajista pitämään luetteloon, tahi muu tehtävän soveltuva, sosiaalihallituksen hyväksymä tutkinto; sekä

3) päivähoidon erityistyöntekijältä ja muulta lasten hoitoon ja kasvatukseen osallistuvalta henkilöltä tehtävän soveltuva, sosiaalihallituksen hyväksymä tutkinto tai muu koulutus.

Lasten päivähoidosta annetun lain 9 §:ssä tarkoitetun valtakunnallisen suunnitelman tulee sisältää päivähoidon järjestämiselle suunnitelmakaudella asetettavat yleiset tavoitteet.

Suunnitelman tulee lisäksi sisältää selvitys päivähoidon tehtävissä toimivasta henkilökunnasta, joka on tarpeen päivähoidolle asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi, ja arvio kalenterivuosittain suunnitelman mukaisen toiminnan aiheuttamista kustannuksista sekä niiden jakautumisesta valtion, kuntien ja lasten huoltajien kesken.

Lasten päivähoidosta annetun lain 12 §:ssä tarkoitetun päivähoitosuunnitelman tulee sisältää selvitys:

1) kunnan asukkaiden lukumäärästä ja ikärakenteesta sekä väestön jakautumisesta kunnan alueella samoin kuin niissä tapahtuviksi arvioiduista muutoksista;

2) päivähoitotilanteesta kunnassa ja perusteltu arvio päivähoidon tarpeesta huomioon ottaen myös lasten päivähoidosta annetun lain 18 §:ssä tarkoitettu päivähoito sekä toimenpiteistä kunnassa tarvittavan päivähoidon turvaamiseksi;

3) päivähoidon kehittämissuunnitelmista;

4) päivähoidon henkilökunnan määrästä ja sen arvioiduista muutoksista;

5) päiväkotien toimitilojen hankinta- ja muutossuunnitelmista;

6) päivähoidon arvioiduista kustannuksista päivähoitosuunnitelmassa tarkoitettuna ajanjaksona kalenterivuosittain eriteltynä;

7) sairastuneen lapsen tarvitseman päivähoidon järjestämisestä;

8) päivähoitotoiminnan valvonnasta kunnassa; sekä

9) muista tarpeellisista seikoista.

10§

Kunnan päivähoito-ohjesäännössä tulee olla määräykset:

1) päivähoidon hallinnon järjestämisestä kunnassa;

2) päivähoidossa olevien lasten terveydenhoidon järjestämisestä ja päivähoitoon käytettävien tilojen ja alueiden terveydellisten olojen valvonnasta yhteistyössä terveydenhuoltoviranomaisten kanssa;

3) lasten hoitoon ja kasvatukseen osallistuvasta henkilökunnasta ja sen tehtävistä sekä

4) muista tarpeelliseksi katsottavista seikoista.

Yksityisen päiväkodin ohjesäännön tulee soveltuvin osin sisältää 1 momentin 2―4 kohdissa mainitut määräykset sekä määräykset päiväkodin johtokunnan kokoonpanosta, asettamistavasta ja tehtävistä.

11§

Sosiaalilautakunnan tulee lasten päivähoidosta annetun lain 28 §:n 1 momentissa säädetyn, päivähoidon harjoittamista koskevan ilmoituksen saatuaan välittömästi suorittaa tarkastus päivähoitopaikassa sekä huolehtia siitä, että päivähoitopaikka ja siellä annettava hoito vastaavat päivähoidolle asetettuja terveydellisiä ja muita vaatimuksia.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista päivähoidon harjoittajista sosiaalilautakunnan on pidettävä sosiaalihallituksen antamien ohjeiden mukaista luetteloa.

12§

Lasten päivähoidosta annetun lain 15 §:ssä tarkoitettua käyttökustannusten valtionosuutta on haettava sosiaalihallitukselta tilivuotta seuraavan kalenterivuoden aikana. Hakemukseen on liitettävä sosiaalihallituksen määräämä selvitys.

13§

Tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta antaa taittaessa sosiaalihallitus.

14§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1973.

Sosiaalihallitus voi myöntää viiden vuoden aikana tämän asetuksen voimaantulosta poikkeuksia 6 §:n 2 momentissa säädetyistä yhdessä hoidettavien lasten lukumääristä.

Helsingissä 16. päivänä maaliskuuta 1973

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Pentti Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.