29/1973

Annettu Helsingissä 19. päivänä tammikuuta 1973

Asetus alusten hengenpelastuslaitteista

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 9 päivänä kesäkuuta 1939 annetun merilain (167/39) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 26 päivänä toukokuuta 1967 annetulla lailla (237/67):

Tätä asetusta sovelletaan suomalaiseen alukseen, kun sitä käytetään merenkulkuun.

Asetus ei kuitenkaan koske:

1) puolustuslaitoksen alusta, jota ei käytetä yleisessä liikenteessä kuljettamaan matkustajia tai lastia;

2) huvialusta; eikä

3) miehittämätöntä proomua.

Merenkulkuhallituksella on valta yksittäistapauksissa tai määrätynlaisten alusten osalta määrätä, että tämän asetuksen säännöksiä ja sen nojalla annettavia määräyksiä on tarpeellisin osin sovellettava muuhunkin alukseen, jos se aluksessa kuljetettavien tai oleskelevien henkilöiden määrästä, aluksen rakenteesta, lastin erityisestä vaarallisuudesta tai muusta erityisestä syystä johtuen on katsottava tarpeelliseksi.

Aluksessa tulee olla hyväksyttäviä hengenpelastuslaitteita riittävästi aluksen kokoon, käyttötarkoitukseen, kulkuvesiin sekä aluksessa oleskelevien henkilöiden määrään nähden.

Merenkulkuhallitus valvoo tämän asetuksen noudattamista ja antaa tarkemmat määräykset alusten hengenpelastuslaitteista.

Merenkulkuhallitus voi, ottaen huomioon aluksen rakenteen, käyttötarkoituksen sekä ne olosuhteet, joiden vallitessa matka suoritetaan, yksittäistapauksessa hakemuksesta myöntää poikkeuksia tämän asetuksen säännöksistä tai sen nojalla annetuista määräyksistä, jos niiden soveltaminen on katsottava kohtuuttomaksi tai tarpeettomaksi, kuitenkin sillä ehdolla, ettei helpotus ole ristiriidassa Suomea velvoittavien kansainvälisten sopimusten kanssa.

Joka rikkoo tämän asetuksen säännöksiä tai sen nojalla annettuja määräyksiä, on tuomittava sakkoon, jollei teosta muualla ole säädetty ankarampaa rangaistusta.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1973 ja sitä sovelletaan aluksiin, joiden köli on laskettu asetuksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, sekä aluksiin, jotka ostetaan ulkomailta asetuksen voimaan tultua siitä riippumatta, milloin niiden köli on laskettu.

Muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen alusten venekurkien, vintturien, pelastusveneiden ja niiden moottorien sekä pelastuslauttojen laskulaitteiden osalta tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1975 ja muiden hengenpelastuslaitteiden osalta 1 päivästä tammikuuta 1974. Edellä mainittuihin määräpäiviin saakka tulee näiden alusten hengenpelastuslaitteiden täyttää tammikuun 31 päivänä 1973 voimassa olleet määräykset.

Alukselle aikaisempien määräysten nojalla annettu hengenpelastuslaitteita koskeva helpotus tai aluksen käytölle asetettu rajoitus on voimassa, kunnes merenkulkuhallitus sen peruuttaa.

Helsingissä 19. päivänä tammikuuta 1973

TP
Urho Kekkonen

KTMm
Jan-Magnus Jansson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.