941/1972

Annettu Helsingissä 29. päivänä joulukuuta 1972

Asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan 7 päivänä marraskuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkeasetuksen (667/69) 1, 4 ja 15 § sekä lisätään asetukseen uusi 13 a § seuraavasti:

Sovellettaessa maatalousyrittäjien eläkelain 2 §:n 2 momenttia katsotaan maatilatalouden tuloveroasetuksen (352/68) 2 §:ssä tarkoitetuista metsäveroalueista 1 ja 2 alueen kuuluvan Etelä-Suomeen, 3―6 alueen Keski-Suomeen ja 7―10 alueen Pohjois-Suomeen.

Viljeltynä maatalousmaana pidetään peltoa ja puutarhaa. Kasvullisena metsämaana pidetään maatilatalouden tuloveroasetuksen 1 §:ssä tarkoitettuihin veroluokkiin kuuluvia tai, milloin sanotun asetuksen mukaista veroluokitusta ei ole toimitettu, niinin viimeksi toimitetussa verotuksessa luettuja metsämaita.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos ja eläketurvakeskus ovat velvolliset pyydettäessä antamaan maatalousyrittäjälle niiden hallussa olevat tiedot, jotka koskevat hänen vapaakirjaansa tai muutoin hänen eläkeoikeuttaan. Samoin on eläkelaitos velvollinen pyydettäessä antamaan maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:n 4 momentissa tarkoitetulle henkilölle ja yhtymälle sanotun momentin mukaiseen vastuuseen vaikuttavat tiedot.

13a§

Maatalousyrittäjien eläkelaitos voi tarvittaessa vaatia eläkkeensaajalta selvityksen siitä, että hän edelleen täyttää eläkkeen saamisen edellytykset. Jollei eläkkeensaaja ole toimittanut samottua selvitystä eläkelaitokselle sen määräämässä kohtuullisessa ajassa, eläkelaitos voi päättää, että eläkkeen suorittaminen keskeytetään, kunnes selvitys on toimitettu.

15§

Jos vanhuus- tai perhe-eläke taikka sellainen täysi työkyvyttömyyseläke, jonka suuruutta määrättäessä ei ole sovellettu työntekijäin eläkelain 6 §:n 3 momenttia, on ilman 13 §:ssä tarkoitettua vähennystä pienempi 20 markkaa kuukaudessa, eläkelaitoksella on oikeus eläkkeensaajan suostumuksella suorittaa eläke kertasuorituksena, joka lasketaan Sosiaali- ja terveysministerin vahvistamien perusteiden mukaan. Kertasuorituksen saajalla ei sen jälkeen ole saman eläketapahtuman johdosta oikeutta eläkkeeseen sen yrittäjätoiminnan perusteella, jonka nojalla suoritusta vastaava eläke olisi maksettu. Jos määräajaksi myönnetty työkyvyttömyyseläke on maksettu kertasuorituksena, voidaan eläkkeensaajalle kuitenkin myöntää eläke siltä ajalta, jonka hänen työkyvyttömyytensä määräajan jälkeen jatkuu.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1973.

Helsingissä 29. päivänä joulukuuta 1972

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
Seija Karkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.